Практика

Дружествено и търговско право

Общо корпоративно обслужване
 • Анализ на инвестиционните намерения на клиента и структуриране на оптималната правна форма за развитие на бизнеса му, вкл. подходяща управленска структура, минимизиране на данъчните ефекти от дейността и др.;
 • Професионално съдействие по организацията и стартирането на бизнеса – осигуряване на офиси, производствени помещения, автомобили и др. чрез закупуване, оперативен лизинг или под наем; назначаване на персонал, получаване на разрешителни и лицензии, данъчни регистрации и др.;
 • Цялостно правно обезпечаване на процесите по промяна в юридическия статус на дружеството – изменения в размера и структурата на капитала, прехвърляне на търговски предприятия, преобразувания и напускане или изключване на съдружници или акционери, промени в управителните и надзорните органи и др.;
 • Изготвяне, договаряне, промяна на договори за осъществяване на всякакъв вид търговски сделки, на местни и международни споразумения;
 • Изготвяне на пълен пакет документация за създаването на смесени предприятия и търговски обединения от всякакъв тип – писма за намерение, акционерни споразумения, договори за смесени предприятия и търговски обединения, договори за граждански дружества и др.;
 • Правни консултации в областта на корпоративното управление, в т.ч. консултации относно законовата рамка, оказване на юридическо съдействие на съдружници, акционери, надзорни и управителни органи и др.
Сливания и придобивания
 • Подготовка на бизнес предложения и документация, вкл. договори за смесени дружества, съставяне на писма за намерение, предварителни договори, акционерни споразумения; водене на преговори и съдействие при сделки за продажба или наем на предприятия и др.;
 • Цялостен правен анализ на дружества (due diligence), вкл. оценка на инвестиционните рискове, всеобхватно проучване на компанията, пълен преглед на финансовото състояние и положението й на пазара;
 • Преглед и оценка на нематериалните активи – търговски марки, авторски права и лицензии; на материалните активи – недвижими имоти и движимо имущество;
 • Осъществяване на контакт с финансови институции, преговори за финансиране на сделката, подготовка и преглед на всички документи.
Преструктурирания на дружества
 • Цялостен правен анализ на възможните форми на преобразуване на дружества и избор на оптималната форма съгласно действащото законодателство и поставените цели и мотиви на клиента;
 • Изготвяне на договори за преобразуване и проекти на договори за преобразуване между приемащи и/или преобразуващи се дружества. Изготвяне на планове за преобразуване при разделяне с учредяване, при отделяне с учредяване и при отделяне на еднолично търговско дружество;
 • Професионално съдействие при изготвяне на доклади на управителните органи на преобразуващи се и приемащи дружества, правна обосновка на договора или плана за преобразуване и на съотношението на замяна, а при разделяне и отделяне – на критерия за разпределение на дяловете и акциите;
 • Цялостен правен анализ на предоставената на акционерите и съдружниците на преобразуващи се и/или приемащи дружества информация преди взeмането на решение за преобразуване;
 • Изготвяне на проекти на нов дружествен договор или устав на новоучредени дружества, съответно за изменения и допълнения на устава или дружествения договор на преобразуващи се и приемащи дружества. Съдействие при процеса на вписване в Търговския регистър на извършеното преобразуване;
 • Цялостно правно обезпечаване на процесите по предаване на акции или замяна на акции на приносител.
Търговски сделки
 • Професионално правно съдействие при изготвяне на общи условия за сключваните от търговец сделки;
 • Правна консултация на търговеца във връзка с института на търговската продажба и правно съдействие за успешно стартиране и упражняване на търговска дейност;
 • Изготвяне на комисионни договори и правно съдействие във връзка с института на комисионния договор;
 • Изготвяне на спедиционни договори и договори за превоз;
 • Изготвяне на договори за текуща сметка;
 • Изготвяне на договори за влог в публичен склад.
Особени залози
 • Съдействие при учредяване на: залог на вземане, залог на безналична ценна книга, залог на дял от търговско дружество, залог върху индустриална собственост, залог на съвкупност, залог на търговско предприятие;
 • Изготвяне на заявления и всички необходими документи, които да послужат в производството по вписване, обявяване и заличаване на обстоятелства, водено пред Централния регистър на особените залози към Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието;
 • Правно обезпечаване на процеса по пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози. Изготвяне на необходимата документация и правно съдействие при вписването на пристъпване към изпълнение в регистъра. Предприемане на мерки за запазване на заложеното имущество;
 • Извършване на дейността на депозитар в процеса на изпълнение върху заложеното имущество;
 • Образуване и водене на изпълнителни дела пред съдебен изпълнител при  принудително изпълнение върху заложеното имущество.
Производства пред Търговския регистър
 • Правна консултация, изготвяне на необходимата документация и представителство на търговци в производствата пред Търговския регистър за вписване на промени и обстоятелства и обявяване на актове по техните партиди;
 • Представителство в производството пред Търговския регистър при вписване на промяна във фирмата, предмета на дейност, промяна в управлението и/или начина на представляване на търговеца, промяна на седалището и адреса на търговеца, промяна в капитала, промяна в собствеността и персоналния състав на търговеца и др.;
 • Представителство в производството пред Търговския регистър при вписване на други обстоятелства като вписване на прокурист, регистрация на клон на търговец, прекратяване и ликвидация на търговец, преобразуване на дружества, вписване на залог върху дружествен дял или търговско предприятие и др.;
 • Правно съдействие в процедурата по обявяване на годишни финансови отчети и други подлежащи на обявяване актове пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието;
 • Правно съдействие при необходимост от оспорване на постановени откази, актове за нарушения или наказателни постановления на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията или упълномощени от него длъжностни лица.

Банково право и финанси

Финансови институции и регулации
 • Учредяване, регистрация и лицензиране на кредитни и небанкови финансови институции, както и на техни клонове в България;
 • Подготовка на документи и договори за корпоративно и потребителско кредитиране. Изработване на общи условия, вътрешни правила и процедури за оперативната дейност на банки и други финансови институции;
 • Комплексно правно обслужване на дейността на банкови и други небанкови финансови институции;
 • Правно консултиране при изготвянето на договори и друга съпътстваща документация, свързана с банкови сметки, депозити, кредити, гаранции и акредитиви.
Корпоративно финансиране
 • Структуриране на всякакви видове дългово и капиталово финансиране, вкл. проектно и инвестиционно финансиране, финансиране на недвижими имоти, корпоративни придобивания и др.;
 • Подготовка на договори и водене на преговори от името на кредитори или кредитополучатели за сключване на финансови сделки; изготвяне на документи за налагане на обезпечения;
 • Правен анализ и цялостна оценка на документите за кредит, проверка на обезпеченията и допълнителните гаранции;
 • Консултиране при операции за сетълмент на сделки, включително сметки със специално предназначение, доверителни сметки и др.;
 • Преструктуриране на банкови вземания.
Банкова несъстоятелност
 • Консултиране и представителство при предявяване на вземания пред синдика и/или оспорване на списъка на приетите от синдика вземания при открито производство по несъстоятелност на банкова институция на територията на страната;
 • Правно съдействие при участие на вложител или друг кредитор на банковата институция (с прието от синдика вземане) в публичната продан на имуществото на банката;
 • Процесуално представителство при обжалване на действията по осребряване на имуществото на търговска банка съгласно Закона за банкова несъстоятелност;
 • Правен анализ, съдействие и посредничество при открита процедура за продажба на банка като цяло предприятие или на части;
 • Консултиране на дейността на синдик при открито производство по банкова несъстоятелност.
Проектно финансиране
 • Правен анализ на различни аспекти на инвестиционни проекти, европейско финансиране и програми;
 • Договаряне на банково и извънбанково финансиране на различни проекти, определяне на траншовете на финансиране и погасителни планове;
 • Осъществяване на преговори с всички участници в проектното финансиране: инвеститори, финансиращи страни, строители и подизпълнители, оператори на проекта, доставчици, ползватели на крайния продукт, държавни органи, застрахователи, експортни застрахователи;
 • Проучване на необходимостта и снабдяване със съответните разрешителни, лицензии или концесии в областта на: енергетика, минно дело, пътна инфраструктура, телекомуникации, спортни съоръжения и др.;
 • Подготовка на различните документи по проектното финансиране.
Обезпечения, оперативен и финансов лизинг
 • Правна консултация и анализ съгласно действащото законодателство на: възможно обезпечаване на вземания, изготвяне на договори и друга придружаваща документация; вписване в необходимите регистри във връзка с обезпечаване на вземане чрез учредяване на залози, особени залози върху движими вещи, вземания, търговски предприятия и др.; ипотеки върху недвижими имоти;
 • Предприемане на необходимите действия и правно съдействие при необходимост от упражняване от страна на кредитор на имуществени права на длъжник;
 • Подготовка на документи и договори за оперативен и финансов лизинг съгласно действащите закони.
Капиталови пазари
 • Пълно правно обезпечаване на дейността на публични компании – подготовка на проспекти и документация за първично и вторично предлагане на ценни книжа, фирмено управление, организиране на общи събрания и др.;
 • Съдействие при извършване на сделки с финансови инструменти (ценни книжа, опции, фючърси, суапове, форуърдни договори);
 • Консултиране във връзка с регулаторните условия и изисквания при предоставянето на инвестиционни услуги;
 • Правни съвети, организационна подкрепа и провеждане на процедури за емитиране на облигационни заеми.

Недвижими имоти и строителство

Правен анализ на собствеността
 • Съдействие, експертни съвети и предложения за обекти в страната, подходящи за инвестиции;
 • Учредяване на търговски дружества или дружества със специална инвестиционна цел за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти от страна на чужди инвеститори;
 • Установяване на правния и устройствен статут на имота, в т.ч. проверка на наследствени права, анализ на права, произтичащи от сделки по придобиване – покупко-продажби, дарения, делби, замени и др.
Сделки с недвижими имоти
 • Структуриране на сделки за покупко-продажба, правен анализ на финансовите и данъчни аспекти;
 • Консултации и участие в преговори с банки, юридически и физически лица за финансиране на инвестиция в недвижим имот;
 • Цялостно правно съдействие в процеса на придобиване на земи, обекти в строеж и завършени сгради – преговори със собственици, строители и др., подготовка на предварителен договор, нотариален акт и друга документация, изповядване на сделката и уреждане на всички правни и финансови отношения между участниците в нея.
Управление на етажна собственост
 • Избор на управителни органи;
 • Регистрация на етажната собственост;
 • Подготовка на договори за поддръжка и управление на жилищни, обществени, търговски и производствени обекти.
Наем на недвижими имоти
 • Водене на преговори с наематели/наемодатели;
 • Изготвяне на договори за наем;
 • Вписване на наемни договори в служба по вписвания.
Устройствено регулиране на територии
 • Консултиране за процедурите, свързани с изготвянето, приемането, одобрението и изменението на устройствени планове;
 • Съдействие в процеса по снабдяване с разрешителни за осъществяването на различни инвестиционни проекти;
 • Проверка на статуса на имотите според общия устройствен план и възможните ограничения за застрояване;
 • Съдействие в административните производства при промяната на предназначението на земята.
Строителство
 • Правна помощ и задействане на административните процедури за получаване на разрешение за строеж и започване на строителни работи;
 • Консултации в областта на международните строителни договори, базирани на Договорните условия на Международната федерация на инженерите-консултанти – ФИДИК; договори за инженеринг, доставка и строителство (EPC contracts) и тяхното съответствие със спецификите на българското строително право и правилата за провеждане на обществени поръчки;
 • Съдействие и консултиране за законовите изисквания в зависимост от вида на строежа и заетите в строителството лица.

Данъчно право

Корпоративен данък, разпределяне на дивиденти
 • Правна консултация при пренасяне за данъчна загуба, поправяне на счетоводни грешки и промяна в счетоводната политика;
 • Правно съдействие при деклариране и внасяне на корпоративен данък;
 • Оказване на правна консултация във връзка с данъчното законодателство на страната при преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятие;
 • Оказване на правна помощ във връзка с прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност и при разпределение на ликвидационен дял;
 • Консултиране на въведените в законодателството възможности за преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък;
 • Правна консултация във връзка с удържане и внасяне на данък при доходи от дивиденти и ликвидационни дялове.
Данък добавена стойност
 • Цялостно правно обслужване във връзка с облагането на стоки и услуги с ДДС;
 • Изготвяне на правни становища за освободените от ДДС доставки и придобивания съгласно действащото данъчно законодателство;
 • Правна консултация за начина на облагане с ДДС при внос на стоки;
 • Правно съдействие при реализиране на данъчен кредит;
 • Регистрация и дерегистрация в специалния регистър на Националната агенция по приходите;
 • Правна консултация на регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност лица при деклариране и отчитане чрез уредените в закона способи.
Местни данъци и такси
 • Консултиране за дължимите данъци при придобиване на имущества по възмезден начин; данъци върху моторни превозни средства и други местни данъци и такси;
 • Правна помощ и представителство пред публични или съдебни изпълнители при принудително събиране на дължими местни данъци;
 • Правно съдействие при искане за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси.
Международно облагане
 • Оказване на правна помощ за реализиране на данъчен кредит;
 • Правна помощ за реализиране на споразумително производство;
 • Правно съдействие и представителство пред НАП при осъществяване на процедурата по доказване на предпоставките за прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.
Счетоводно обслужване
 • Професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните потребности на клиента;
 • Представителство пред данъчната администрация;
 • Правна консултация във връзка с промените в местното данъчно и финансово законодателство.
Обжалване на ревизионни актове по административен и съдебен ред
 • Оспорване на актове за прихващане или възстановяване и на актове за регистрация/дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Обжалване на ревизионни актове по административен ред;
 • Обжалване на ревизионни актове по съдебен ред.

Обществени поръчки

Правила за възлагане на обществени поръчки
 • Консултация на публични институции в изготвянето на предпроектни проучвания и организиране на процедури по обществени поръчки, както и на частни клиенти, които участват в тях;
 • Изготвяне на всички необходими документи за организиране на процедура по обществена поръчка;
 • Правно съдействие при изготвяне и подаване на оферта при открита процедура, ограничена процедура и публично състезание за възлагане на обществена поръчка;
 • Представителство и професионално съдействие при провеждане на преговори при състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие или договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
 • Провеждане на преговори с възложители на обществени поръчки и определяне на клаузите по договора при процедурите на договаряне с възложителя.
Гарантиране на публичност и прозрачност
 • Оказване на правна помощ на възложители във връзка с изготвянето на законосъобразни решения в етапа на процедурата за възлагане;
 • Правна консултация на възложители на обществени поръчки при изготвянето на предварителни обявления, обявления за възлагане на поръчка и други съгласно действащото законодателство;
 • Консултиране на частни клиенти във връзка с публикувани от възложители обявления и издадени решения.
Подготовка и провеждане на процедурите
 • Оказване на правна помощ на публични и/или секторни възложители и изготвяне на всички необходими документи при подготовка на процедури по възлагане на обществени поръчки;
 • Правна консултация при определяне на техническите спецификации при подготовка на процедура на възлагане.
Възлагане
 • Правна консултация на публични и секторни изпълнители при избор и провеждане на процедура за възлагане и/или конкурс за проект за възлагане на обществена поръчка;
 • Изготвяне на договори за подизпълнение съгласно законовата рамка.
Обществени поръчки на ниска стойност
 • Оказване на правна помощ на възложители и изготвяне на всички необходими документи при подготовката на процедурата по възлагане на обществени поръчки на ниска стойност;
 • Посредничество при пряко договаряне между възложители на обществени поръчки с ниска стойност и изпълнители;
 • Изготвяне на споразумения за възлагане и договори за обществени поръчки с ниска стойност, за обществени поръчки с прогнозна стойност между 50 000 и 270 000 лева и за доставки и услуги, с изключение на изброените в закона социални и специфични услуги между 30 000 и 70 000 лева.
Обжалване при нарушения на правилата на възлагане
 • Процесуално представителство пред КЗК при обжалване на решения на възложители на обществени поръчки;
 • Процесуално представителство при обжалване на решения на КЗК пред Върховния административен съд;
 • Процесуално представителство при иск за унищожаване на договор и/или рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки.

Конкурентно право

Нелоялна конкуренция
 • Процесуално представителство пред КЗК при подаване на жалба срещу действия в противоречие с добросъвестната практика, които увреждат интересите на клиента;
 • Правна помощ при подаване на жалба срещу действия, увреждащи доброто име на клиента;
 • Представителство при подаване на жалба срещу въвеждащи в заблуждение действия, заблуждаваща и/или сравнителна реклама и/или имитация;
 • Правна защита срещу осъществена нелоялна конкуренция, насочена към нелоялно привличане на клиенти;
 • Правно съдействие при подаване на жалби срещу неспазване на забраната за разгласяване на търговски или производствени тайни.
Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Процесуално представителство при злоупотреба с монополно положение, изразяваща се в налагане на нелоялни търговски условия;
 • Правна помощ при ограничаване на производството, търговията и техническото развитие във вреда на потребителя;
 • Правно съдействие при прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;
 • Правна защита срещу злоупотреба с господстващо положение, изразяващо се в необоснован отказ да се достави стока или да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност;
 • Правна помощ при принудително поемане на допълнителни задължения или сключване на допълнителни договори чрез злоупотреба с монополно или господстващо положение.
Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
 • Правно съдействие при злоупотреба с по-силна позиция на договаряне, изразяваща се чрез действие или бездействие на предприятие, с което се застрашават и/или увреждат интересите на конкурент или потребител;
 • Правна помощ срещу необоснован отказ да се доставят или закупят стоки или услуги, налагане на необосновано тежки или дискриминационни условия;
 • Осъществяване на правна защита при неоснователно прекратяване на търговски отношения.
Разрешения за концентрация между предприятия
 • Правно консултиране при сливане/вливане на две или повече независими предприятия или друг вид промяна в контрола, представляващ концентрация между предприятия съгласно правилата за защита на конкуренцията;
 • Правно съдействие и изготвяне на пълен пакет документи при концентрация между предприятия и необходимост от разрешение от Комисията за защита на конкуренцията.
Сигнализиране на Комисията за защита на конкуренцията
 • Отправяне на искане за образуване на производство пред Комисията за защита на конкуренцията по искане на клиент, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение;
 • Отправяне на искане за образуване на производство пред Комисията за защита на конкуренцията с цел освобождаване от наложена санкция;
 • Иницииране на производство за отмяна на актове, издадени в противоречие със закона.
Обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията
 • Обжалване на решение на КЗК за налагане на имуществени санкции и глоби пред Върховния административен съд;
 • Обжалване и намаляване на санкции, наложени от КЗК.

Защита на личните данни (GDPR)

Предварителен анализ за съответствие с новите GDPR изисквания
 • Предоставяне на въпросник с цел предварителен анализ на текущото ниво на защита на личните данни в дейността на компанията;
 • Съдействие при отговорите на въпросника с цел по-точно изясняване на текущото състояние;
 • Провеждане на лична среща с представители на компанията за анализиране на процесите, които са свързани с обработване на лични данни;
 • Анализ на информираността на служителите в областта на защитата на личните данни и определяне на необходимост от допълнително обучение.
Доклад за съответствие с GDPR регламентацията
 • Запознаване с организационната структура на предприятието и звената, в които се обработват лични данни;
 • Изследване на фирмения документооборот;
 • Установяване на вид, цели и обхват на обработваните лични данни;
 • Преглед на наличните технологични мерки и процеси за информационна и физическа сигурност;
 • Идентифициране и оценка на рисковете при обработването на личните данни.
Пакет образци на документи за внедряване
 • Политики;
 • Процедури;
 • Декларации;
 • Искания;
 • Споразумения;
 • Уведомления и др.
Внедряване на новите GDPR системи
 • Изготвяне на план за действие при привеждане на дейността на клиента в съответствие с новите изисквания;
 • Създаване на екип за защита на личните данни (определяне на ролите и задълженията на членовете);
 • Предоставяне на указания за внедряване и последваща работа с изготвените образци и формуляри;
 • Създаване на механизми за проследяване и отчитане на изпълнението на мерките;
 • Тестване на създадените правила и изготвените разработки.
Текущ мониторинг и актуализация
 • Следене на нормативната уредба и при необходимост промяна на изготвените формуляри и внедрените информационни и технически мерки при промяна в нормативните изисквания;
 • Обсъждане с клиента на евентуални промени в неговата дейност, налагаща промени в изготвените формуляри и образци, съответно извършване на въпросните промени;
 • Изпращане на ежемесечен бюлетин за актуалните практики по прилагане на GDPR.
Длъжностно лице по защита на личните данни
 • Установяване на необходимостта за задължително определяне на длъжностно лице по защита на личните данни;
 • Съдействие при избор на външен или определяне на вътрешен експерт – длъжностно лице по защита на данните;
 • Изготвяне на договор за външно лице или длъжностна характеристика за вътрешен служител;
 • Предоставяне на услуги като външен експерт – длъжностно лице по защита на личните данни.

Административно право

Издаване на индивидуални, общи и нормативни административни актове
 • Правно съдействие при иницииране и водене на производство пред държавен орган за издаване на разрешения, лицензи, удостоверения и други индивидуални административни актове;
 • Правна консултация, изготвяне на становища, предложения, възражения и др. при участие в производства по издаване на общи административни актове и нормативни административни актове.
Сключване на административни договори
 • Иницииране на производство пред държавни органи за сключване на административни договори;
 • Оказване на правна помощ при искане от съда на предварително изпълнение на административни договори.
Издаване на всякакъв вид лицензии, разрешителни, концесии и др.
 • Изготвяне на оферти и пълен пакет необходима документация за участие в процедурата за предоставяне на концесия;
 • Консултации, изготвяне на всички необходими документи и представителство пред компетентните органи във връзка с издаването на лицензии и разрешителни;
 • Правно съдействие при издаване на специфични секторни разрешителни в сферата на енергетиката, телекомуникациите, строителството, логистиката, аутсорсинга, хотелиерството и туризма, земеделието.
Оспорване на актове по административен ред
 • Оспорване на индивидуални и общи административни актове по административен ред;
 • Обжалване на решенията, издадени от държавни органи, съгласно Закона за концесиите;
 • Подаване на предложения и сигнали за незаконосъобразни действия/бездействия на административни органи и длъжностни лица.
Оспорване на актове по съдебен ред
 • Процесуално представителство пред административните или районните съдилища при първоинстанционни дела;
 • Процесуално представителство пред Върховния административен съд при второинстанционни дела.
Отмяна на влезли в сила съдебни актове
 • Процесуално представителство в производства по отмяна на влезли в сила решения, постановени от административните съдилища;
 • Процесуално представителство при искане на трети лица за отмяна на влезли в сила съдебни решения и споразумения пред съда.

Трансфер на бизнес в България

Прехвърляне на бизнес от чужбина в България
 • Консултации във връзка с предимствата и рисковете от прехвърлянето на бизнес в България;
 • Учредяване на дружество в страната или покупка на съществуващо за целите на трансфера;
 • Откриване на банкови сметки, съдействие за активиране на онлайн банкиране;
 • Осигуряване и наемане на необходимия минимален персонал за осъществяване и поддръжка на дейността;
 • Съдействие за намиране на офис помещения или наем на административен адрес;
 • Консултиране на чуждестранни клиенти за възможностите на структуриране на собствеността върху компаниите, както и назначаването на оперативен мениджмънт на същите.
Правни и данъчни облекчения
 • Разясняване на правните възможности за осъществяване на бизнес в България;
 • Снабдяване с необходимите лицензии и разрешения;
 • Консултации във връзка с данъчното облагане на дейността на клиента и за оптимизиране на данъчните разходи;
 • Извършване на цялостно счетоводно обслужване на бизнеса.
Откриване на търговски представителства в България
 • Консултиране на клиенти за възможностите за откриване на различен вид представителства в страната: договорни търговски представителства, клонове на чуждестранни дружества в страната и представителства, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата;
 • Подготовка на необходимите книжа и документи;
 • Процесуално представителство пред съответния регистър или трети лица за вписването на представителството.
Издаване на сертификат за клас инвестиция
 • Консултации за необходимите условия за получаване на клас инвестиция;
 • Процесуално представителство пред Министерството на икономиката и Българската агенция за насърчаване на инвестициите по повод кандидатстването за различните класове инвестиции.
Инвестиционни проекти с национално или регионално значение
 • Консултации във връзка с насърчаване на инвестициите с национално или регионално значение, дефиниране на условия, на които трябва да отговарят;
 • Процесуално представителство пред компетентните органи.
Мерки за насърчаване на инвестициите
 • Разясняване на националната и регионалната стратегия за насърчаване на инвестициите;
 • Съдействие на клиентите за реално и ефективно използване на съответните мерки чрез заявяване на съкратени срокове за административно обслужване, индивидуално административно обслужване, придобиване на вещни права, финансово подпомагане от държавата и пр.

Отговорност на държавата и общините за вреди

Отговорност на администрацията за незаконна дейност
 • Анализ на незаконосъобразните актове, действия или бездействия на администрацията;
 • Проверка за наличието на предпоставки за завеждане на съдебен иск;
 • Проверка на съдебната практика за наличие на сходни дела с цел определяне на размера на претенцията;
 • Подготовка и окомплектоване на искова молба и доказателствен материал;
 • Процесуално представителство пред компетентните съдилища.
Отговорност на правозащитните органи за нарушаване на права по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
 • Анализ на незаконосъобразните актове, действия или бездействия на правозащитните органи;
 • Проверка за наличието на предпоставки за завеждане на съдебен иск;
 • Проверка на практиката на Европейския съд по правата на човека;
 • Процесуално представителство пред компетентните съдилища.
Търсене на отговорност за действия на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
 • Проверка на извършените действия и наложените обезпечителни мерки от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и анализ на тяхната законосъобразност;
 • Процесуално представителство пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество след налагане на обезпечителните мерки. Подаване на възражения и становища от проверяваното лице;
 • Процесуално представителство в съдебна фаза на исково производство срещу проверяваното лице;
 • Предявяване на искове срещу държавата от лица, претърпели вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
Заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок
 • Анализ на възможността и основанията за подаване на заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок;
 • Проверка на практиката на Европейския съд по правата на човека с цел определяне на размер на търсеното обезщетение;
 • Подготовка и окомплектоване на заявлението до Министерството на правосъдието;
 • Подписване на споразумение за изплащане на обезщетение от името и за сметка на доверителя;
 • Процесуално представителство пред компетентните съдилища.
Отговорност за дейност на органите на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок
 • Анализ на актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на страна в производство на разглеждане и решаване на делото в разумен срок;
 • Проверка за наличието на предпоставките за завеждане на съдебен иск;
 • Проверка на практиката на Европейския съд по правата на човека.
Защита пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург
 • Предварителна проверка на предпоставките за допустимост и основателност на евентуална жалба до Европейския съд по правата на човека;
 • Подготовка на жалбата и окомплектоване на доказателствата и приложенията към нея;
 • Осъществяване на защита и процесуално представителство пред Европейския съд по правата на човека.

Застрахователно право

Издаване на лицензии на застрахователни дружества
 • Правно съдействие, изготвяне на пълен пакет документи и представителство при процедурата по издаване на лиценз за дейност по застраховане;
 • Оказване на правна помощ при промяна в статута на застрахователя;
 • Изготвяне на необходимата документация за разширяване на обхвата на издаден лиценз и/или извършване на дейност в друга държава членка на ЕС или трета държава;
 • Правно съдействие на чуждестранни застрахователи и презастрахователи за извършване на дейност на територията на Република България;
 • Правна консултация във връзка със създаване на задължителна система за вътрешен контрол на застрахователи и презастрахователи;
 • Правно обезпечаване на процедурата по прехвърляне на дейност на застрахователи и презастрахователи на трети лица.
Регистрации на застрахователни брокери и агенти
 • Правно консултиране на физически и/или юридически лица във връзка с регистрацията и дейността на застрахователния брокер;
 • Изготвяне на цялостен пакет документи и представителство пред Комисията за финансов надзор (КФН) при процедурата по регистрация на застрахователни брокери;
 • Обжалване пред КФН на постановени откази за регистрация на застрахователни брокери;
 • Изготвяне на необходимата документация, правна консултация и представителство пред КФН при регистрация на застрахователни агенти.
Имуществено застраховане
 • Правно съдействие при сключване на застрахователни договори за имуществено застраховане, в т.ч. договор за застраховане на съвкупност от вещи и застрахователен договор, сключен без пълномощие;
 • Правен анализ и консултация във връзка с преддоговорна информация и общи условия при сключване на застрахователни договори за имуществено застраховане;
 • Правни консултации и процесуално представителство при спорове относно сключени застрахователни договори за имуществено застраховане;
 • Правно съдействие при прекратяване за застрахователни договори за имуществено застраховане;
 • Оказване на правна помощ и представителство при настъпило застрахователно събитие при сключен договор за имуществено застраховане;
 • Правно консултиране при прехвърляне на застраховано имущество.
Гражданска отговорност
 • Правен анализ и консултация във връзка с преддоговорна информация и общи условия при сключване на договори за застраховка „Гражданска отговорност“;
 • Правни консултации и процесуално представителство при спорове относно сключени договори за застраховка „Гражданска отговорност“;
 • Оказване на правна помощ и представителство при настъпило застрахователно събитие при сключени договори за застраховка „Гражданска отговорност“;
 • Правна консултация при сключване, изменение, прекратяване, разваляне на договори за застраховка „Гражданска отговорност“ на юридически лица.
Претендиране на застрахователно обезщетение по извънсъдебен ред
 • Оказване на правна помощ и представителство при настъпило застрахователно събитие за получаване на застрахователно обезщетение по извънсъдебен ред;
 • Правно консултиране при уреждане на вземания между застрахователя по имуществена застраховка на увреденото лице и застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ на лицето, причинило вредата;
 • Представителство при сключване на спогодба между увредени лица и застраховани лица по договор за застраховка „Гражданска отговорност“.
Претендиране на застрахователно обезщетение по съдебен ред
 • Процесуално представителство при претендиране на застрахователно обезщетение по съдебен ред пред всички инстанции;
 • Сключване на съдебна спогодба при постигнато споразумение с ответната страна.

