Безвъзмездна финансова помощ за микро-, малки и средни предприятия между 3 000 лв. и 75 000 лв.

С предстоящото отваряне на процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 се цели да бъда подпомогната реорганизацията и адаптирането в контекста на епидемията от COVID-19 на микро-, малки и средни предприятия в страната. По-конкретно, с финансирането се цели да бъде създадена безопасна и отговаряща на предизвикателствата от болестта работна среда в компаниите.

На този етап са известни предварителните условия на програмата. За Ваше улеснение Ви ги представяме в резюме под формата на въпроси и отговори:

 

1.Какъв ще е размерът на безвъзмездната финансова помощ за предприятията?

Размерът на безвъзмездната финансова помощ ще бъде различен за отделните категории предприятия. По-конкретно, тя ще бъде:

 • От 3 000 лв. до 15 000 лв. – за микропредприятията;
 • От 10 000 лв. до 30 000 лв. – за малките предприятия;
 • От 25 000 лв. до 75 000 лв. – за средните предприятия.

 

2.Необходимо ли е съфинансиране от кандидатите?

Да. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 70 %, като остатъкът от общите допустими разходи по проекта следва да е съфинансиран чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

 

3.Какви други изисквания за кандидатстване поставя програмата?

Кандидатите трябва да:

 • Имат една приключена финансова година (2019 г.), в рамките на която са извършвали стопанска дейност и са реализирали нетни приходи от продажби в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 • Поне 30 000 лв. – за микропредприятия;
 • Поне 200 000 лв. – за малко предприятие;
 • Поне 1 000 000 лв. – за средно предприятие;

Заявяват финансова подкрепа само за основната си икономическа дейност.

 

4. Как се подават заявленията за получаване на помощта?

Подаването на заявленията се извършва изцяло по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.

 

5.Как ще се оценяват проектните предложения?

Проектните предложения ще се оценяват по различни критерии, сред които коефициенти на рентабилност на EBITDA (печалба преди лихви, данъци, амортизация и амортизация) за 2018 г. и 2019, разходи за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г., както и обосновка на наличието на пряка връзка между пандемията COVID-19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности.

Проектите, получили най-много точки, се предлагат по реда на класирането до покриване на размера на бюджета за съответния сектор.

 

6.Кога ще се получат средствата?

Изплащането на безвъзмездната помощ по настоящата процедура е предвидено да бъде извършвано като окончателно плащане в размер на общата стойност на общите потвърдени разходи. То се извършва след одобрението на финалния отчет за проекта, придружен с искане за плащане в съответствие. С други думи, част от направените разходи от всеки кандидат ще подлежат на възстановяване, съобразно процента на съфинансиране, определен по програмата.

Предвижда се и възможност за авансово финансиране до 40% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ. Условие за неговото извършване е предоставянето от страна на бенефициера на банкова гаранция за изпълнение, покриваща пълния размер на исканата авансова сума.

 

7. Какви ще са допустимите разходи по програмата?

В рамките на оперативната програма за допустими ще се считат разходи за закупуване/осигуряване на:

 • Условия за работа от разстояние чрез – хардуер и софтуер за отдалечен достъп (например:компютри, сървъри, софтуер за отчитане на дистанционна работа и др.);
 • Колективни средства за защита (например: термометри, термокамери, пречистватели за въздух, автоматични диспенсери и др.);
 • Oсигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място (например: поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване и др.);
 • Обособяване на отделни потоци на движение (например: нов вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати / автоматично осветление и др.);
 • Климатизация и вентилация, поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация, въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха;

 

В случай че се нуждаете от съдействие във връзка с получаване на помощ по програмата – от преценка дали Вашият бизнес може да се ползва от нея, през подготовка и подаване на необходимите документи, до проследяване на хода на цялото производство – не се колебайте да се свържете с нас.

Ще Ви изпратим подробен въпросник, на базата на който ще подготвим всички необходими документи за успешното кандидатстване за помощта.

 

 

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси