• Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφκαι Συνεργάτες»

  Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για την επιχείρησή σας

 • Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφκαι Συνεργάτες»

  Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για την επιχείρησή σας

 • Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφκαι Συνεργάτες»

  Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για την επιχείρησή σας

Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφ και Συνεργάτες»

Πρακτικές δραστηριότητες

Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

Γενικές εταιρικές υπηρεσίες
 • Ανάλυση των επενδυτικών προθέσεων του πελάτη και διάρθρωση της βέλτιστης νομικής μορφής ανάπτυξης των επιχειρήσεών του, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης δομής διαχείρισης, ελαχιστοποίηση των φορολογικών συνεπειών της δραστηριότητας κλπ,
 • Επαγγελματική βοήθεια στην οργάνωση και την έναρξη της επιχείρησης – εξασφάλιση γραφείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αυτοκινήτων κ.α., μέσω λειτουργικής μίσθωσης ή μίσθωσης, διορισμός προσωπικού, απόκτηση αδειών και πιστοποιητικών, φορολογικών δηλώσεων κ.α,
 • Πλήρης νομική υποστήριξη των διαδικασιών αλλαγής στο νομικό καθεστώς της εταιρείας – μεταβολές στο μέγεθος και τη διάρθρωση του κεφαλαίου, μεταβίβαση εμπορικών επιχειρήσεων, μετατροπές και έξοδος ή αποκλεισμός εταίρων ή μετόχων, αλλαγές στα διαχειριστικά και εποπτικά όργανα κ.λπ,
 • Κατάρτιση, διαπραγμάτευση, αλλαγές συμβάσεων για την εκτέλεση κάθε είδους εμπορικών συναλλαγών, εγχώριων και διεθνών συμφωνιών,
 • Κατάρτιση ενός πλήρους πακέτου εγγράφων για τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων και επαγγελματικών ενώσεων οποιοδήποτε είδους – επιστολές προθέσεων, συμφωνίες μετόχων, συμβάσεις για κοινές επιχειρήσεις, επαγγελματικές ενώσεις, συμβάσεις για αστικές εταιρείες κλπ,
 • Νομικές συμβουλές σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών σχετικά με το νομικό πλαίσιο, παροχή νομικής συνδρομήσης σε εταίρους, μετόχους, όργανα εποπτείας και διαχείρισης και άλλα.
Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Κατάρτιση επιχειρηματικών προτάσεων και εγγράφων τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων για κοινές επιχειρήσεις, σύνταξη επιστολών προθέσεως, προσυμφώνων, συμφωνητικών μετόχων, διαπραγμάτευση και υποστήριξη συναλλαγών πώλησης ή μίσθωσης επιχειρήσεων κλπ,
 • Πλήρης νομική ανάλυση των εταιρειών (due diligence), συμπεριλαμβανομένων εκτίμησης των επενδυτικών κινδύνων, ολοκληρωμένης μελέτης της εταιρείας, πλήρους αναθεώρησης της χρηματοικονομικής κατάστασης και της θέσης της στην αγορά,
 • Εξέταση και αξιολόγηση των άυλων στοιχείων του ενεργητικού – εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άδειες, των ενσώματων ακινητοποιήσεων – ακίνητη και κινητή περιουσία,
 • Επαφές και επικοινωνία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύσεις για χρηματοδότηση της συναλλαγής, κατάρτιση και αναθεώρηση όλων των εγγράφων.
Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
 • Πλήρης νομική ανάλυση των πιθανών μορφών της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων και επιλογή της βέλτιστης μορφής, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία και τους στόχους και τα κίνητρα του πελάτη,
 • Σύνταξη συμβάσεων αναδιάρθρωσης και σχεδίων συμβολαίων μετατροπής μεταξύ των αποδεχομένων και/ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων. Κατάρτιση σχεδίων μετατροπής σε κατάσταση διαίρεσης με την εγκαθίδρυση, διαχωρισμού με την εγκαθίδρυση και διαχωρισμού της Μονοπρόσωπης Εμπορικής Εταιρείας,
 • Επαγγελματική βοήθεια για την κατάρτιση εκθέσεων των διοικητικών οργάνων των αποδεχομένων και/ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων, νομική αιτιολόγηση της σύμβασης ή του σχεδίου μετατροπής και της σχέσης ανταλλαγής και στην κατάσταση διαίρεσης και διαχωρισμού – του κριτηρίου για την κατανομή των μεριδίων και μετοχών,
 • Πλήρης νομική ανάλυση της παρεχομένης, στους μετόχους και εταίρους των αποδεχομένων και/ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων, πληροφορίας πριν από την απόφαση για τη μετατροπή,
 • Σύνταξη σχεδίων νέας εταιρικής σύμβασης ή καταστατικού των νεοσύστατων επιχειρήσεων, αντίστοιχα για τις τροποποίησεις και συμπληρώσεις του καταστατικού ή της εταιρικής σύμβασης των αποδεχομένων και/ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων. Βοήθεια στην διαδικασία εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο της μετατροπής της,
 • Πλήρης νομική αποζημίωση των προβλέψεων για την μεταβίβαση των μετοχών ή την ανταλλαγή μετοχών στον κομιστή.
Εμπορικές Συναλλαγές
 • Επαγγελματική νομική βοήθεια για την προετοιμασία των γενικών όρων για τη σύναψη των συναλλαγών εμπόρου,
 • Νομικές συμβουλές εμπόρου σε σχέση με την εμπορική πώληση και νομική βοήθεια για την επιτυχή έναρξη και την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων προμηθειών και νομική βοήθεια σε σχέση με την σύμβαση προμήθειας,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων αποστολής και των συμβάσεων μεταφοράς,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων για τον τρέχοντα λογαριασμό,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων για τις καταθέσεις σε δημόσια αποθήκη.
Ειδικά ενέχυρα
 • Παροχή βοήθειας για τη σύσταση του: ενεχύρου επί της λήψης, ενεχύρου επί των άυλων τίτλων, ενεχύρου επί βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενεχύρου επί του συνολο, ενεχύρου επί της εμπορικής επιχείρησης,
 • Προετοιμασία των αιτήσεων και οποιωνδήποτε απαραιτήτων εγγράφων, που να εξυπηρετήσουν την διαδικασία εγγραφής, ανακοινώσης και της ακύρωσης των περιστάσεων, στο Κεντρικό Μητρώο ειδικών ενεχύρων ως προς την Υπηρεσία εγγραφής του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
 • Νομική διασφάλιση της διαδικασίας εκτέλεσης βάσει του Νόμου περί ειδικών ενεχύρων. Προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης και νομική βοήθεια σε καταγραφή στο μητρώο. Λήψη μέτρων για τη διατήρηση της υποθηκευμένης περιουσίας,
 • Δραστηριότητα του θεματοφύλακα κατά τη διαδικασία εκτέλεσης σε σχέση με την υποθηκευμένη περιουσία,
 • Σχηματισμός και διεξαγωγή εκτελεστικών υποθέσεων ενώπιον του δικαστικού επιμελητή σε σχέση με την αναγκαστική εκτέλεση επί της υποθηκευμένης περιουσίας.
Διαδικασίες ενώπιον του Εμπορικού Μητρώου
 • Νομικές συμβουλές, προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και εκπροσώπηση των εμπόρων στις διαδικασίες ενώπιον του Εμπορικού Μητρώου για την καταγραφή των αλλαγών και των περιστάσεων και ανακοινωση των πραξεων στις παρτίδες τους,
 • Εκπροσώπηση στην διαδικασία ενώπιον Εμπορικού Μητρώου κατά την εγγραφή της αλλαγής, στην εταιρεία, του αντικειμένου δραστηριότητας, της αλλαγής διαχείρισης και/ή του τρόπου εκπροσώπησης του εμπόρου, της αλλαγής της έδρας και της διεύθυνσης του εμπόρου, της αλλαγής των ιδίων κεφαλαίων, της αλλαγής της ιδιοκτησίας και του προσωπικού του εμπόρου κτλ,
 • Εκπροσώπηση στην διαδικασία ενώπιον Εμπορικού Μητρώου κατά την εγγραφή των άλλων περιστάσεων, όπως εγγραφή του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου /Procurator/, καταχώρηση υποκαταστήματος του εμπόρου, λύση και εκκαθάριση του εμπόρου, μετατροπή των επιχειρήσεων, καταγραφή των ενεχύρου επί της μετοχής της εταιρείας ή της εμπορικής επιχείρησης, κλπ,
 • Νομική βοήθεια στη διαδικασία της ανακοίνωσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των οποιονδήποτε, που υπόκεινται σε κοινοποίηση, πράξεων πριν από το Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας εγγραφής του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
 • Νομική υποστήριξη, εάν είναι απαραίτητο, για την πρόκληση των έντονων αρνήσεων, των πράξεων παραβιάσεων ή των ποινικών ενταλμάτων του Διευθύνοντος Συμβούλου της Υπηρεσίας εγγραφής ή των εξουσιοδοτημένων, από αυτόν, αρμοδίων υπαλλήλων.

Τραπεζικό Δίκαιο και Τραπεζική Οικονομική

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κανονισμοί
 • Σύσταση, καταχώριση και αδειοδότηση των Πιστωτικών και μη-Τραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και των υποκαταστημάτων τους στη Βουλγαρία,
 • Προετοιμασία των εγγράφων και συμβάσεων για την εταιρική και την καταναλωτική δανειοδότηση. Καθορισμος γενικών όρων, εσωτερικών κανόνων και διαδικασιών για τις λειτουργικές δραστηριότητες των Τραπεζών και άλλων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
 • Σύνθετες νομικές υπηρεσίες στις δραστηριότητες των Τραπεζών και άλλων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
 • Παροχή νομικών συμβουλών κατά τη σύνταξη των συμβάσεων και άλλων δικαιολογητικών, που σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέσεις, δάνεια, εγγυήσεις και πιστωτικές επιστολές.
Εταιρική χρηματόδοτηση
 • Διάρθρωση όλων των ειδών χρηματοδότησης του χρέους και των κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης χρηματοδότησης έργων και επενδύσεων, χρηματοδότησης ακινήτων, εταιρικών εξαγορών, κλπ.,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων, διαπραγματεύσεις για λογαριασμό των δανειστών ή δανειοληπτών για τη συνάψη οικονομικών συναλλαγών, προετοιμασία των εγγράφων για την επιβολή των εξασφαλίσεων,
 • Νομική ανάλυση και μια συνολική εκτίμηση των εγγράφων δανείου, έλεγχος των εξασφαλίσεων και των πρόσθετων εγγυήσεων,
 • Παροχή συμβουλών για τις εργασίες διακανονισμού των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών λογαριασμών, λογαριασμών εμπιστοσύνης, κλπ.,
 • Αναδιάρθρωση των τραπεζικών χρεών.
Τραπεζική αφερεγγυότητα
 • Παροχή συμβουλών και εκπροσώπηση, σχετικα με την κατάθεση απαιτήσεων στον σύνδικο και/ή αμφισβήτηση τον κατάλογο των αποδεκτών, από το σύνδικο, απαιτήσεων στη ανοιχτή διαδικασία πτώχευσης ενός Τραπεζικού Ιδρύματος της χώρας,
 • Νομική συνδρομή για τη συμμετοχή του καταθέτη ή άλλου πιστωτή του Τραπεζικού Ιδρύματος (με την εγκριμένη, από τον σύνδικο, απαίτηση) σε δημόσια πώληση της τραπεζικής ιδιοκτησίας,
 • Νομική εκπροσώπηση σχετικά με την εφεση των ενεργειων για την υλοποίηση των περιουσιακών στοιχείων μιας Εμπορικής Τράπεζας δυνάμει του Νόμου τραπεζικής πτώχευσης,
 • Νομική ανάλυση, βοήθεια και διαμεσολάβηση σε μια ανοικτή διαδικασία για την πώληση της Τράπεζας στο σύνολό της επιχείρησης ή τμηματικά,
 • Παροχή συμβουλών του συνδίκου σε ανοικτή διαδικασία.
Χρηματοδότηση του έργου
 • Νομική ανάλυση των διαφόρων πτυχών των επενδυτικών σχεδίων, χρηματοδότηση από την ΕΕ και τα προγράμματα,
 • Διαπραγμάτευση της τραπεζικής χρηματοδότησης και χρηματοδότηση εκτός της Τράπεζας διαφόρων έργων, καθορισμός των δόσεων χρηματοδότησης και χρονοδιαγραμμάτων αποπληρωμής,
 • Διαπραγματεύσεις με όλους τους συμμετέχοντες στη χρηματοδότηση του έργου: με τους επενδυτές, χρηματοδότες, οικοδόμους και υπεργολάβους, υπεύθυνους του έργου, προμηθευτές, χρήστες του τελικού προϊόντος, δημόσιες αρχές, ασφαλιστικές εταιρείες, εξαγωγικές ασφαλιστικές εταιρείες,
 • Μελέτη της ανάγκης και παροχή σχετικών αδειών, επαγγελματικών αδειών ή παραχωρήσεων στους τομείς: της ενεργητικής, των ορυχείων, των οδικών υποδομών, τηλεπικοινωνιών, αθλητικών εγκαταστάσεων, κλπ,
 • Προετοιμασία των διαφόρων εγγράφων για τη χρηματοδότηση του έργου.
Εξασφαλίσεις, λειτουργική και χρηματοδοτική μίσθωση
 • Νομικές συμβουλές και ανάλυση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για: την ενδεχόμενη εξασφάλιση των απαιτήσεων, την σύνταξη συμβάσεων και άλλων δικαιολογητικών, την εγγραφή στα κατάλληλα αρχεία σε σχέση με την εξασφάλιση της απαίτησης με την σύσταση ενεχύρων, ειδικών ενεχύρων επί των κινητών, τις απαιτήσεις, εμπορικές επιχειρήσεις, κλπ., υποθήκες επί των ακινήτων,
 • Παραχώρηση των απαραίτητων μέτρων και νομική βοήθεια σε περίπτωση άσκησης, από την πλευρα του πιστωτή, των περιουσιακών δικαιωμάτων του οφειλέτη,
 • Προετοιμασία των εγγράφων και των συμφωνιών λειτουργικής και χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τους νόμους, που ισχύουν.
Κεφαλαιαγορές
 • Πλήρης νομική ασφάλεια της λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων – προετοιμασία των ενημερωτικών δελτίων και εγγράφων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια προσφορά των κινητών αξιών, εταιρική διακυβέρνηση, οργάνωση των γενικών συνελεύσεων, κ.λ.π.,
 • Βοήθεια στη διεξαγωγή συναλλαγών με χρηματοπιστωτικά μέσα (κινητές αξίες, δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις),
 • Παροχή συμβουλών, σχετικά με τις κανονιστικές προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,
 • Νομικές συμβουλές, οργανωτική υποστήριξη και εφαρμογή διαδικασιών για την έκδοση των ομολόγων.

Ακίνητη περιουσία και κατασκευή

Νομική ανάλυση της ιδιοκτησίας
 • Βοήθεια, συμβουλές εμπειρογνωμόνων και προτάσεις για τις περιοχές της χώρας κατάλληλες για επενδύσεις,
 • Ίδρυση των εμπορικών εταιρειών ή των εταιρειών με τον ειδικό σκοπό επενδύσεων για την απόκτηση κυριότητας ή άλλων ορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων από ξένους επενδυτές,
 • Δημιουργία νομικού και πολεοδομικού καθεστώτος του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων έλεγχου των δικαιωμάτων επιβίωσης, της ανάλυσης δικαιωμάτων, που απορρέουν από τις συναλλαγές απόκτησης – αγοραπωλησία  δωρεές, χωρίσματα, αντικαταστάσεις, κ.λ.π.
Συναλλαγές με τα ακίνητα
 • Διάρθρωση συναλλαγών αγοραπωλησίας, νομική ανάλυση των οικονομικών και φορολογικών πτυχών,
 • Διαβουλεύσεις και συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες, νομικά και φυσικά πρόσωπα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητα,
 • Ολοκληρωμένη νομική συνδρομή στο στάδιο της απόκτησης γαιών, τοποθεσίες υπό κατασκευή και ολοκληρωμένα κτίρια – διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες, κατασκευαστές, κλπ, προετοιμασία της προκαταρκτικής σύμβασης, συμβολαιογραφικής πράξης και άλλων έγγραφων, οριστικοποίηση της συμφωνίας και διακανονισμός όλων των νομικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων της.
Διαχείριση της συγκυριαρχίας ιδιοκτησίας
 • Επιλογή των διοικητικών οργάνων,
 • Καταχώρηση της συγκυριαρχίας ιδιοκτησίας,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων για τη συντήρηση και τη διαχείριση των κατοικιών, δημόσιων, εμπορικών και βιομηχανικών χώρων.
Ενοικίαση ακινήτων
 • Οι διαπραγματεύσεις με τους μισθωτές/ιδιοκτήτες,
 • Προετοιμασία συμβάσεων μίσθωσης,
 • Εγγραφή των συμβάσεων μίσθωσης στο γραφείο μητρώου.
Χωρική ρύθμιση των εδαφών
 • Διαδικασίες διαβούλευσης, σχετικά με την προετοιμασία, την αποδοχή, την έγκριση και με την τροποποίηση των χωρικών σχεδίων,
 • Βοήθεια στη διαδικασία της χορήγησης άδειας για την εφαρμογή των διαφόρων επενδυτικών σχεδίων,
 • Έλεγχος της κατάστασης των ακινήτων, σύμφωνα με το χωρικό σχέδιο και τους ενδεχόμενους περιορισμούς για την ανάπτυξη.
Κατασκευή
 • Νομική συνδρομή και λειτουργία των διοικητικών διαδικασιών για την απόκτηση οικοδομικής άδειας και την έναρξη των εργασιών,
 • Διαβουλεύσεις στον τομέα των διεθνών συμβάσεων κατασκευής έργων με βάση τους Συμβατικούς όρους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συμβούλων Μηχανικών – ΔΟΣΜ, συμβάσεις για engineering, την προμήθεια και την κατασκευή (EPC contracts) και τη συμμόρφωσή τους με τις ιδιαιτερότητες του βουλγαρικού δικαιώματος κατασκευής και των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις,
 • Βοήθεια και συμβουλές για τις νομικές απαιτήσεις ανάλογα με το είδος της κατασκευής και των μισθωτών εργαζομένων στις κατασκευές.

Φορολογικό και Λογιστικό Δίκαιο

Εταιρικός φόρος, διανομη των μερισμάτων
 • Νομικές συμβουλές, σχετικά με τη μεταφορά των φορολογικών ζημιών, διόρθωση λογιστικών λαθών και των μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές,
 • Νομική υποστήριξη για τη δήλωση και την καταβολή του φόρου εισοδήματος,
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε σχέση με τους φορολογικούς νόμους της χώρας στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τη μεταφορά της επιχείρησης,
 • Παροχη νομικής συνδρομής σε σχέση με το φόρο κανονισμού σχετικά με τη λήξη της εκκαθάρισης ή πτώχευσης και τη διανομή των προϊόντων εκκαθάρισης,
 • Παροχή συμβουλών για τις εισηγμένες, στην νομοθεσία, ευκαιρίες για την παραίτηση απαιτήσεως και την απαλλαγή από την εταιρική φορολογία,
 • Νομικές συμβουλές σε σχέση με την παρακράτηση και την πληρωμή του φόρου επί των εισοδημάτων από μερίσματα και τις μετοχές εκκαθάρισης.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, που σχετίζονται με τη φορολογία των αγαθών και των υπηρεσιών του ΦΠΑ,
 • Προετοιμασία των νομικών γνωμοδοτήσεων για τις απαλλασσό¬μενες, από ΦΠΑ, παραδόσεις και αποκτήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία,
 • Νομικές συμβουλές για τον τρόπο φορολογίας με ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών,
 • Νομική βοήθεια για την πραγματοποίηση της πίστωσης φόρου,
 • Εγγραφή και διαγραφή στο ειδικό μητρώο της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων,
 • Νομικές συμβουλές των εγγεγραμμένων, σύμφωνα με τους Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, προσώπων σε περίπτωση δηλώσης και υποβολής εκθέσεων, που διέπονται από τα μέσα του νόμου.
Τοπικοί φόροι και τέλη
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τους φόρους για την απόκτηση περιουσιακν στοιχειων έναντι ανταλλάγματος, φόροι επί των μεταφορικών οχημάτων και άλλων τοπικών φόρων και τέλων,
 • Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση στους δημόσιους ή δικαστικούς επιμελητές στην αναγκατική είσπραξη των τοπικών φόρων και τέλων,
 • Νομική βοήθεια για την αναβολή ή την αναδιάρθρωση των τοπικών φόρων και τέλων.
Διεθνής Φορολογία
 • Παροχή νομικής βοήθειας για την υλοποίηση της πίστωσης φόρου,
 • Νομική βοήθεια για την εφαρμογή της διαδικασίας διευθέτησης,
 • Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση ενώπιον της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας απόδειξης των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των συμφωνιών αποφυγής της διπλής φορολογίας.
Λογιστικές υπηρεσίες
 • Επαγγελματικές λογιστικές και φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς, που σχετίζονται με τις οικονο-μικές και λογιστικές ανάγκες του πελάτη,
 • Εκπροσώπηση ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης,
 • Νομικές συμβουλές σε σχέση με τις τροποποιήσεις στην τοπική φορολογική και Δημοσιονομική Νομοθεσία.
Αναίρεση των εκθέσεων ελέγχου στις Διοικητικές και Δικαστικές Διαδικασίες
 • Αμφισβήτηση των πράξεων υποκλοπής ή της ανάκτησης των πράξεων καταγραφής/διαγραφής βάσει του Νόμου περί Φόρου Προστιθέ-μενης Αξίας,
 • Άσκηση διοικητικής προσφυγής κατά των Εκθέσεων Ελέγχου,
 • Άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά των Εκθέσεων Ελέγχου.

Δημόσιες συμβάσεις

Κανονισμοί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
 • Παροχή συμβουλών όσο για τα δημόσια ιδρύματα στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και την οργάνωση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τόσο και στους ιδιώτες πελάτες, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά,
 • Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την οργάνωση μιας διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
 • Νομική βοήθεια για την προετοιμασία και υποβολή των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία, κλειστή διαδικασία και στον δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων,
 • Εκπροσώπηση και επαγγελματική βοήθεια για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε μια ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη ή διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,
 • Διαπραγματεύσεις με τις αναθέτουσες αρχές των δημοσίων συμβάσεων και καθορισμος των ορων της σύμβασης στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τον αναθέτη.
Διασφαλίση της δημοσιότητας και της διαφάνειας
 • Νομική βοήθεια σε εργολάβους σε σχέση με την κατάρτιση των νομίμων αποφάσεων κατά το στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
 • Νομικές συμβουλές στις αναθέτουσες αρχές κατά την προετοιμασία των προκαταρκτικών προκηρύξεων, ανακοινώσεων ανάθεσης μιας σύμβασης του Δημοσιου και άλλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 • Παροχή συμβουλών στους ιδιώτες πελάτες σε σχέση με τις δημοσιευμένες, από τους αναθέτες, ανακοινώσεις και εκδιδόμενες αποφάσεις.
Κατάρτιση και εφαρμογή των διαδικασιών
 • Νομική συνδρομή σε δημόσιους και/ή των τομεακών αναθετουσών αρχών και προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την προετοιμασία των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων,
 • Νομικές συμβουλές για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για την προετοιμασία της διαδικασίας ανάθεσης.
Ανάθεση
 • Νομικές συμβουλές στους δημοσίους και τομεακούς αναδόχους για την επιλογή και την εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης και/ή για τον διαγωνισμό ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων υπεργολαβίας, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο.
Δημόσιες συμβάσεις χαμηλής οικονομικής αξίας
 • Παροχή νομικής βοήθειας σε εργολάβους και προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την προετοιμασία της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων χαμηλής αξίας,
 • Διαμεσολάβηση σε άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αναθετουσών αρχών δημοσίων συμβάσεων χαμηλής οικονομικής αξίας και των εργολάβων,
 • Προετοιμασία των συμφωνιών ανάθεσης και δημοσίων συμβάσεων χαμηλής αξίας, για τις δημοσιες συμβασης με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 50 000 και 270 000 λέβα και για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, εκτός από αυτές, που αναφέρονται στο Νόμο κοινωνικές και συγκεκριμένες υπηρεσίες μεταξύ 30 000 και 70 000 λέβα.
Διορθωτικά μέτρα για τις παραβιάσεις των κανονισμών ανάθεσης
 • Νομική εκπροσώπηση στη Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού σε έφεση των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών δημοσίων συμβάσεων,
 • Νομική εκπροσώπηση σχετικά με την έφεση των αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο,
 • Νομική εκπροσώπηση σχετικά με την αγωγη ακυρωσης της συμβασης και/ή συμφωνία-πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Αθέμιτος ανταγωνισμός
 • Νομική εκπροσώπηση στη Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού στην υποβολή καταγγελίας κατά των πράξεων, που είναι αντίθετες με τις ορθές πρακτικές, που βλάπτουν τα συμφέροντα του πελάτη,
 • Νομική βοήθεια για την υποβολή καταγγελίας κατά των ενεργειών, που βλάπτουν το καλό όνομα του πελάτη,
 • Εκπροσώπηση σε καταγγελία κατά παραπλανητικών ενεργειών, παραπλανητικής και/ή συγκριτικής διαφήμισης και/ή απομίμησης,
 • Νομική προστασία κατά του πραγματοποιημένου αθεμίτου ανταγωνισμού, με στόχο την αθέμιτη προσέλκυση των πελατών,
 • Νομική προστασία στην υποβολή καταγγελιών κατά της μη συμμόρφωσης με την απαγόρευση για την δημοσιοποίηση των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων.
Κατάχρηση της μονοπωλιακής ή δεσπόζουσας θέσης
 • Νομική εκπροσώπηση στην κατάχρηση της μονοπωλιακής θέσης, που συνίσταται στην επιβολή αθέμιτων όρων συναλλαγών,
 • Νομική συνδρομή σε περιορισμό της διαδικασίας, του εμπορίου και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε βάρος του καταναλωτή,
 • Νομική συνδρομή στην εφαρμογή διαφορετικών όρων για το ίδιο είδος συμβάσεων σε ορισμένους εταίρους, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό,
 • Νομική προστασία από την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη άρνηση για την παράδοση εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών σε πραγματικό ή δυνητικό πελάτη ως αποτέλεσμα να εμποδιστούν οι δραστηριότητές του,
 • Νομική βοήθεια για την αναγκαστική λήψη πρόσθετων υποχρεώσεων ή για τη σύναψη πρόσθετων συμβάσεων με την κατάχρηση της μονοπωλιακής ή δεσπόζουσας θέσης.
Κατάχρηση της ισχυρότερης θέσης κατά τη διαπραγμάτευση
 • Νομική βοήθεια στην κατάχρηση με την ισχυρότερη θέση κατά τη διαπραγμάτευση, που εκφράζεται μέσω πράξης ή παράλειψης της επιχείρησης, που απειλούνται και/ή βλάπτονται τα συμφέροντα ενός ανταγωνιστή ή καταναλωτή,
 • Νομική συνδρομή έναντι κάθε αδικαιολόγητης άρνησης για την προμήθεια ή την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, επιβάλλοντας αδικαιολόγητα σοβαρές προϋποθέσεις ή προϋποθέσεις, που εισάγουν διακρίσεις,
 • Νομική προστασία για αδικαιολόγητο τερματισμό των εμπορικών σχέσεων.
Άδειες συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων
 • Νομικές συμβουλές για συγχώνευση/εξαγορά δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή άλλης μεταβολής του ελέγχου, που αντιπροσωπεύει μια συγκέντρωση μεταξύ επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Προστασίας Ανταγωνισμού,
 • Νομική βοήθεια και προετοιμασία ενός πλήρους πακέτου εγγράφων σε συγκέντρωση μεταξύ επιχειρήσεων και ανάγκη έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.
Κοινοποίηση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού
 • Αίτηση για τη διαδικασία στη Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού κατόπιν αιτήματος του πελάτη, τα συμφέροντα του οποίου θίγονται ή απειλούνται από την παραβίαση,
 • Αίτηση για τη διαδικασία στη Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού με τον σκοπό της αποφυγής πληρωμής,
 • Έναρξη της διαδικασίας για την ακύρωση των πράξεων, που αντιβαίνουν στο δίκαιο.
Προσφυγές κατά των πράξεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Προσφυγή της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για την υποβολή των οικονομικών κυρώσεων και πρόστιμων στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο,
 • Προσφυγές και μείωση των κυρώσεων, που επέβαλε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Πολιτικη Προστασιασ Προσωπικων Δεδομενων (GDPR)

Προκαταρκτική ανάλυση της συμμόρφωσης με τις νέες GDPR απαιτήσεις
 • Παροχή ερωτηματολογίου για την προκαταρκτική ανάλυση του σημερινού επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Παροχή βοήθειας για την απάντηση στο ερωτηματολόγιο για καλύτερη αποσαφήνιση της τρέχουσας κατάστασης.
 • Διεξαγωγή προσωπικής συνάντησης με εκπροσώπους της εταιρείας για την ανάλυση των διαδικασιών, που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Έλεγχος της ευαισθητοποίησης του προσωπικού στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προσδιορισμός της ανάγκης για περαιτέρω κατάρτιση.
Έκθεση συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR
 • Κατανόηση της οργανωτικής διάρθρωσης της επιχείρησης και των μονάδων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • ΄Μελέτη της κυκλοφορίας των εταιρικών εγγράφων.
 • Καθορισμός του τύπου, του σκοπού και του εύρους των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων.
 • Επισκόπηση των διαθέσιμων τεχνολογικών μέτρων και διαδικασιών πληροφοριακής και φυσικής ασφάλειας.
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση κινδύνων κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Πακέτο υποδειγμάτων εγγράφων εφαρμογής
 • Πολιτικές;
 • Διαδικασίες;
 • Δηλώσεις;
 • Αιτήσεις;
 • Συμφωνίες;
 • Ειδοποιήσεις κ.α.
Εφαρμογή των νέων συστημάτων GDPR
 • Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την ευθυγράμμιση της δραστηριότητας του πελάτη με τις νέες απαιτήσεις.
 • Δημιουργία ομάδας προστασίας προσωπικών δεδομένων (καθορισμός των ρόλων και των ευθυνών των μελών).
 • Παροχή οδηγιών για εφαρμογή και επακόλουθη εργασία με τα καταρτιστέντα πρότυπα και έντυπα.
 • Δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων.
 • Εξέταση των καθιερωμένων κανόνων και των καταρτιστέντων εργασιών.
Συνεχήσ παρακολούθηση και ενημέρωση
 • Παρακολούθηση του νομικού πλαισίου και αλλαγή των καταρτιστέντων εντύπων και των εφαρμοζόμενων πληροφοριακών και τεχνικών μέτρων σε περίπτωση μεταβολών στις κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Συζήτηση με τον πελάτη για τυχόν αλλαγές στη δραστηριότητά του, που απαιτούν αλλαγές στα καταρτισμένα έντυπα και υποδείγματα και αντίστοιχα, πραγματοποίηση των εν λόγω μεταβολών.
 • Αποστολή μηνιαίου δελτίου σχετικά με τις επίκαιρες πρακτικές εφαρμογής GDPR.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
 • Καθιέρωση της ανάγκης υποχρεωτικού διορισμού υπευθύνου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Παροχή βοήθειας για την επιλογή ενός εμπειρογνώμονα – υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων εντός ή εκτός της εταιρείας.
 • Κατάρτιση σύμβασης για πρόσωπο εκτός της εταιρείας ή περιγραφή της εργασίας για υπάλληλο της εταιρείας.
 • Παροχή υπηρεσιών ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας – υπεύθυνος προστασίας δεδομένων.

