Дружеството с променлив капитал– дългоочакваната революция за българските стартъпи

Увод

От август месец 2023 г. в българския правен мир съществува нов вид търговско дружество – дружеството с променлив капитал (ДПК). Новата дружествена форма – дружеството с променлив капитал съчетава в себе си предимствата на дружеството с ограничена отговорност (ООД) и акционерното дружество (АД). То представлява атрактивна възможност за стартиращите бизнеси на 21. век, тъй като е замислено да улеснява учредяването на компании и привличането на инвестиции.

Независимо че законовата регламентация на ДПК е вече факт в българския търговски закон, подобни дружества все още не могат да се учредяват поради това, че платформата на търговския регистър още не е технически пригодена за тях. Очакванията са това да се промени и ДПК да станат част от търговския оборот в страната през лятото на 2024 г.

Основни характеристики относно капитала и дяловете

Както следва от името, дружеството разполага с променлив капитал. Той не подлежи на вписване в търговския регистър, за разлика от останалите български дружествени форми. Това е улеснение, тъй като ДПК няма да се нуждае от откриване на набирателна сметка, което напоследък банките правят все по-трудно и обременително за новите дружества.

Вместо това, промяната на капитала на дружеството става ежегодно при свикване на редовното заседание на общото събрание на дружеството за разглеждане на годишния финансов отчет. На това заседание ще се определя размерът на капитала при приключване на текущата финансова година и неговото изменение спрямо предходната такава.

Капиталът на дружеството може да се разпредели в дялове, като тази стойност може да бъде най-малко 1 стотинка, за разлика от ООД, при което стойността на дела е поне 1 лев.

Възможността да се издадат множество на брой дялове в рамките на малка имуществена вноска, позволява например при ДПК за 5 лева имуществена вноска да се получат 500 дяла, част от които впоследствие да бъдат разпределени между служителите.

Това разделяне на дяловете служи като инструмент за набиране на средства или стимул за задържане на служители. Иновативните компании със стартиращи бизнеси, които изберат ДПК, могат да привлекат най-добрите служители, на които да се предложат дялове от дружеството, като по този начин бъдат насърчени да работят за иновацията, която стои зад компанията, а също така и да увеличават капитала на дружеството, което в крайна сметка означава, че техните дялове ще струват повече. Този подход се нарича „vesting” и е приложим основно за компании, които очакват голям растеж и търсят инвестиции предимно от международни инвестиционни фондове.

Все пак, ДПК запазва и предимствата на вече познатите дружествени форми – законът урежда възможността например ДПК да притежава собствени дялове, внасяне на непарични (апортни) вноски, сключване на договори за заем и т.н.

Прехвърляне на дружествени дялове

Прехвърлянето на дружествените дялове при ДПК се извършва при по-лека форма в сравнение с ООД. Договорът за прехвърляне на дружествени дялове трябва да е с нотариална заверка на подписите, но законът предвижда това да става и в писмена форма, стига това да е уредено в дружествения договор или учредителния акт. Освен това прехвърлянето на дружествени дялове се извършва свободно към съдружници и трети лица, освен ако няма ограничение в дружествения договор или учредителния акт.

Поредно предимство на ДПК е, че разполага и с изключително диспозитивна уредба, от която съдружниците могат да се отклонят чрез уговаряне на специални клаузи в учредителния акт, които да посрещат по-добре техните нужди.

Уредени са и редица наложили се в практиката институти за защита на интереса на съдружниците при прехвърляне на дружествени дялове като:

  • право на първи отказ (т.нар. right of first refusal) – състои се във възможността, в случай че някой съдружник инициира продажба на притежаваните от него дялове, останалите съдружници да придобият дялове при същите условия с предимство пред трети лица;
  • защита на дружеството при промяна в контрола  (т.нар. change of control) – в случай на промяна на контрола в юридическо лице – съдружник, последното трябва да уведоми дружеството. Ако дружествените дялове са записани при това условие, общото събрание може да вземе решение съдружникът да не упражнява правото си на глас или да бъде изключен, като дружеството придобие дяловете му;
  • право на привличане (т.нар. dragalong) – клаузата дава право на съдружник да привлече останалите съдружници в продажбата, като те продадат своите дялове при същите условия;
  • право на присъединяване (tagalong) – при продажба на дяловете на мажоритарния съдружник миноритарните имат право да се присъединят към прехвърлянето и да продадат и своите дялове при същите условия;

Други по-важни особености

По отношение на общото събрание на ДПК няма съществени различия с досегашните форми, но свикването и провеждането му е улеснено. Предоставя се възможност събранието да се свиква по електронен път. Освен това, в случай че общото събрание не бъде свикано в определен срок въпреки искането на съдружници, които притежават поне 5 на сто от всички гласове, съгласно извлечение от книгата на съдружниците, съдружниците, поискали свикването, свикват общото събрание, като заявят поканата за свикването му в търговския регистър.

При управителния орган се въвежда задължение да съобразяват риска от дейността с очаквания доход за дружеството – т.нар. business judgement rule.

Ограничения

Уредено е и ограничение на приложното поле на ДПК. То може да бъде само предприятие, което има средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и годишен оборот, който не превишава 4 000 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 4 000 000 лв.

При превишаване на тези граници дружеството трябва да се преобразува в капиталово в срок до края на финансовата година, следваща общото събрание, на което се установява, че дружеството не отговаря вече на тези изисквания. В противен случай се прекратява от окръжния съд по иск на прокурора.

Заключение

В повечето страни, в които има подобен тип дружество, след въвеждането му то се превръща в най-предпочитаната форма за правене на бизнес. Дали това ще стане и в България, предстои на да разберем, но към този момент ДПК изглежда като най-подходящата форма за стартъп бизнес.

***

В случай че имате въпроси или желаете консултация по този или по друг правен въпрос, не се колебайте да се свържете с нас.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси