Апостил на документи, издадени от кметове и общини

С изменение на Декларацията по член единствен на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагска конвенция за Апостил), прието на 10.10.2018 г. и обнародвано в Държавен вестник на 19.10.2018 г., се променя компетентността на държавните органи за удостоверяване на документи с Апостил.

Както досега, оправомощено да заверява съдебни и нотариални документи е Министерството на правосъдието, а за образователни документи – Националният център за информация и документация.

Промяна ще има при документите, издавани от кметове и общини (като удостоверения за гражданско състояние и за наследници). От 01.01.2019 г. тези документи ще се заверяват с удостоверение Апостил от съответната областна администрация, в чиято област попада издаващият орган.

Удостоверяването на всички останали актове се извършва от Министерството на външните работи.

Пълния текст на Закона за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове може да прочетете тук.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси