Канабисът – приложение и тенденции в правната регулация в Европа и България

Канабисът, популярно известен като марихуана или коноп, представлява растение, което се отличава със своите богати на канабиноиди съставки. Тези активни вещества не само разполагат с психоактивни свойства, но и притежават съществено значение в областта на медицината, рекреацията и индустрията.

В настоящето изложение ще се анализират последствията и възможностите, които се свързват с приложението на канабиса в рамките на Европейския съюз и България. Последните години са белязани от оживени дискусии в обществото, засягащи разнообразни социални, здравни и правни въпроси, свързани с употребата и регулацията на това растение. Въпросите около легализацията, медицинското приложение, контрола и възможните рискове са поставили канабиса в центъра на внимание както на обществеността, така и на правната наука.

В настоящото изложение, без претенции за изчерпателност, представяме най-общ поглед върху аспектите, свързани с приложението и правната регулация на канабиса в Европа и България.

 

1. Терминологични разяснения 

Необходимо е да се направят известни  терминологични разяснения. Kaнaбинoидите ca вeщecтвaта вcъcтaвa нa канабиса, ĸoитo въздействат психически нa чoвeĸa. Сред канабиноидите нaйзначим e тeтpaxидpoĸaнaбинoлът, чиeтo cъдъpжaниe вapиpa.

В зависимост от съдържанието на канабиноиди под канабис може да се разбира както индустриалният коноп, така и марихуаната. Сортовете ĸoнoп, в ĸoитo cъдъpжaниeтo нa ĸaнaбинoидиe пoд 0,2 тегловни процента, според българския закон ce квалифицират ĸaтo индустриален коноп иcлeдoвaтeлнo нeпoдxoдящи зa дoбив нa мapиxyaнa.

Ако съдържа повече от 0,2 тегловни процента, става въпрос за марихуана.

Индустриалният коноп не е наркотично растение и се различава от марихуаната по това, че той няма висока концентрация на психоактивни вещества, докато при марихуаната това не е така и в зависимост от сорта растение тя има посилни или послаби наркотични и психоактивни свойства.

Поради тази причина индустриалният коноп не е забранен в България.

 

2. Приложение на марихуаната и на индустриалния коноп 

Марихуаната има разнообразни възможни медицински употреби, включително облекчаване на хронична болка, лечение на симптоми, свързани с гадене, мускулни спазми и припадъци, както и потенциални ползи при психични състояния. Тя се изследва и използва заради терапевтичните си свойства при лечението на редица заболявания и подобряването на качеството на живот на пациентите.

От друга страна, индустриалният коноп също има многобройни приложения благодарение на своите здрави и издръжливи влакна. Обикновено се използва за производството на текстил като дрехи и тъкани, както и на въжета и корди. Освен това индустриалният коноп се използва в производството на хартия, строителни материали като изолация и плоскости от дървесни частици и дори биогорива и биопластмаси, което го прави универсален и устойчив ресурс.

 

3. Правна регулация на канабиса на европейско ниво 

Не съществува обща европейска уредба на канабиса, следователно държавите членки разполагат със свобода да решат как да регулират канабиса, бил той марихуана за медицински цели, или индустриален коноп.

Известно е, че съществува резолюция от 2019 г. на Европейския парламент, която се отнася до употребата на канабис за медицински цели. Тя признава терапевтичния потенциал на лекарствата на основата на канабис и призовава за достъп на пациентите, насърчаване на научните изследвания и хармонизирани разпоредби в целия ЕС, за да се гарантира качеството и безопасността. В нея се подчертава необходимостта от ясно етикетиране, медицинско обучение и системи за наблюдение и докладване на нежелани събития, свързани с употребата на лекарства на основата на канабис.

 

4. Правна регулация на канабиса в България

Що се отнася до България, уредбата на канабиса е в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Законът се прилага по отношение на растенията и веществата, класифицирани като упойващи и психотропни вещества.

Законът разграничава марихуаната и индустриалния коноп съобразно процентното съдържание на тетрахидроканабинол.

Поради високото си съдържание на тетрахидроканабинол марихуаната е включена в определен списък към Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Според този списък марихуаната спада към растенията и веществата с висок степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, които са забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

Следователно може да се направи заключение, че производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на марихуана в България са забранени към момента.

Поради тази причина и законът предвижда, че е забранено засяването и отглеждането в България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа (канабис), освен в случаите, когато става въпрос за индустриален коноп според закона.

Индустриалният коноп е такова растение от рода на конопа със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол. Отглеждането на такива растения, предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, се извършва само след издадено разрешение от министъра на земеделието. Вносът на тези растения се осъществява отново след такова разрешение.

 

5. Тенденции в регулацията на марихуаната в Европа

Няма единодушие между различните държави членки на Европейския съюз относно това каква трябва да бъде политиката спрямо канабиса.

От едната страна има държави, които все поусилено настояват за легализация на употребата на марихуана за лични цели.

