Кантората ни отмени незаконосъобразен ревизионен акт на данъчните органи

Наш дългогодишен клиент – утвърдена българска компания, занимаваща се с продажби на водещи системи за почистване в цял свят, бе обект на ревизия във връзка с определянето на данъчни задължения за ДДС.

В рамките на ревизионното производство данъчните органи стигат до извод за липса на реалност на доставките по издадени към клиента ни фактури за минал период, с което отказват правото му за приспадане и ползване на данъчен кредит. В тази връзка НАП установява данъчни задължения за невнесен ДДС и лихвите върху него за целия ревизиран период, които суми биват събрани предварително от доверителя ни по принудителен ред.

Мотивите, с които ревизиращият екип стига до тези неправилни изводи, най-общо се базират на твърдения от страна на данъчните органи за липса на кадрова и материална обезпеченост у доставчиците на клиента ни. С други думи, в конкретния случай от НАП приемат, че доколкото един доставчик няма наети лица или управителят на този доставчик не се осигурява в тази компания, или самото дружество няма наети помещения или транспортни средства, то същото не е в състояние ефективно да извърши реална облагаема доставка на стока или услуга, по която насрещната страна да може да ползва данъчен кредит.

В рамките на обжалването на ревизионния акт по административен ред (т.е. преди да се стигне до съдебна фаза) успяхме да убедим горестоящия административен орган, че доводите на ревизиращия екип са неправилни, не кореспондират със събраните в ревизионното производство доказателства, и че същите противоречат на практиката на Съда на европейския съюз и тази на Върховния административен съд. Директорът на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ възприе подробно изложените аргументи в депозираната от нас жалба, взе предвид ангажираната съдебна практика и отмени ревизионния акт.  С това се спести нуждата от сезиране на съда и ангажиране на допълнителни разноски и време за доверителя ни.

В началото на миналата седмица НАП възстановиха на доверителя ни неправомерно събраните суми, като в момента тече процедура за изплащане от НАП в полза на клиента ни и на дължимата мораторна лихва за периода, в който е бил лишен от тези свои средства.

Радваме се, че успяхме да съдействаме на компанията да защити правото си на вече използван данъчен кредит. Доволни сме се и от това, че с тези малки победи допринасяме за спазването на принципа на правовата задача и за отстояване на правата на стопанските субекти, които са гръбнакът на икономиката ни.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси