• Адвокатско дружество "Василев и партньори"

  Комплексно правно обслужване за Вашия бизнес

 • Адвокатско дружество "Василев и партньори"

  Комплексно правно обслужване за Вашия бизнес

 • Адвокатско дружество "Василев и партньори"

  Комплексно правно обслужване за Вашия бизнес

Адвокатско дружество „Василев и партньори“

Практика

Дружествено и търговско право

Общо корпоративно обслужване
 • Анализ на инвестиционните намерения на клиента и структуриране на оптималната правна форма за развитие на бизнеса му, вкл. подходяща управленска структура, минимизиране на данъчните ефекти от дейността и др.;
 • Професионално съдействие по организацията и стартирането на бизнеса – осигуряване на офиси, производствени помещения, автомобили и др. чрез закупуване, оперативен лизинг или под наем; назначаване на персонал, получаване на разрешителни и лицензии, данъчни регистрации и др.;
 • Цялостно правно обезпечаване на процесите по промяна в юридическия статус на дружеството – изменения в размера и структурата на капитала, прехвърляне на търговски предприятия, преобразувания и напускане или изключване на съдружници или акционери, промени в управителните и надзорните органи и др.;
 • Изготвяне, договаряне, промяна на договори за осъществяване на всякакъв вид търговски сделки, на местни и международни споразумения;
 • Изготвяне на пълен пакет документация за създаването на смесени предприятия и търговски обединения от всякакъв тип – писма за намерение, акционерни споразумения, договори за смесени предприятия и търговски обединения, договори за граждански дружества и др.;
 • Правни консултации в областта на корпоративното управление, в т.ч. консултации относно законовата рамка, оказване на юридическо съдействие на съдружници, акционери, надзорни и управителни органи и др.
Сливания и придобивания
 • Подготовка на бизнес предложения и документация, вкл. договори за смесени дружества, съставяне на писма за намерение, предварителни договори, акционерни споразумения; водене на преговори и съдействие при сделки за продажба или наем на предприятия и др.;
 • Цялостен правен анализ на дружества (due diligence), вкл. оценка на инвестиционните рискове, всеобхватно проучване на компанията, пълен преглед на финансовото състояние и положението й на пазара;
 • Преглед и оценка на нематериалните активи – търговски марки, авторски права и лицензии; на материалните активи – недвижими имоти и движимо имущество;
 • Осъществяване на контакт с финансови институции, преговори за финансиране на сделката, подготовка и преглед на всички документи.
Преструктурирания на дружества
 • Цялостен правен анализ на възможните форми на преобразуване на дружества и избор на оптималната форма съгласно действащото законодателство и поставените цели и мотиви на клиента;
 • Изготвяне на договори за преобразуване и проекти на договори за преобразуване между приемащи и/или преобразуващи се дружества. Изготвяне на планове за преобразуване при разделяне с учредяване, при отделяне с учредяване и при отделяне на еднолично търговско дружество;
 • Професионално съдействие при изготвяне на доклади на управителните органи на преобразуващи се и приемащи дружества, правна обосновка на договора или плана за преобразуване и на съотношението на замяна, а при разделяне и отделяне – на критерия за разпределение на дяловете и акциите;
 • Цялостен правен анализ на предоставената на акционерите и съдружниците на преобразуващи се и/или приемащи дружества информация преди взeмането на решение за преобразуване;
 • Изготвяне на проекти на нов дружествен договор или устав на новоучредени дружества, съответно за изменения и допълнения на устава или дружествения договор на преобразуващи се и приемащи дружества. Съдействие при процеса на вписване в Търговския регистър на извършеното преобразуване;
 • Цялостно правно обезпечаване на процесите по предаване на акции или замяна на акции на приносител.
Търговски сделки
 • Професионално правно съдействие при изготвяне на общи условия за сключваните от търговец сделки;
 • Правна консултация на търговеца във връзка с института на търговската продажба и правно съдействие за успешно стартиране и упражняване на търговска дейност;
 • Изготвяне на комисионни договори и правно съдействие във връзка с института на комисионния договор;
 • Изготвяне на спедиционни договори и договори за превоз;
 • Изготвяне на договори за текуща сметка;
 • Изготвяне на договори за влог в публичен склад.
Особени залози
 • Съдействие при учредяване на: залог на вземане, залог на безналична ценна книга, залог на дял от търговско дружество, залог върху индустриална собственост, залог на съвкупност, залог на търговско предприятие;
 • Изготвяне на заявления и всички необходими документи, които да послужат в производството по вписване, обявяване и заличаване на обстоятелства, водено пред Централния регистър на особените залози към Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието;
 • Правно обезпечаване на процеса по пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози. Изготвяне на необходимата документация и правно съдействие при вписването на пристъпване към изпълнение в регистъра. Предприемане на мерки за запазване на заложеното имущество;
 • Извършване на дейността на депозитар в процеса на изпълнение върху заложеното имущество;
 • Образуване и водене на изпълнителни дела пред съдебен изпълнител при  принудително изпълнение върху заложеното имущество.
Производства пред Търговския регистър
 • Правна консултация, изготвяне на необходимата документация и представителство на търговци в производствата пред Търговския регистър за вписване на промени и обстоятелства и обявяване на актове по техните партиди;
 • Представителство в производството пред Търговския регистър при вписване на промяна във фирмата, предмета на дейност, промяна в управлението и/или начина на представляване на търговеца, промяна на седалището и адреса на търговеца, промяна в капитала, промяна в собствеността и персоналния състав на търговеца и др.;
 • Представителство в производството пред Търговския регистър при вписване на други обстоятелства като вписване на прокурист, регистрация на клон на търговец, прекратяване и ликвидация на търговец, преобразуване на дружества, вписване на залог върху дружествен дял или търговско предприятие и др.;
 • Правно съдействие в процедурата по обявяване на годишни финансови отчети и други подлежащи на обявяване актове пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието;
 • Правно съдействие при необходимост от оспорване на постановени откази, актове за нарушения или наказателни постановления на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията или упълномощени от него длъжностни лица.

Банково право и финанси

Финансови институции и регулации
 • Учредяване, регистрация и лицензиране на кредитни и небанкови финансови институции, както и на техни клонове в България;
 • Подготовка на документи и договори за корпоративно и потребителско кредитиране. Изработване на общи условия, вътрешни правила и процедури за оперативната дейност на банки и други финансови институции;
 • Комплексно правно обслужване на дейността на банкови и други небанкови финансови институции;
 • Правно консултиране при изготвянето на договори и друга съпътстваща документация, свързана с банкови сметки, депозити, кредити, гаранции и акредитиви.
Корпоративно финансиране
 • Структуриране на всякакви видове дългово и капиталово финансиране, вкл. проектно и инвестиционно финансиране, финансиране на недвижими имоти, корпоративни придобивания и др.;
 • Подготовка на договори и водене на преговори от името на кредитори или кредитополучатели за сключване на финансови сделки; изготвяне на документи за налагане на обезпечения;
 • Правен анализ и цялостна оценка на документите за кредит, проверка на обезпеченията и допълнителните гаранции;
 • Консултиране при операции за сетълмент на сделки, включително сметки със специално предназначение, доверителни сметки и др.;
 • Преструктуриране на банкови вземания.
Банкова несъстоятелност
 • Консултиране и представителство при предявяване на вземания пред синдика и/или оспорване на списъка на приетите от синдика вземания при открито производство по несъстоятелност на банкова институция на територията на страната;
 • Правно съдействие при участие на вложител или друг кредитор на банковата институция (с прието от синдика вземане) в публичната продан на имуществото на банката;
 • Процесуално представителство при обжалване на действията по осребряване на имуществото на търговска банка съгласно Закона за банкова несъстоятелност;
 • Правен анализ, съдействие и посредничество при открита процедура за продажба на банка като цяло предприятие или на части;
 • Консултиране на дейността на синдик при открито производство по банкова несъстоятелност.
Проектно финансиране
 • Правен анализ на различни аспекти на инвестиционни проекти, европейско финансиране и програми;
 • Договаряне на банково и извънбанково финансиране на различни проекти, определяне на траншовете на финансиране и погасителни планове;
 • Осъществяване на преговори с всички участници в проектното финансиране: инвеститори, финансиращи страни, строители и подизпълнители, оператори на проекта, доставчици, ползватели на крайния продукт, държавни органи, застрахователи, експортни застрахователи;
 • Проучване на необходимостта и снабдяване със съответните разрешителни, лицензии или концесии в областта на: енергетика, минно дело, пътна инфраструктура, телекомуникации, спортни съоръжения и др.;
 • Подготовка на различните документи по проектното финансиране.
Обезпечения, оперативен и финансов лизинг
 • Правна консултация и анализ съгласно действащото законодателство на: възможно обезпечаване на вземания, изготвяне на договори и друга придружаваща документация; вписване в необходимите регистри във връзка с обезпечаване на вземане чрез учредяване на залози, особени залози върху движими вещи, вземания, търговски предприятия и др.; ипотеки върху недвижими имоти;
 • Предприемане на необходимите действия и правно съдействие при необходимост от упражняване от страна на кредитор на имуществени права на длъжник;
 • Подготовка на документи и договори за оперативен и финансов лизинг съгласно действащите закони.
Капиталови пазари
 • Пълно правно обезпечаване на дейността на публични компании – подготовка на проспекти и документация за първично и вторично предлагане на ценни книжа, фирмено управление, организиране на общи събрания и др.;
 • Съдействие при извършване на сделки с финансови инструменти (ценни книжа, опции, фючърси, суапове, форуърдни договори);
 • Консултиране във връзка с регулаторните условия и изисквания при предоставянето на инвестиционни услуги;
 • Правни съвети, организационна подкрепа и провеждане на процедури за емитиране на облигационни заеми.

Недвижими имоти и строителство

Правен анализ на собствеността
 • Съдействие, експертни съвети и предложения за обекти в страната, подходящи за инвестиции;
 • Учредяване на търговски дружества или дружества със специална инвестиционна цел за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти от страна на чужди инвеститори;
 • Установяване на правния и устройствен статут на имота, в т.ч. проверка на наследствени права, анализ на права, произтичащи от сделки по придобиване – покупко-продажби, дарения, делби, замени и др.
Сделки с недвижими имоти
 • Структуриране на сделки за покупко-продажба, правен анализ на финансовите и данъчни аспекти;
 • Консултации и участие в преговори с банки, юридически и физически лица за финансиране на инвестиция в недвижим имот;
 • Цялостно правно съдействие в процеса на придобиване на земи, обекти в строеж и завършени сгради – преговори със собственици, строители и др., подготовка на предварителен договор, нотариален акт и друга документация, изповядване на сделката и уреждане на всички правни и финансови отношения между участниците в нея.
Управление на етажна собственост
 • Избор на управителни органи;
 • Регистрация на етажната собственост;
 • Подготовка на договори за поддръжка и управление на жилищни, обществени, търговски и производствени обекти.
Наем на недвижими имоти
 • Водене на преговори с наематели/наемодатели;
 • Изготвяне на договори за наем;
 • Вписване на наемни договори в служба по вписвания.
Устройствено регулиране на територии
 • Консултиране за процедурите, свързани с изготвянето, приемането, одобрението и изменението на устройствени планове;
 • Съдействие в процеса по снабдяване с разрешителни за осъществяването на различни инвестиционни проекти;
 • Проверка на статуса на имотите според общия устройствен план и възможните ограничения за застрояване;
 • Съдействие в административните производства при промяната на предназначението на земята.
Строителство
 • Правна помощ и задействане на административните процедури за получаване на разрешение за строеж и започване на строителни работи;
 • Консултации в областта на международните строителни договори, базирани на Договорните условия на Международната федерация на инженерите-консултанти – ФИДИК; договори за инженеринг, доставка и строителство (EPC contracts) и тяхното съответствие със спецификите на българското строително право и правилата за провеждане на обществени поръчки;
 • Съдействие и консултиране за законовите изисквания в зависимост от вида на строежа и заетите в строителството лица.

Данъчно право

Корпоративен данък, разпределяне на дивиденти
 • Правна консултация при пренасяне за данъчна загуба, поправяне на счетоводни грешки и промяна в счетоводната политика;
 • Правно съдействие при деклариране и внасяне на корпоративен данък;
 • Оказване на правна консултация във връзка с данъчното законодателство на страната при преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятие;
 • Оказване на правна помощ във връзка с прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност и при разпределение на ликвидационен дял;
 • Консултиране на въведените в законодателството възможности за преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък;
 • Правна консултация във връзка с удържане и внасяне на данък при доходи от дивиденти и ликвидационни дялове.
Данък добавена стойност
 • Цялостно правно обслужване във връзка с облагането на стоки и услуги с ДДС;
 • Изготвяне на правни становища за освободените от ДДС доставки и придобивания съгласно действащото данъчно законодателство;
 • Правна консултация за начина на облагане с ДДС при внос на стоки;
 • Правно съдействие при реализиране на данъчен кредит;
 • Регистрация и дерегистрация в специалния регистър на Националната агенция по приходите;
 • Правна консултация на регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност лица при деклариране и отчитане чрез уредените в закона способи.
Местни данъци и такси
 • Консултиране за дължимите данъци при придобиване на имущества по възмезден начин; данъци върху моторни превозни средства и други местни данъци и такси;
 • Правна помощ и представителство пред публични или съдебни изпълнители при принудително събиране на дължими местни данъци;
 • Правно съдействие при искане за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси.
Международно облагане
 • Оказване на правна помощ за реализиране на данъчен кредит;
 • Правна помощ за реализиране на споразумително производство;
 • Правно съдействие и представителство пред НАП при осъществяване на процедурата по доказване на предпоставките за прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.
Счетоводно обслужване
 • Професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните потребности на клиента;
 • Представителство пред данъчната администрация;
 • Правна консултация във връзка с промените в местното данъчно и финансово законодателство.
Обжалване на ревизионни актове по административен и съдебен ред
 • Оспорване на актове за прихващане или възстановяване и на актове за регистрация/дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Обжалване на ревизионни актове по административен ред;
 • Обжалване на ревизионни актове по съдебен ред.

Обществени поръчки

Правила за възлагане на обществени поръчки
 • Консултация на публични институции в изготвянето на предпроектни проучвания и организиране на процедури по обществени поръчки, както и на частни клиенти, които участват в тях;
 • Изготвяне на всички необходими документи за организиране на процедура по обществена поръчка;
 • Правно съдействие при изготвяне и подаване на оферта при открита процедура, ограничена процедура и публично състезание за възлагане на обществена поръчка;
 • Представителство и професионално съдействие при провеждане на преговори при състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие или договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
 • Провеждане на преговори с възложители на обществени поръчки и определяне на клаузите по договора при процедурите на договаряне с възложителя.
Гарантиране на публичност и прозрачност
 • Оказване на правна помощ на възложители във връзка с изготвянето на законосъобразни решения в етапа на процедурата за възлагане;
 • Правна консултация на възложители на обществени поръчки при изготвянето на предварителни обявления, обявления за възлагане на поръчка и други съгласно действащото законодателство;
 • Консултиране на частни клиенти във връзка с публикувани от възложители обявления и издадени решения.
Подготовка и провеждане на процедурите
 • Оказване на правна помощ на публични и/или секторни възложители и изготвяне на всички необходими документи при подготовка на процедури по възлагане на обществени поръчки;
 • Правна консултация при определяне на техническите спецификации при подготовка на процедура на възлагане.
Възлагане
 • Правна консултация на публични и секторни изпълнители при избор и провеждане на процедура за възлагане и/или конкурс за проект за възлагане на обществена поръчка;
 • Изготвяне на договори за подизпълнение съгласно законовата рамка.
Обществени поръчки на ниска стойност
 • Оказване на правна помощ на възложители и изготвяне на всички необходими документи при подготовката на процедурата по възлагане на обществени поръчки на ниска стойност;
 • Посредничество при пряко договаряне между възложители на обществени поръчки с ниска стойност и изпълнители;
 • Изготвяне на споразумения за възлагане и договори за обществени поръчки с ниска стойност, за обществени поръчки с прогнозна стойност между 50 000 и 270 000 лева и за доставки и услуги, с изключение на изброените в закона социални и специфични услуги между 30 000 и 70 000 лева.
Обжалване при нарушения на правилата на възлагане
 • Процесуално представителство пред КЗК при обжалване на решения на възложители на обществени поръчки;
 • Процесуално представителство при обжалване на решения на КЗК пред Върховния административен съд;
 • Процесуално представителство при иск за унищожаване на договор и/или рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки.

Конкурентно право

Нелоялна конкуренция
 • Процесуално представителство пред КЗК при подаване на жалба срещу действия в противоречие с добросъвестната практика, които увреждат интересите на клиента;
 • Правна помощ при подаване на жалба срещу действия, увреждащи доброто име на клиента;
 • Представителство при подаване на жалба срещу въвеждащи в заблуждение действия, заблуждаваща и/или сравнителна реклама и/или имитация;
 • Правна защита срещу осъществена нелоялна конкуренция, насочена към нелоялно привличане на клиенти;
 • Правно съдействие при подаване на жалби срещу неспазване на забраната за разгласяване на търговски или производствени тайни.
Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Процесуално представителство при злоупотреба с монополно положение, изразяваща се в налагане на нелоялни търговски условия;
 • Правна помощ при ограничаване на производството, търговията и техническото развитие във вреда на потребителя;
 • Правно съдействие при прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;
 • Правна защита срещу злоупотреба с господстващо положение, изразяващо се в необоснован отказ да се достави стока или да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност;
 • Правна помощ при принудително поемане на допълнителни задължения или сключване на допълнителни договори чрез злоупотреба с монополно или господстващо положение.
Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
 • Правно съдействие при злоупотреба с по-силна позиция на договаряне, изразяваща се чрез действие или бездействие на предприятие, с което се застрашават и/или увреждат интересите на конкурент или потребител;
 • Правна помощ срещу необоснован отказ да се доставят или закупят стоки или услуги, налагане на необосновано тежки или дискриминационни условия;
 • Осъществяване на правна защита при неоснователно прекратяване на търговски отношения.
Разрешения за концентрация между предприятия
 • Правно консултиране при сливане/вливане на две или повече независими предприятия или друг вид промяна в контрола, представляващ концентрация между предприятия съгласно правилата за защита на конкуренцията;
 • Правно съдействие и изготвяне на пълен пакет документи при концентрация между предприятия и необходимост от разрешение от Комисията за защита на конкуренцията.
Сигнализиране на Комисията за защита на конкуренцията
 • Отправяне на искане за образуване на производство пред Комисията за защита на конкуренцията по искане на клиент, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение;
 • Отправяне на искане за образуване на производство пред Комисията за защита на конкуренцията с цел освобождаване от наложена санкция;
 • Иницииране на производство за отмяна на актове, издадени в противоречие със закона.
Обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията
 • Обжалване на решение на КЗК за налагане на имуществени санкции и глоби пред Върховния административен съд;
 • Обжалване и намаляване на санкции, наложени от КЗК.

Защита на личните данни (GDPR)

Предварителен анализ за съответствие с новите GDPR изисквания
 • Предоставяне на въпросник с цел предварителен анализ на текущото ниво на защита на личните данни в дейността на компанията;
 • Съдействие при отговорите на въпросника с цел по-точно изясняване на текущото състояние;
 • Провеждане на лична среща с представители на компанията за анализиране на процесите, които са свързани с обработване на лични данни;
 • Анализ на информираността на служителите в областта на защитата на личните данни и определяне на необходимост от допълнително обучение.
Доклад за съответствие с GDPR регламентацията
 • Запознаване с организационната структура на предприятието и звената, в които се обработват лични данни;
 • Изследване на фирмения документооборот;
 • Установяване на вид, цели и обхват на обработваните лични данни;
 • Преглед на наличните технологични мерки и процеси за информационна и физическа сигурност;
 • Идентифициране и оценка на рисковете при обработването на личните данни.
Пакет образци на документи за внедряване
 • Политики;
 • Процедури;
 • Декларации;
 • Искания;
 • Споразумения;
 • Уведомления и др.
Внедряване на новите GDPR системи
 • Изготвяне на план за действие при привеждане на дейността на клиента в съответствие с новите изисквания;
 • Създаване на екип за защита на личните данни (определяне на ролите и задълженията на членовете);
 • Предоставяне на указания за внедряване и последваща работа с изготвените образци и формуляри;
 • Създаване на механизми за проследяване и отчитане на изпълнението на мерките;
 • Тестване на създадените правила и изготвените разработки.
Текущ мониторинг и актуализация
 • Следене на нормативната уредба и при необходимост промяна на изготвените формуляри и внедрените информационни и технически мерки при промяна в нормативните изисквания;
 • Обсъждане с клиента на евентуални промени в неговата дейност, налагаща промени в изготвените формуляри и образци, съответно извършване на въпросните промени;
 • Изпращане на ежемесечен бюлетин за актуалните практики по прилагане на GDPR.
Длъжностно лице по защита на личните данни
 • Установяване на необходимостта за задължително определяне на длъжностно лице по защита на личните данни;
 • Съдействие при избор на външен или определяне на вътрешен експерт – длъжностно лице по защита на данните;
 • Изготвяне на договор за външно лице или длъжностна характеристика за вътрешен служител;
 • Предоставяне на услуги като външен експерт – длъжностно лице по защита на личните данни.

Административно право

Издаване на индивидуални, общи и нормативни административни актове
 • Правно съдействие при иницииране и водене на производство пред държавен орган за издаване на разрешения, лицензи, удостоверения и други индивидуални административни актове;
 • Правна консултация, изготвяне на становища, предложения, възражения и др. при участие в производства по издаване на общи административни актове и нормативни административни актове.
Сключване на административни договори
 • Иницииране на производство пред държавни органи за сключване на административни договори;
 • Оказване на правна помощ при искане от съда на предварително изпълнение на административни договори.
Издаване на всякакъв вид лицензии, разрешителни, концесии и др.
 • Изготвяне на оферти и пълен пакет необходима документация за участие в процедурата за предоставяне на концесия;
 • Консултации, изготвяне на всички необходими документи и представителство пред компетентните органи във връзка с издаването на лицензии и разрешителни;
 • Правно съдействие при издаване на специфични секторни разрешителни в сферата на енергетиката, телекомуникациите, строителството, логистиката, аутсорсинга, хотелиерството и туризма, земеделието.
Оспорване на актове по административен ред
 • Оспорване на индивидуални и общи административни актове по административен ред;
 • Обжалване на решенията, издадени от държавни органи, съгласно Закона за концесиите;
 • Подаване на предложения и сигнали за незаконосъобразни действия/бездействия на административни органи и длъжностни лица.
Оспорване на актове по съдебен ред
 • Процесуално представителство пред административните или районните съдилища при първоинстанционни дела;
 • Процесуално представителство пред Върховния административен съд при второинстанционни дела.
Отмяна на влезли в сила съдебни актове
 • Процесуално представителство в производства по отмяна на влезли в сила решения, постановени от административните съдилища;
 • Процесуално представителство при искане на трети лица за отмяна на влезли в сила съдебни решения и споразумения пред съда.
Към цялата практика
Ubi concordia, ibi victoria. Където е съгласието, там е и победата.
Facta, non verba. Дела, не думи.
Ad eundum quo nemo ante iit. Да отидеш смело там, където никой не е бил преди.
Nam et ipsa scientia potestas es. Знанието е сила.
Concordia res parvae crescent. Работим заедно, за да постигнем повече.
Ad augusta per angusta. Към височини през теснини.

Представяне на кантората

Адвокатско дружество „Василев и партньори“ е динамична и ориентирана към бизнеса правна кантора, която предоставя първокласни юридически услуги на местни и чуждестранни корпоративни клиенти. Оказваме съдействие както на вече утвърдени на българския пазар компании, така и на чуждестранни инвеститори, които искат безпрепятствено да стартират и развият дейността си на местно ниво. Предлагаме Ви комплексно правно обслужване, основано на експертиза, отговорен и лично ангажиран подход. Вникваме в естеството на цялостния Ви бизнес, за да работим ефективно във Ваш интерес...

Нашият екип

Factum est.

Последни новини

На 18.10.2018 г. в извънреден брой на Държавен вестник /бр. 86/ бяха обнародвани нови изменения в Закона за обществените поръчки. Някои от по-важните промени са следните: 1....
Съгласно  изискванията на Директива 849/2015 и с цел постигане на прозрачност по отношение на собствеността, акциите на приносител ще бъдат премахнати и постепенно ще бъдат...
С изменение на Декларацията по член единствен на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагска...

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси


ул. „Позитано“ №9, блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4, 1000 София

+359 2 474 43 06 / +359 879 498 865