Διοικητικό Δίκαιο

Έκδοση ατομικών, γενικών και κανονιστικών διοικητικών πράξεων
 • Νομική βοήθεια για την έναρξη και τη διεξαγωγή της διαδικα-σίας ενώπιον κρατικής αρχής για την έκδοση των αδειών, επαγγελματικών αδειών, πιστοποιητικών και άλλων ατομικών διοικητικών πράξεων,
 • Νομικές συμβουλές, σύνταξη γνωμοδοτήσεων, προτάσεις, ενστάσεις και άλλα, όταν συμμετέχουν σε διαδικασίες για την έκδοση των γενικών διοικητικών πράξεων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων.
Σύναψη Διοικητικών Συμβάσεων
 • Έναρξη της διαδικασίας ενώπιον των κρατικών αρχών για τη σύναψη Διοικητικών Συμβάσεων,
 • Παροχή νομικής βοήθειας, κατόπιν αιτήματος του Δικαστηρίου της προκαταρκτικής εκτέλεσης των Διοικητικών Συμβάσεων.
Έκδοση κάθε είδους επαγγελματικών αδειών, αδειών, παραχωρήσεων και άλλων.
 • Προετοιμασία προσφορών και ένα πλήρους πακέτο εγγράφων, που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη διαδικασία για τη χορήγηση παραχώρησης,
 • Παροχή συμβουλών, προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων αρχών σε σχέση με την έκδοση των επαγγελματικών αδειών και αδειών,
 • Νομική βοήθεια για την έκδοση των ειδικών τομεακών άδειων στους τομείς της ενεργητικής, των τηλεπικοινωνιών, των κατασκευών, της επιμελητείας /logistics/, της εξωτερικής ανάθεσης /outsourcing/, των ξενοδοχείων και του τουρισμού, της γεωργίας.
Αμφισβήτηση των πράξεων με διοικητική εντολή
 • Αμφισβήτηση των ατομικών και γενικών διοικητικών πράξεων με διοικητική εντολή,
 • Προσφυγές των αποφάσεων, που λαμβάνονται από τις δημό-σιες αρχές στο πλαίσιο του Νόμου περί των παραχωρήσεων,
 • Υποβολή προτάσεων και προειδοποιήσεις για παράνομες ενέργειες/παραλείψεις των διοικητικών οργάνων και των αρμοδίων υπαλλήλων.
Αμφισβήτηση των πράξεων στο Δικαστήριο
 • Νομική εκπροσώπηση ενώπιον των Διοικητικών ή Περιφερεια-κών Δικαστηρίων στις υποθέσεις ενώπιων του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
 • Νομική εκπροσώπηση ενώπιον Ανώτατου Διοικητικού Δικαστη-ρίου στις υποθέσεις ενώπιων του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Κατάργηση τελεσίδικων δικαστικών πράξεων
 • Νομική εκπροσώπηση στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ακύρωση των τελεσίδικων αποφάσεων, που εκδόθηκαν από τα Διοικητικά Δικαστήρια,
 • Νομική εκπροσώπηση κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου για την ακύρωση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών στο Δικαστήριο.
Διαβάστε περισσότερα
Ad augusta per angusta. Απο τα υψη στα φαραγγια.
Concordia res parvae crescent. Συνεργαστουμε για να πετυχουμε περισσοτερα.
Nam et ipsa scientia potestas es. Η γνωση ειναι δυναμη.
Ad eundum quo nemo ante iit. Παμε με τολμη εκει που κανεις αλλος δεν ειχε παει ποτε πριν.
Facta, non verba. Με εργα και οχι με λογια.
Ubi concordia, ibi victoria. Οπου υπαρχει συναινεση, επισης υπαρχει και νικη.

Παρουσιαση της δικηγορικης εταιρειας

H Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφ και Συνεργάτες» είναι μια δυναμική και προσανατολισμένη προς την επιχείρηση Δικηγορική Εταιρεία, που παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ντόπιους και ξένους εταιρικούς πελάτες. Παρέχουμε βοήθεια και στους ήδη εγκατεστημένες στην βουλγαρική αγορά εταιρείες και στους ξένους επενδυτές, που θέλουν μια ομαλή εκκίνηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους σε τοπικό επίπεδο. Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες με βάση την εμπειρογνωμοσύνη, υπεύθυνη και προσωπικά δεσμευμένη προσέγγιση. Κάνουμε έρευνα της συνολικής στρατηγικής της επιχείρησής σας, για να λειτουργούμε αποτελεσματικά προς το συμφέρον σας...

Η ομάδα μας

Factum est.

Τα τελευταία νέα

Introduction Since August 2023, a new type of commercial entity has been introduced into the Bulgarian legal landscape – the Limited Liability Company with Variable Capital (LLC-VC). This innovative form of business combines the advantages of a Limited Liability Company (LLC) and a Joint Stock...
Cannabis, commonly known as marijuana or hemp, is a plant distinguished by its rich cannabinoid components. These active substances possess not only psychoactive properties but also hold significant importance in the fields of medicine, recreation, and industry. In this article, we will analyze...
А long-standing client of ours – a renown Bulgarian company selling leading cleaning systems worldwide, has been subject to VAT tax inspection by the National Revenue Agency (NRA). As part of the audit proceedings, the tax authorities concluded that no actual supplies had been made to our...

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας


δρόμο Pozitano No 9, Κτίριο 1, Είσοδος B, Όροφος 2, Γραφείο 4, 1000 Σόφια, Βουλγαρία

+359 2 474 43 06 / +359 879 498 865