Интелектуална и индустриална собственост

Авторско право и сродните му права
 • Консултация във връзка с обектите на авторското право и сродните му права;
 • Анализ на данни за нарушаване на авторското право и сродните му права;
 • Оформяне на договори за използване на произведения на авторското право и сродните му права;
 • Осигуряване на доказателства за нарушени авторски права и реализиране на отговорността на нарушители;
 • Процесуално представителство пред надлежните органи и съда.
Търговски марки
 • Проверка за сходство или идентичност с вече регистрирани търговски марки;
 • Консултация относно абсолютните и относителните основания за отказ за регистрация на марка;
 • Подготовка и окомплектоване на заявление за търговска марка пред Патентното ведомство, в т.ч. международна регистрация на марка;
 • Изготвяне на опозиции срещу заявени търговски марки, отговори на подадени опозиции, искания за заличаване и отмяна на търговски марки;
 • Консултиране при конфликт между търговски марки и фирмени наименования;
 • Наблюдение на търговска марка за последващо заявени сходни или идентични марки;
 • Защита на правата върху марки по гражданскоправен, административноправен и наказателноправен ред.
Патенти
 • Проучване за новост, ниво на техниката и патентоспособност на изобретения;
 • Оформяне, окомплектоване и подаване на заявка за регистрация на патенти на национално и наднационално ниво;
 • Поддържане и продължаване на действието на патенти;
 • Изготвяне и консултиране на договори във връзка с използването и прехвърлянето на права върху патенти;
 • Завеждане на искове при нарушени патентни права.
Полезни модели
 • Изследване на новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост на полезни модели;
 • Регистрация на полезни модели пред Патентното ведомство;
 • Продължаване на срока на регистрацията;
 • Завеждане на искове при нарушени права върху полезен модел.
Промишлен дизайн
 • Изследване на новост и оригиналност на промишлен дизайн;
 • Регистрация на промишлен дизайн в Патентното ведомство;
 • Продължаване на регистрация на дизайн;
 • Изготвяне на лицензионни договори за ползване на дизайна;
 • Завеждане на искове при нарушени права върху промишлен дизайн.
Интернет право
 • Консултации във връзка с регистрация на търговски марки като интернет домейни;
 • Анализ на възможностите за противопоставяне срещу кражба на съдържание и лични данни от интернет сайтове;
 • Недобросъвестно узурпиране на домейн с цел облагодетелстване от популярността на съответното наименование;
 • Защита на авторското право върху обекти в интернет страница;
 • Процесуално представителство пред надлежните органи и пред съда.

Трудово и осигурително право

Консултиране при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
 • Становища и правна консултация при изготвяне и изменения на трудови договори;
 • Консултации във връзка с реализиране на командировки на служители в страната и чужбина;
 • Становища относно възможностите за прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на работодателя при запазване в максимална степен на интересите му;
 • Консултации относно ползването на отпуски, основната структура и допълнителните елементи на трудовото възнаграждение на служители.
Извънсъдебно и съдебно решаване на трудови спорове
 • Провеждане на преговори със служителя за намиране на изход от трудови спорове;
 • Становища относно реда и условията за завеждане на съдебни претенции срещу работодателя при неудовлетворени вземания на служителя;
 • Процесуално представителство пред всички инстанции по всички видове трудови искове;
 • Консултиране за най-изгодния начин и ред за прекратяване на трудовите правоотношения със служителя.
Правна защита при искове за обезщетения при трудови злополуки и професионални заболявания
 • Консултиране на работодатели във връзка със средствата за защита при предявени искове от служители за обезщетения от трудови злополуки и професионални заболявания;
 • Провеждане на срещи и преговори със служителя;
 • Правна помощ при заведени срещу работодателя съдебни искове за обезпечаване на претенции по надлежния ред;
 • Процесуално представителство пред всички инстанции по исковете.
Наемане на чужденци на трудов договор
 • Разясняване на законовите възможности за наемане на трудов договор на граждани на ЕС и на трети страни;
 • Преглед и правна консултация във връзка с всички предоставени документи от страна на граждани на ЕС и на трети страни.
Осигурително и пенсионно право
 • Консултации във връзка с осигурителното и пенсионно законодателство;
 • Подготвяне на различни видове заявления, молби, известия, становища и др.
Представителство пред контролните органи по спазване на трудовото законодателство
 • Правна защита при заведени искове, жалби срещу работодатели;
 • Консултиране на работодатели във връзка с възможностите за защита на правата и законните им интереси в качеството на работодатели.

Ликвидация и несъстоятелност

Прекратяване и ликвидация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел
 • Правно съдействие и консултация при прекратяване и ликвидация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел;
 • Изпълнение на дейността на ликвидатор и предприемане на необходимите действия при процедура по ликвидация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел съгласно действащото законодателство;
 • Уведомяване на всички кредитори, довършване на текущи сделки;
 • Събиране на вземания, осребряване на имущество, удовлетворяване на кредитори, уведомяване на Националната агенция по приходите за започнала ликвидация на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;
 • Съдействие и представителство и предявяване на неудовлетворени вземания на кредитори на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел, срещу които има започнала процедура по ликвидация;
 • Подаване на заявление за заличаване от Търговския регистър, подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност и извършване на всички други придружаващи процедурата необходими действия.
Откриване на производство по несъстоятелност
 • Процесуално представителство на кредитор/длъжник при предприемане на действия за откриване на производство по несъстоятелност;
 • Правно съдействие при изготвяне на възражения, искане за допускане на налагане на обезпечителни мерки и/или план за оздравяване при депозиране пред съда на молба за откриване на производство по несъстоятелност;
 • Правно съдействие при подготовка/участие в определеното от съда събрание на кредиторите;
 • Обжалване на решенията на съда за отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност и/или решенията на съда за откриване или прекратяване на производство по несъстоятелност;
 • Правно обезпечаване на дейността на синдик при открито производство по несъстоятелност.
Попълване на масата на несъстоятелността
 • Събиране на неизплатени дялове или вноски;
 • Прекратяване на неизпълнени договори;
 • Предявяване на отменителни искове;
 • Извършване на опис на имуществото на длъжника;
 • Предприемане на действия за прекратяване, разваляне или унищожаване на договори;
 • Събиране на вземанията на длъжника.
Предявяване на вземания
 • Свикване и организиране на събрания на кредиторите при открито производство по несъстоятелност;
 • Правно съдействие и представителство на кредитори при предявяване на вземания при открито производство по несъстоятелност срещу длъжници;
 • Изготвяне на възражение пред съда срещу прието или неприето от синдик вземане;
 • Предявяване на установителни искове в хода на производството по несъстоятелност.
Оздравяване на предприятия в несъстоятелност
 • Изготвяне на план за оздравяване;
 • Представителство при провеждане на събрание на кредиторите за приемане на допуснат за разглеждане план за оздравяване;
 • Обжалване на решението при отказ да се утвърди приет от кредиторите план за оздравяване.
Осребряване на имущество
 • Осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността;
 • Продажба на имуществените права на длъжника;
 • Изготвяне на всички необходими документи при извършване на продажба на имуществото на длъжника;
 • Изготвяне на доклад за извършените разпределения на сумите, събрани при осребряване на имуществото на длъжника.

Обезщетения при отменен или закъснял полет

Предварителна проверка относно възникването на правото на обезщетение
 • Получаване на данни за фактическата обстановка, при която полетът е бил отменен или е закъснял;
 • Проучване на всички необходими документи, предоставени от клиента;
 • Изчисляване на разстоянието между точката на излитане и крайният пункт на пристигане по метода на дъгата на големия кръг;
 • Даване на заключение, дали случаят попада в приложното поле на Регламент (ЕО) 261/2004 и дали клиентът има право на обезщетение.
Отправяне на извънсъдебна покана за доброволно изплащане на обезщетение
 • Подписване на договор за правна помощ и процесуално представителство;
 • Изготвяне на адвокатско пълномощно;
 • Отправяне на покана в електронен и/или писмен вид до авиопревозвача;
 • Провеждане на евентуални преговори при отговор от страна на авиопревозвача, обсъждане с клиента на постъпилите предложения за компенсация.
Подготовка на съдебен иск
 • Изискване на допълнителна информация от съответните летищни администрации;
 • Изпращане до Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на сигнали за санкции при установени нарушения от страна на авиопревозвача;
 • Превод и легализация на документи, при необходимост.
Завеждане на съдебен иск пред компетентния български съд
 • Извършване на проверка на местната компетентност по Регламент (ЕО) № 261/2004 и ГПК;
 • Изготвяне и подаване на съдебен иск срещу авиопревозвача;
 • Депозиране на съответните доказателствени искания, изслушване и приемане на съдебни експертизи и свидетелски показания;
 • Участие и представителство в рамките на открити съдебни заседания;
 • Извършване на справки по хода на делото;
 • Снабдяване с изпълнителен лист.
Завеждане на изпълнително производство
 • Избор на местно компетентен частен съдебен изпълнител;
 • Извършване на проучване на имотното състояние на авиопревозвача;
 • Извършване на изпълнителни действия, в това число: запор на вземания по банкови сметки, възбрана на недвижимо имущество и др.;
 • Приключване на изпълнителното производство.
Организиране на изплащането на обезщетението към пътника
 • Уговаряне на начина на получаване на присъдената сума;
 • Организиране на изплащане на дължимото обезщетение към клиента.

Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Алтернативни методи за разрешаване на спорове
 • Преструктуриране на дългове;
 • Прехвърляне на вземания;
 • Прихващания с дългове;
 • Медиация.
Сфери на процесуално представителство
 • Облигационни спорове (договорни и извъндоговорни спорове);
 • Трудовоправни спорове;
 • Семейни и наследствени спорове;
 • Потребителски спорове;
 • Дела за обезщетения за незаконни актове на държавни и общински органи и за забавено съдебно производство;
 • Вещноправни спорове;
 • Банкови и финансови спорове;
 • Административни и данъчни спорове;
 • Дела с международен елемент;
 • Охранителни производства;
 • Изпълнителни производства;
 • Спорове, свързани с интелектуална и индустриална собственост;
 • Застрахователни спорове.
Досъдебна фаза
 • Проверка и анализ на случая, снабдяване с необходими и относими доказателства;
 • Анализ и становище във връзка с материалноправната страна на спора;
 • Планиране и провеждане на предстоящите процесуални действия;
 • Проучване с какво имущество разполага ответникът и шансовете за обезпечаване на претенцията.
Съдебна фаза
 • Подготовка на искови молби и реакция на искови молби, предявени от другата страна;
 • Процесуално представителство на всеки от етапите на съдебното производство;
 • Участие и представителство на открити съдебни заседания;
 • Обжалване на съдебни решения и определения.
Съдебно-изпълнителна фаза
 • Съдействие за изпълнението на съдебни или арбитражни решения;
 • Процесуално представителство при производства по принудително изпълнение;
 • Съвети за най-ефективните изпълнителни мерки, които е препоръчително да се вземат, следене дали действията на съдебния изпълнител са законосъобразни.
Арбитраж
 • Представителство по арбитражни спорове в България и в международни арбитражни институции;
 • Признаване и изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и арбитражи;
 • Правна защита пред Върховния касационен съд по дела за отмяна на решения, свързани с български арбитражни спорове.