Като пример може да бъде дадена Чехия, където наскоро беше обявен план да се разреши употребата на марихуана при определени условия. Чешкият национален координатор по наркотиците смята, че по отношение на канабиса трябва да има ясна регулация, каквато има спрямо алкохола, тютюневите изделия и хазарта.

В Германия беше публикуван законопроект, който дава зелена светлина на употребата и продажбата на канабис за лични цели. Там ще се следва модел на двуетапно легализиране, който включва позволение за отглеждането у дома, а след това възможност за пласмент на марихуана в специални контролирани магазини.

Подобна вълна има и в Люксембург, Малта, Швейцария, Нидерландия, Испания, Италия, Естония, Гърция и др. Общото между всички тези държави е, че те искат употребата на марихуана да бъде разрешена, но подчинена и в рамките на законовата регулация. Всички тези държави насърчават Европейската комисия да предложи легализация на марихуаната на европейско ниво.

От друга страна, европейски държави като Франция, Швеция, Унгария и Румъния, са за запазване на по-консервативен подход при легализирането на канабиса.

 

6. Тенденции в регулацията на канабиса в България

По отношение на индустриалния коноп в последните няколко години са предлагани три близки по съдържание законопроекта, според които максималното съдържание на канабиноиди, според което се определя кога едно растение е индустриален коноп, трябва да бъде увеличено

Според вносителите определеното в закона съдържание на тетрадиходроканабинол е погрешно, и чедори и след увеличението на съдържанието на канабиноиди – при индустриалния коноп не биха се наблюдавали психотропни свойства и той не би могъл да се използва при производството на наркотици.

Според законопроектите, преработката на индустриалния коноп, който отговаря на законовите изисквания, трябва да бъде позволена в България, тъй като в момента той може да се отглежда, но не и да се преработва и следователно бива изнасян в чужбина, а след това повторно внасян под формата на вече готови продукти. Това ненужно усложняване на процеса, което води до стопански загуби, може да бъде разрешено чрез допускането на преработката на индустриален коноп в България.

Що се отнася до тенденциите при регулирането на марихуаната, при наличие на политическа воля в България, както и като се отчитат тенденциите в Европа, не е изключено отглеждането, употребата и продажбата на марихуана за медицински и лични цели да бъдат поетапно разрешени, при спазване на строги правила. За да се случи това, трябва да се променят съответните нормативни актове и законоустановените критерии, според които едно вещество или растение се определя за наркотично. Ако марихуаната бъде преместена в помалко рестриктивен списък на наркотичните вещества, това може да позволи приложението ѝ за медицински цели, което беше разгледано погоре.

По отношение на индустриалния коноп в последните няколко години са предлагани три близки по съдържание законопроекта, според които максималното съдържание на канабиноиди, според което се определя кога едно растение е индустриален коноп, трябва да бъде увеличено

Според вносителите определеното в закона съдържание на тетрадиходроканабинол е погрешно, и чедори и след увеличението на съдържанието на канабиноиди – при индустриалния коноп не биха се наблюдавали психотропни свойства и той не би могъл да се използва при производството на наркотици.

Според законопроектите, преработката на индустриалния коноп, който отговаря на законовите изисквания, трябва да бъде позволена в България, тъй като в момента той може да се отглежда, но не и да се преработва и следователно бива изнасян в чужбина, а след това повторно внасян под формата на вече готови продукти. Това ненужно усложняване на процеса, което води до стопански загуби, може да бъде разрешено чрез допускането на преработката на индустриален коноп в България.

Що се отнася до тенденциите при регулирането на марихуаната, при наличие на политическа воля в България, както и като се отчитат тенденциите в Европа, не е изключено отглеждането, употребата и продажбата на марихуана за медицински и лични цели да бъдат поетапно разрешени, при спазване на строги правила. За да се случи това, трябва да се променят съответните нормативни актове и законоустановените критерии, според които едно вещество или растение се определя за наркотично. Ако марихуаната бъде преместена в помалко рестриктивен списък на наркотичните вещества, това може да позволи приложението ѝ за медицински цели, което беше разгледано погоре.

 

Заключение

В светлината на актуалните европейски тенденции и развитието на регулацията и легализацията на канабиса за лични и медицински цели, е ясно, че България не може задълго да остане встрани от тези процеси. Европейските държави са на път към нова интерпретация на ролята на канабиса в обществото, съчетавайки интересите на обществото с индивидуалните нужди.

Съгласуването на националната регулация с европейските стандарти е от съществено значение за постигане на баланс между защита на обществото и правата на личността. Процесите на преоткриване на потенциала на канабиса и изграждане на нови модели за неговото приложение са в ход и ще продължат да се развиват и в следващите години.

Със сигурност е налице нужда от преглед и актуализация на националната законодателна рамка, включително и по въпроса за преработката на индустриален коноп. В този процес е важно да бъдат взети предвид опитът и научните изследвания от други страни, за да се изгради съвременна и ефективна регулация.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси