Нов ред при деклариране на липса на дейност пред Търговския регистър за предходната година. Възможност за доброволна регистрация по ДДС заедно с учредяване на субект и вписването му в Търговския регистър

С изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се въвежда нов ред за заявяване за обявяване на декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

Въпросните декларации, които се подават от дружества и юридически лица с нестопанска цел, които не са осъществявали дейност през предходната календарна година, вече ще се представят за обявяване със заявление по образец Г3. Към заявлението задължително се прилага и декларация по чл. 13 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Със същото изменение се прави възможно от 01.01.2019 г. при първоначална регистрация на субект да се заяви и регистрация по чл. 100, ал. 1 и ал. 2 от Закона за данъка за добавена стойност, а именно доброволна регистрация по ЗДДС.

Пълният текст на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел може да намерите тук.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси