Въведе се задължение за деклариране на действителните собственици при юридическите лица в определени случаи

С новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), приет в съответствие с Директива 2015/849 на ЕС, се въведоха задължения и конкретни мерки за постигане на прозрачност и публичност относно собствеността на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и правните образувания, с цел активно противодействие на прането на пари.

 

Какво означава „действителен собственик“?

Съгласно законовите разпоредби „действителен собственик“ е физическо лице, което пряко или непряко притежава над 25 % от капитала на юридическо лице или друго правно образувание, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност. Действителен собственик е и физическо лице, което контролира юридическо лице или друго правно образувание, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност. „Контролът“ по смисъла на закона трябва да дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

Наред с това, всички субекти, които нямат за законен представител – физическо лице с постоянно пребиваване в страната, са длъжни да регистрират т.нар. „лице за контакт“. Това лице е длъжно да получава, разполага и  предоставя в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са действителни собственици на съответното правно образувание.

 

Всички юридически лица и правни образувания ли трябва да декларират действителни собственици?

Отговорът е не. Субектите, които не следва да подават такива декларации са:

  • Еднолични търговци;
  • Еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала физически лица;
  • Дружества с ограничена отговорност със съдружници физически лица, които притежават до 25% от капитала;
  • Събирателни дружества със съдружници физически лица;

Гореизброените търговци подават тази декларация, само в случай ако техните действителните собственици са различни от вече вписаните такива.

 

Как се осъществява обявяването?

Декларацията за обявяването на действителните собственици подлежи на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ, като същата се подава от представляващите юридическите лица/правните образувания.

 

В какви срокове трябва да се извърши обявяването?

Срокът за подаване на декларациите е 31.05.2019 г. Юридическите лица с нестопанска цел, които не са се пререгистрирали до 31 януари 2019 г., следва в рамките на четири месеца от датата на пререгистрацията да  декларират кои са действителните им собственици.

 

Какви са последствията от недеклариране в срок?

Законодателят предвижда и имуществени санкции за неподаване в срок на декларациите. Те варират от 1 000 до 20 000 лв., в зависимост от извършителя на нарушението и неговата систематичност. Санкциите се налагат на месечна база – докато се изпълнят задълженията по деклариране.

 

Имате нужда от помощ по темата?

В случай че имате допълнителни въпроси по темата или просто желаете да Ви помогнем при декларирането, ще се радваме да съдействаме.

Моля обърнете се към нас, като ни пишете тук.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси