Πρακτικές δραστηριότητες

Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

Γενικές εταιρικές υπηρεσίες
 • Ανάλυση των επενδυτικών προθέσεων του πελάτη και διάρθρωση της βέλτιστης νομικής μορφής ανάπτυξης των επιχειρήσεών του, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης δομής διαχείρισης, ελαχιστοποίηση των φορολογικών συνεπειών της δραστηριότητας κλπ,
 • Επαγγελματική βοήθεια στην οργάνωση και την έναρξη της επιχείρησης – εξασφάλιση γραφείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αυτοκινήτων κ.α., μέσω λειτουργικής μίσθωσης ή μίσθωσης, διορισμός προσωπικού, απόκτηση αδειών και πιστοποιητικών, φορολογικών δηλώσεων κ.α,
 • Πλήρης νομική υποστήριξη των διαδικασιών αλλαγής στο νομικό καθεστώς της εταιρείας – μεταβολές στο μέγεθος και τη διάρθρωση του κεφαλαίου, μεταβίβαση εμπορικών επιχειρήσεων, μετατροπές και έξοδος ή αποκλεισμός εταίρων ή μετόχων, αλλαγές στα διαχειριστικά και εποπτικά όργανα κ.λπ,
 • Κατάρτιση, διαπραγμάτευση, αλλαγές συμβάσεων για την εκτέλεση κάθε είδους εμπορικών συναλλαγών, εγχώριων και διεθνών συμφωνιών,
 • Κατάρτιση ενός πλήρους πακέτου εγγράφων για τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων και επαγγελματικών ενώσεων οποιοδήποτε είδους – επιστολές προθέσεων, συμφωνίες μετόχων, συμβάσεις για κοινές επιχειρήσεις, επαγγελματικές ενώσεις, συμβάσεις για αστικές εταιρείες κλπ,
 • Νομικές συμβουλές σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών σχετικά με το νομικό πλαίσιο, παροχή νομικής συνδρομήσης σε εταίρους, μετόχους, όργανα εποπτείας και διαχείρισης και άλλα.
Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Κατάρτιση επιχειρηματικών προτάσεων και εγγράφων τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων για κοινές επιχειρήσεις, σύνταξη επιστολών προθέσεως, προσυμφώνων, συμφωνητικών μετόχων, διαπραγμάτευση και υποστήριξη συναλλαγών πώλησης ή μίσθωσης επιχειρήσεων κλπ,
 • Πλήρης νομική ανάλυση των εταιρειών (due diligence), συμπεριλαμβανομένων εκτίμησης των επενδυτικών κινδύνων, ολοκληρωμένης μελέτης της εταιρείας, πλήρους αναθεώρησης της χρηματοικονομικής κατάστασης και της θέσης της στην αγορά,
 • Εξέταση και αξιολόγηση των άυλων στοιχείων του ενεργητικού – εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άδειες, των ενσώματων ακινητοποιήσεων – ακίνητη και κινητή περιουσία,
 • Επαφές και επικοινωνία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύσεις για χρηματοδότηση της συναλλαγής, κατάρτιση και αναθεώρηση όλων των εγγράφων.
Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
 • Πλήρης νομική ανάλυση των πιθανών μορφών της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων και επιλογή της βέλτιστης μορφής, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία και τους στόχους και τα κίνητρα του πελάτη,
 • Σύνταξη συμβάσεων αναδιάρθρωσης και σχεδίων συμβολαίων μετατροπής μεταξύ των αποδεχομένων και/ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων. Κατάρτιση σχεδίων μετατροπής σε κατάσταση διαίρεσης με την εγκαθίδρυση, διαχωρισμού με την εγκαθίδρυση και διαχωρισμού της Μονοπρόσωπης Εμπορικής Εταιρείας,
 • Επαγγελματική βοήθεια για την κατάρτιση εκθέσεων των διοικητικών οργάνων των αποδεχομένων και/ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων, νομική αιτιολόγηση της σύμβασης ή του σχεδίου μετατροπής και της σχέσης ανταλλαγής και στην κατάσταση διαίρεσης και διαχωρισμού – του κριτηρίου για την κατανομή των μεριδίων και μετοχών,
 • Πλήρης νομική ανάλυση της παρεχομένης, στους μετόχους και εταίρους των αποδεχομένων και/ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων, πληροφορίας πριν από την απόφαση για τη μετατροπή,
 • Σύνταξη σχεδίων νέας εταιρικής σύμβασης ή καταστατικού των νεοσύστατων επιχειρήσεων, αντίστοιχα για τις τροποποίησεις και συμπληρώσεις του καταστατικού ή της εταιρικής σύμβασης των αποδεχομένων και/ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων. Βοήθεια στην διαδικασία εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο της μετατροπής της,
 • Πλήρης νομική αποζημίωση των προβλέψεων για την μεταβίβαση των μετοχών ή την ανταλλαγή μετοχών στον κομιστή.
Εμπορικές Συναλλαγές
 • Επαγγελματική νομική βοήθεια για την προετοιμασία των γενικών όρων για τη σύναψη των συναλλαγών εμπόρου,
 • Νομικές συμβουλές εμπόρου σε σχέση με την εμπορική πώληση και νομική βοήθεια για την επιτυχή έναρξη και την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων προμηθειών και νομική βοήθεια σε σχέση με την σύμβαση προμήθειας,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων αποστολής και των συμβάσεων μεταφοράς,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων για τον τρέχοντα λογαριασμό,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων για τις καταθέσεις σε δημόσια αποθήκη.
Ειδικά ενέχυρα
 • Παροχή βοήθειας για τη σύσταση του: ενεχύρου επί της λήψης, ενεχύρου επί των άυλων τίτλων, ενεχύρου επί βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενεχύρου επί του συνολο, ενεχύρου επί της εμπορικής επιχείρησης,
 • Προετοιμασία των αιτήσεων και οποιωνδήποτε απαραιτήτων εγγράφων, που να εξυπηρετήσουν την διαδικασία εγγραφής, ανακοινώσης και της ακύρωσης των περιστάσεων, στο Κεντρικό Μητρώο ειδικών ενεχύρων ως προς την Υπηρεσία εγγραφής του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
 • Νομική διασφάλιση της διαδικασίας εκτέλεσης βάσει του Νόμου περί ειδικών ενεχύρων. Προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης και νομική βοήθεια σε καταγραφή στο μητρώο. Λήψη μέτρων για τη διατήρηση της υποθηκευμένης περιουσίας,
 • Δραστηριότητα του θεματοφύλακα κατά τη διαδικασία εκτέλεσης σε σχέση με την υποθηκευμένη περιουσία,
 • Σχηματισμός και διεξαγωγή εκτελεστικών υποθέσεων ενώπιον του δικαστικού επιμελητή σε σχέση με την αναγκαστική εκτέλεση επί της υποθηκευμένης περιουσίας.
Διαδικασίες ενώπιον του Εμπορικού Μητρώου
 • Νομικές συμβουλές, προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και εκπροσώπηση των εμπόρων στις διαδικασίες ενώπιον του Εμπορικού Μητρώου για την καταγραφή των αλλαγών και των περιστάσεων και ανακοινωση των πραξεων στις παρτίδες τους,
 • Εκπροσώπηση στην διαδικασία ενώπιον Εμπορικού Μητρώου κατά την εγγραφή της αλλαγής, στην εταιρεία, του αντικειμένου δραστηριότητας, της αλλαγής διαχείρισης και/ή του τρόπου εκπροσώπησης του εμπόρου, της αλλαγής της έδρας και της διεύθυνσης του εμπόρου, της αλλαγής των ιδίων κεφαλαίων, της αλλαγής της ιδιοκτησίας και του προσωπικού του εμπόρου κτλ,
 • Εκπροσώπηση στην διαδικασία ενώπιον Εμπορικού Μητρώου κατά την εγγραφή των άλλων περιστάσεων, όπως εγγραφή του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου /Procurator/, καταχώρηση υποκαταστήματος του εμπόρου, λύση και εκκαθάριση του εμπόρου, μετατροπή των επιχειρήσεων, καταγραφή των ενεχύρου επί της μετοχής της εταιρείας ή της εμπορικής επιχείρησης, κλπ,
 • Νομική βοήθεια στη διαδικασία της ανακοίνωσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των οποιονδήποτε, που υπόκεινται σε κοινοποίηση, πράξεων πριν από το Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας εγγραφής του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
 • Νομική υποστήριξη, εάν είναι απαραίτητο, για την πρόκληση των έντονων αρνήσεων, των πράξεων παραβιάσεων ή των ποινικών ενταλμάτων του Διευθύνοντος Συμβούλου της Υπηρεσίας εγγραφής ή των εξουσιοδοτημένων, από αυτόν, αρμοδίων υπαλλήλων.

Τραπεζικό Δίκαιο και Τραπεζική Οικονομική

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κανονισμοί
 • Σύσταση, καταχώριση και αδειοδότηση των Πιστωτικών και μη-Τραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και των υποκαταστημάτων τους στη Βουλγαρία,
 • Προετοιμασία των εγγράφων και συμβάσεων για την εταιρική και την καταναλωτική δανειοδότηση. Καθορισμος γενικών όρων, εσωτερικών κανόνων και διαδικασιών για τις λειτουργικές δραστηριότητες των Τραπεζών και άλλων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
 • Σύνθετες νομικές υπηρεσίες στις δραστηριότητες των Τραπεζών και άλλων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
 • Παροχή νομικών συμβουλών κατά τη σύνταξη των συμβάσεων και άλλων δικαιολογητικών, που σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέσεις, δάνεια, εγγυήσεις και πιστωτικές επιστολές.
Εταιρική χρηματόδοτηση
 • Διάρθρωση όλων των ειδών χρηματοδότησης του χρέους και των κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης χρηματοδότησης έργων και επενδύσεων, χρηματοδότησης ακινήτων, εταιρικών εξαγορών, κλπ.,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων, διαπραγματεύσεις για λογαριασμό των δανειστών ή δανειοληπτών για τη συνάψη οικονομικών συναλλαγών, προετοιμασία των εγγράφων για την επιβολή των εξασφαλίσεων,
 • Νομική ανάλυση και μια συνολική εκτίμηση των εγγράφων δανείου, έλεγχος των εξασφαλίσεων και των πρόσθετων εγγυήσεων,
 • Παροχή συμβουλών για τις εργασίες διακανονισμού των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών λογαριασμών, λογαριασμών εμπιστοσύνης, κλπ.,
 • Αναδιάρθρωση των τραπεζικών χρεών.
Τραπεζική αφερεγγυότητα
 • Παροχή συμβουλών και εκπροσώπηση, σχετικα με την κατάθεση απαιτήσεων στον σύνδικο και/ή αμφισβήτηση τον κατάλογο των αποδεκτών, από το σύνδικο, απαιτήσεων στη ανοιχτή διαδικασία πτώχευσης ενός Τραπεζικού Ιδρύματος της χώρας,
 • Νομική συνδρομή για τη συμμετοχή του καταθέτη ή άλλου πιστωτή του Τραπεζικού Ιδρύματος (με την εγκριμένη, από τον σύνδικο, απαίτηση) σε δημόσια πώληση της τραπεζικής ιδιοκτησίας,
 • Νομική εκπροσώπηση σχετικά με την εφεση των ενεργειων για την υλοποίηση των περιουσιακών στοιχείων μιας Εμπορικής Τράπεζας δυνάμει του Νόμου τραπεζικής πτώχευσης,
 • Νομική ανάλυση, βοήθεια και διαμεσολάβηση σε μια ανοικτή διαδικασία για την πώληση της Τράπεζας στο σύνολό της επιχείρησης ή τμηματικά,
 • Παροχή συμβουλών του συνδίκου σε ανοικτή διαδικασία.
Χρηματοδότηση του έργου
 • Νομική ανάλυση των διαφόρων πτυχών των επενδυτικών σχεδίων, χρηματοδότηση από την ΕΕ και τα προγράμματα,
 • Διαπραγμάτευση της τραπεζικής χρηματοδότησης και χρηματοδότηση εκτός της Τράπεζας διαφόρων έργων, καθορισμός των δόσεων χρηματοδότησης και χρονοδιαγραμμάτων αποπληρωμής,
 • Διαπραγματεύσεις με όλους τους συμμετέχοντες στη χρηματοδότηση του έργου: με τους επενδυτές, χρηματοδότες, οικοδόμους και υπεργολάβους, υπεύθυνους του έργου, προμηθευτές, χρήστες του τελικού προϊόντος, δημόσιες αρχές, ασφαλιστικές εταιρείες, εξαγωγικές ασφαλιστικές εταιρείες,
 • Μελέτη της ανάγκης και παροχή σχετικών αδειών, επαγγελματικών αδειών ή παραχωρήσεων στους τομείς: της ενεργητικής, των ορυχείων, των οδικών υποδομών, τηλεπικοινωνιών, αθλητικών εγκαταστάσεων, κλπ,
 • Προετοιμασία των διαφόρων εγγράφων για τη χρηματοδότηση του έργου.
Εξασφαλίσεις, λειτουργική και χρηματοδοτική μίσθωση
 • Νομικές συμβουλές και ανάλυση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για: την ενδεχόμενη εξασφάλιση των απαιτήσεων, την σύνταξη συμβάσεων και άλλων δικαιολογητικών, την εγγραφή στα κατάλληλα αρχεία σε σχέση με την εξασφάλιση της απαίτησης με την σύσταση ενεχύρων, ειδικών ενεχύρων επί των κινητών, τις απαιτήσεις, εμπορικές επιχειρήσεις, κλπ., υποθήκες επί των ακινήτων,
 • Παραχώρηση των απαραίτητων μέτρων και νομική βοήθεια σε περίπτωση άσκησης, από την πλευρα του πιστωτή, των περιουσιακών δικαιωμάτων του οφειλέτη,
 • Προετοιμασία των εγγράφων και των συμφωνιών λειτουργικής και χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τους νόμους, που ισχύουν.
Κεφαλαιαγορές
 • Πλήρης νομική ασφάλεια της λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων – προετοιμασία των ενημερωτικών δελτίων και εγγράφων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια προσφορά των κινητών αξιών, εταιρική διακυβέρνηση, οργάνωση των γενικών συνελεύσεων, κ.λ.π.,
 • Βοήθεια στη διεξαγωγή συναλλαγών με χρηματοπιστωτικά μέσα (κινητές αξίες, δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις),
 • Παροχή συμβουλών, σχετικά με τις κανονιστικές προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,
 • Νομικές συμβουλές, οργανωτική υποστήριξη και εφαρμογή διαδικασιών για την έκδοση των ομολόγων.

Ακίνητη περιουσία και κατασκευή

Νομική ανάλυση της ιδιοκτησίας
 • Βοήθεια, συμβουλές εμπειρογνωμόνων και προτάσεις για τις περιοχές της χώρας κατάλληλες για επενδύσεις,
 • Ίδρυση των εμπορικών εταιρειών ή των εταιρειών με τον ειδικό σκοπό επενδύσεων για την απόκτηση κυριότητας ή άλλων ορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων από ξένους επενδυτές,
 • Δημιουργία νομικού και πολεοδομικού καθεστώτος του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων έλεγχου των δικαιωμάτων επιβίωσης, της ανάλυσης δικαιωμάτων, που απορρέουν από τις συναλλαγές απόκτησης – αγοραπωλησία  δωρεές, χωρίσματα, αντικαταστάσεις, κ.λ.π.
Συναλλαγές με τα ακίνητα
 • Διάρθρωση συναλλαγών αγοραπωλησίας, νομική ανάλυση των οικονομικών και φορολογικών πτυχών,
 • Διαβουλεύσεις και συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες, νομικά και φυσικά πρόσωπα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητα,
 • Ολοκληρωμένη νομική συνδρομή στο στάδιο της απόκτησης γαιών, τοποθεσίες υπό κατασκευή και ολοκληρωμένα κτίρια – διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες, κατασκευαστές, κλπ, προετοιμασία της προκαταρκτικής σύμβασης, συμβολαιογραφικής πράξης και άλλων έγγραφων, οριστικοποίηση της συμφωνίας και διακανονισμός όλων των νομικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων της.
Διαχείριση της συγκυριαρχίας ιδιοκτησίας
 • Επιλογή των διοικητικών οργάνων,
 • Καταχώρηση της συγκυριαρχίας ιδιοκτησίας,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων για τη συντήρηση και τη διαχείριση των κατοικιών, δημόσιων, εμπορικών και βιομηχανικών χώρων.
Ενοικίαση ακινήτων
 • Οι διαπραγματεύσεις με τους μισθωτές/ιδιοκτήτες,
 • Προετοιμασία συμβάσεων μίσθωσης,
 • Εγγραφή των συμβάσεων μίσθωσης στο γραφείο μητρώου.
Χωρική ρύθμιση των εδαφών
 • Διαδικασίες διαβούλευσης, σχετικά με την προετοιμασία, την αποδοχή, την έγκριση και με την τροποποίηση των χωρικών σχεδίων,
 • Βοήθεια στη διαδικασία της χορήγησης άδειας για την εφαρμογή των διαφόρων επενδυτικών σχεδίων,
 • Έλεγχος της κατάστασης των ακινήτων, σύμφωνα με το χωρικό σχέδιο και τους ενδεχόμενους περιορισμούς για την ανάπτυξη.
Κατασκευή
 • Νομική συνδρομή και λειτουργία των διοικητικών διαδικασιών για την απόκτηση οικοδομικής άδειας και την έναρξη των εργασιών,
 • Διαβουλεύσεις στον τομέα των διεθνών συμβάσεων κατασκευής έργων με βάση τους Συμβατικούς όρους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συμβούλων Μηχανικών – ΔΟΣΜ, συμβάσεις για engineering, την προμήθεια και την κατασκευή (EPC contracts) και τη συμμόρφωσή τους με τις ιδιαιτερότητες του βουλγαρικού δικαιώματος κατασκευής και των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις,
 • Βοήθεια και συμβουλές για τις νομικές απαιτήσεις ανάλογα με το είδος της κατασκευής και των μισθωτών εργαζομένων στις κατασκευές.

Φορολογικό και Λογιστικό Δίκαιο

Εταιρικός φόρος, διανομη των μερισμάτων
 • Νομικές συμβουλές, σχετικά με τη μεταφορά των φορολογικών ζημιών, διόρθωση λογιστικών λαθών και των μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές,
 • Νομική υποστήριξη για τη δήλωση και την καταβολή του φόρου εισοδήματος,
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε σχέση με τους φορολογικούς νόμους της χώρας στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τη μεταφορά της επιχείρησης,
 • Παροχη νομικής συνδρομής σε σχέση με το φόρο κανονισμού σχετικά με τη λήξη της εκκαθάρισης ή πτώχευσης και τη διανομή των προϊόντων εκκαθάρισης,
 • Παροχή συμβουλών για τις εισηγμένες, στην νομοθεσία, ευκαιρίες για την παραίτηση απαιτήσεως και την απαλλαγή από την εταιρική φορολογία,
 • Νομικές συμβουλές σε σχέση με την παρακράτηση και την πληρωμή του φόρου επί των εισοδημάτων από μερίσματα και τις μετοχές εκκαθάρισης.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, που σχετίζονται με τη φορολογία των αγαθών και των υπηρεσιών του ΦΠΑ,
 • Προετοιμασία των νομικών γνωμοδοτήσεων για τις απαλλασσό¬μενες, από ΦΠΑ, παραδόσεις και αποκτήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία,
 • Νομικές συμβουλές για τον τρόπο φορολογίας με ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών,
 • Νομική βοήθεια για την πραγματοποίηση της πίστωσης φόρου,
 • Εγγραφή και διαγραφή στο ειδικό μητρώο της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων,
 • Νομικές συμβουλές των εγγεγραμμένων, σύμφωνα με τους Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, προσώπων σε περίπτωση δηλώσης και υποβολής εκθέσεων, που διέπονται από τα μέσα του νόμου.
Τοπικοί φόροι και τέλη
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τους φόρους για την απόκτηση περιουσιακν στοιχειων έναντι ανταλλάγματος, φόροι επί των μεταφορικών οχημάτων και άλλων τοπικών φόρων και τέλων,
 • Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση στους δημόσιους ή δικαστικούς επιμελητές στην αναγκατική είσπραξη των τοπικών φόρων και τέλων,
 • Νομική βοήθεια για την αναβολή ή την αναδιάρθρωση των τοπικών φόρων και τέλων.
Διεθνής Φορολογία
 • Παροχή νομικής βοήθειας για την υλοποίηση της πίστωσης φόρου,
 • Νομική βοήθεια για την εφαρμογή της διαδικασίας διευθέτησης,
 • Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση ενώπιον της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας απόδειξης των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των συμφωνιών αποφυγής της διπλής φορολογίας.
Λογιστικές υπηρεσίες
 • Επαγγελματικές λογιστικές και φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς, που σχετίζονται με τις οικονο-μικές και λογιστικές ανάγκες του πελάτη,
 • Εκπροσώπηση ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης,
 • Νομικές συμβουλές σε σχέση με τις τροποποιήσεις στην τοπική φορολογική και Δημοσιονομική Νομοθεσία.
Αναίρεση των εκθέσεων ελέγχου στις Διοικητικές και Δικαστικές Διαδικασίες
 • Αμφισβήτηση των πράξεων υποκλοπής ή της ανάκτησης των πράξεων καταγραφής/διαγραφής βάσει του Νόμου περί Φόρου Προστιθέ-μενης Αξίας,
 • Άσκηση διοικητικής προσφυγής κατά των Εκθέσεων Ελέγχου,
 • Άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά των Εκθέσεων Ελέγχου.

Δημόσιες συμβάσεις

Κανονισμοί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
 • Παροχή συμβουλών όσο για τα δημόσια ιδρύματα στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και την οργάνωση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τόσο και στους ιδιώτες πελάτες, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά,
 • Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την οργάνωση μιας διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
 • Νομική βοήθεια για την προετοιμασία και υποβολή των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία, κλειστή διαδικασία και στον δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων,
 • Εκπροσώπηση και επαγγελματική βοήθεια για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε μια ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη ή διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,
 • Διαπραγματεύσεις με τις αναθέτουσες αρχές των δημοσίων συμβάσεων και καθορισμος των ορων της σύμβασης στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τον αναθέτη.
Διασφαλίση της δημοσιότητας και της διαφάνειας
 • Νομική βοήθεια σε εργολάβους σε σχέση με την κατάρτιση των νομίμων αποφάσεων κατά το στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
 • Νομικές συμβουλές στις αναθέτουσες αρχές κατά την προετοιμασία των προκαταρκτικών προκηρύξεων, ανακοινώσεων ανάθεσης μιας σύμβασης του Δημοσιου και άλλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 • Παροχή συμβουλών στους ιδιώτες πελάτες σε σχέση με τις δημοσιευμένες, από τους αναθέτες, ανακοινώσεις και εκδιδόμενες αποφάσεις.
Κατάρτιση και εφαρμογή των διαδικασιών
 • Νομική συνδρομή σε δημόσιους και/ή των τομεακών αναθετουσών αρχών και προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την προετοιμασία των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων,
 • Νομικές συμβουλές για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για την προετοιμασία της διαδικασίας ανάθεσης.
Ανάθεση
 • Νομικές συμβουλές στους δημοσίους και τομεακούς αναδόχους για την επιλογή και την εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης και/ή για τον διαγωνισμό ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
 • Προετοιμασία των συμβάσεων υπεργολαβίας, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο.
Δημόσιες συμβάσεις χαμηλής οικονομικής αξίας
 • Παροχή νομικής βοήθειας σε εργολάβους και προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την προετοιμασία της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων χαμηλής αξίας,
 • Διαμεσολάβηση σε άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αναθετουσών αρχών δημοσίων συμβάσεων χαμηλής οικονομικής αξίας και των εργολάβων,
 • Προετοιμασία των συμφωνιών ανάθεσης και δημοσίων συμβάσεων χαμηλής αξίας, για τις δημοσιες συμβασης με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 50 000 και 270 000 λέβα και για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, εκτός από αυτές, που αναφέρονται στο Νόμο κοινωνικές και συγκεκριμένες υπηρεσίες μεταξύ 30 000 και 70 000 λέβα.
Διορθωτικά μέτρα για τις παραβιάσεις των κανονισμών ανάθεσης
 • Νομική εκπροσώπηση στη Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού σε έφεση των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών δημοσίων συμβάσεων,
 • Νομική εκπροσώπηση σχετικά με την έφεση των αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο,
 • Νομική εκπροσώπηση σχετικά με την αγωγη ακυρωσης της συμβασης και/ή συμφωνία-πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Αθέμιτος ανταγωνισμός
 • Νομική εκπροσώπηση στη Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού στην υποβολή καταγγελίας κατά των πράξεων, που είναι αντίθετες με τις ορθές πρακτικές, που βλάπτουν τα συμφέροντα του πελάτη,
 • Νομική βοήθεια για την υποβολή καταγγελίας κατά των ενεργειών, που βλάπτουν το καλό όνομα του πελάτη,
 • Εκπροσώπηση σε καταγγελία κατά παραπλανητικών ενεργειών, παραπλανητικής και/ή συγκριτικής διαφήμισης και/ή απομίμησης,
 • Νομική προστασία κατά του πραγματοποιημένου αθεμίτου ανταγωνισμού, με στόχο την αθέμιτη προσέλκυση των πελατών,
 • Νομική προστασία στην υποβολή καταγγελιών κατά της μη συμμόρφωσης με την απαγόρευση για την δημοσιοποίηση των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων.
Κατάχρηση της μονοπωλιακής ή δεσπόζουσας θέσης
 • Νομική εκπροσώπηση στην κατάχρηση της μονοπωλιακής θέσης, που συνίσταται στην επιβολή αθέμιτων όρων συναλλαγών,
 • Νομική συνδρομή σε περιορισμό της διαδικασίας, του εμπορίου και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε βάρος του καταναλωτή,
 • Νομική συνδρομή στην εφαρμογή διαφορετικών όρων για το ίδιο είδος συμβάσεων σε ορισμένους εταίρους, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό,
 • Νομική προστασία από την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη άρνηση για την παράδοση εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών σε πραγματικό ή δυνητικό πελάτη ως αποτέλεσμα να εμποδιστούν οι δραστηριότητές του,
 • Νομική βοήθεια για την αναγκαστική λήψη πρόσθετων υποχρεώσεων ή για τη σύναψη πρόσθετων συμβάσεων με την κατάχρηση της μονοπωλιακής ή δεσπόζουσας θέσης.
Κατάχρηση της ισχυρότερης θέσης κατά τη διαπραγμάτευση
 • Νομική βοήθεια στην κατάχρηση με την ισχυρότερη θέση κατά τη διαπραγμάτευση, που εκφράζεται μέσω πράξης ή παράλειψης της επιχείρησης, που απειλούνται και/ή βλάπτονται τα συμφέροντα ενός ανταγωνιστή ή καταναλωτή,
 • Νομική συνδρομή έναντι κάθε αδικαιολόγητης άρνησης για την προμήθεια ή την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, επιβάλλοντας αδικαιολόγητα σοβαρές προϋποθέσεις ή προϋποθέσεις, που εισάγουν διακρίσεις,
 • Νομική προστασία για αδικαιολόγητο τερματισμό των εμπορικών σχέσεων.
Άδειες συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων
 • Νομικές συμβουλές για συγχώνευση/εξαγορά δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή άλλης μεταβολής του ελέγχου, που αντιπροσωπεύει μια συγκέντρωση μεταξύ επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Προστασίας Ανταγωνισμού,
 • Νομική βοήθεια και προετοιμασία ενός πλήρους πακέτου εγγράφων σε συγκέντρωση μεταξύ επιχειρήσεων και ανάγκη έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.
Κοινοποίηση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού
 • Αίτηση για τη διαδικασία στη Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού κατόπιν αιτήματος του πελάτη, τα συμφέροντα του οποίου θίγονται ή απειλούνται από την παραβίαση,
 • Αίτηση για τη διαδικασία στη Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού με τον σκοπό της αποφυγής πληρωμής,
 • Έναρξη της διαδικασίας για την ακύρωση των πράξεων, που αντιβαίνουν στο δίκαιο.
Προσφυγές κατά των πράξεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Προσφυγή της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για την υποβολή των οικονομικών κυρώσεων και πρόστιμων στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο,
 • Προσφυγές και μείωση των κυρώσεων, που επέβαλε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Πολιτικη Προστασιασ Προσωπικων Δεδομενων (GDPR)

Προκαταρκτική ανάλυση της συμμόρφωσης με τις νέες GDPR απαιτήσεις
 • Παροχή ερωτηματολογίου για την προκαταρκτική ανάλυση του σημερινού επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Παροχή βοήθειας για την απάντηση στο ερωτηματολόγιο για καλύτερη αποσαφήνιση της τρέχουσας κατάστασης.
 • Διεξαγωγή προσωπικής συνάντησης με εκπροσώπους της εταιρείας για την ανάλυση των διαδικασιών, που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Έλεγχος της ευαισθητοποίησης του προσωπικού στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προσδιορισμός της ανάγκης για περαιτέρω κατάρτιση.
Έκθεση συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR
 • Κατανόηση της οργανωτικής διάρθρωσης της επιχείρησης και των μονάδων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • ΄Μελέτη της κυκλοφορίας των εταιρικών εγγράφων.
 • Καθορισμός του τύπου, του σκοπού και του εύρους των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων.
 • Επισκόπηση των διαθέσιμων τεχνολογικών μέτρων και διαδικασιών πληροφοριακής και φυσικής ασφάλειας.
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση κινδύνων κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Πακέτο υποδειγμάτων εγγράφων εφαρμογής
 • Πολιτικές;
 • Διαδικασίες;
 • Δηλώσεις;
 • Αιτήσεις;
 • Συμφωνίες;
 • Ειδοποιήσεις κ.α.
Εφαρμογή των νέων συστημάτων GDPR
 • Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την ευθυγράμμιση της δραστηριότητας του πελάτη με τις νέες απαιτήσεις.
 • Δημιουργία ομάδας προστασίας προσωπικών δεδομένων (καθορισμός των ρόλων και των ευθυνών των μελών).
 • Παροχή οδηγιών για εφαρμογή και επακόλουθη εργασία με τα καταρτιστέντα πρότυπα και έντυπα.
 • Δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων.
 • Εξέταση των καθιερωμένων κανόνων και των καταρτιστέντων εργασιών.
Συνεχήσ παρακολούθηση και ενημέρωση
 • Παρακολούθηση του νομικού πλαισίου και αλλαγή των καταρτιστέντων εντύπων και των εφαρμοζόμενων πληροφοριακών και τεχνικών μέτρων σε περίπτωση μεταβολών στις κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Συζήτηση με τον πελάτη για τυχόν αλλαγές στη δραστηριότητά του, που απαιτούν αλλαγές στα καταρτισμένα έντυπα και υποδείγματα και αντίστοιχα, πραγματοποίηση των εν λόγω μεταβολών.
 • Αποστολή μηνιαίου δελτίου σχετικά με τις επίκαιρες πρακτικές εφαρμογής GDPR.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
 • Καθιέρωση της ανάγκης υποχρεωτικού διορισμού υπευθύνου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Παροχή βοήθειας για την επιλογή ενός εμπειρογνώμονα – υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων εντός ή εκτός της εταιρείας.
 • Κατάρτιση σύμβασης για πρόσωπο εκτός της εταιρείας ή περιγραφή της εργασίας για υπάλληλο της εταιρείας.
 • Παροχή υπηρεσιών ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας – υπεύθυνος προστασίας δεδομένων.

Διοικητικό Δίκαιο

Έκδοση ατομικών, γενικών και κανονιστικών διοικητικών πράξεων
 • Νομική βοήθεια για την έναρξη και τη διεξαγωγή της διαδικα-σίας ενώπιον κρατικής αρχής για την έκδοση των αδειών, επαγγελματικών αδειών, πιστοποιητικών και άλλων ατομικών διοικητικών πράξεων,
 • Νομικές συμβουλές, σύνταξη γνωμοδοτήσεων, προτάσεις, ενστάσεις και άλλα, όταν συμμετέχουν σε διαδικασίες για την έκδοση των γενικών διοικητικών πράξεων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων.
Σύναψη Διοικητικών Συμβάσεων
 • Έναρξη της διαδικασίας ενώπιον των κρατικών αρχών για τη σύναψη Διοικητικών Συμβάσεων,
 • Παροχή νομικής βοήθειας, κατόπιν αιτήματος του Δικαστηρίου της προκαταρκτικής εκτέλεσης των Διοικητικών Συμβάσεων.
Έκδοση κάθε είδους επαγγελματικών αδειών, αδειών, παραχωρήσεων και άλλων.
 • Προετοιμασία προσφορών και ένα πλήρους πακέτο εγγράφων, που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη διαδικασία για τη χορήγηση παραχώρησης,
 • Παροχή συμβουλών, προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων αρχών σε σχέση με την έκδοση των επαγγελματικών αδειών και αδειών,
 • Νομική βοήθεια για την έκδοση των ειδικών τομεακών άδειων στους τομείς της ενεργητικής, των τηλεπικοινωνιών, των κατασκευών, της επιμελητείας /logistics/, της εξωτερικής ανάθεσης /outsourcing/, των ξενοδοχείων και του τουρισμού, της γεωργίας.
Αμφισβήτηση των πράξεων με διοικητική εντολή
 • Αμφισβήτηση των ατομικών και γενικών διοικητικών πράξεων με διοικητική εντολή,
 • Προσφυγές των αποφάσεων, που λαμβάνονται από τις δημό-σιες αρχές στο πλαίσιο του Νόμου περί των παραχωρήσεων,
 • Υποβολή προτάσεων και προειδοποιήσεις για παράνομες ενέργειες/παραλείψεις των διοικητικών οργάνων και των αρμοδίων υπαλλήλων.
Αμφισβήτηση των πράξεων στο Δικαστήριο
 • Νομική εκπροσώπηση ενώπιον των Διοικητικών ή Περιφερεια-κών Δικαστηρίων στις υποθέσεις ενώπιων του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
 • Νομική εκπροσώπηση ενώπιον Ανώτατου Διοικητικού Δικαστη-ρίου στις υποθέσεις ενώπιων του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Κατάργηση τελεσίδικων δικαστικών πράξεων
 • Νομική εκπροσώπηση στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ακύρωση των τελεσίδικων αποφάσεων, που εκδόθηκαν από τα Διοικητικά Δικαστήρια,
 • Νομική εκπροσώπηση κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου για την ακύρωση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών στο Δικαστήριο.

Μεταβίβαση της επιχειρήσης στη Βουλγαρία

Μεταφορά της επιχειρήσης από το εξωτερικό στη Βουλγαρία
 • Παροχή συμβουλών, σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους από την μεταφορά των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία,
 • Ίδρυση εταιρείας στη χώρα ή αγορά της υφισταμένης για το σκοπό της μεταβίβασης,
 • Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, βοήθεια για την ενεργοποίηση του online banking,
 • Παροχή και πρόσληψη του απαιτούμενου ελάχιστου προσωπικού για την εφαρμογή και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων,
 • Βοήθεια στην εξεύρεση χώρων γραφείων ή μίσθωση των διοικητικών διευθύνσεων,
 • Παροχή συμβουλών στους ξένους πελάτες, σχετικά με τις δυνατότητες για τη διάρθρωση της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων και για τον διορισμό της λειτουργικής διαχείρισης των ιδίων.
Νομικές, Φορολογικές και Λογιστικές ελαφρύνσεις
 • Εξήγηση των νομικών δυνατοτήτων για την πραγματοποίηση της επιχείρησης στη Βουλγαρία,
 • Παροχή των απαραίτητων επαγγελματικών αδειών και αδειών,
 • Παροχή συμβουλών για τη φορολόγηση των δραστηριοτήτων του πελάτη και την εξεύρεση νομίμων τρόπων για τη βελτιστοποίηση των φορολογικών εξόδων,
 • Εκτέλεση μιας ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών λογιστικής στην επιχείρηση.
Άνοιγμα των εμπορικών αντιπροσωπειών στη Βουλγαρία
 • Παροχή συμβουλών στους πελάτες σχετικά με τις ευκαιρίες για το άνοιγμα ένα διαφορετικό είδος αντιπροσωπειών στη χώρα: συμβατικές εμπορικές αντιπροσωπείες, υποκαταστήματα ξένων εταιρειών στη χώρα και γραφεία αντιπροσωπείας, που εχουν καταχωρηθει στο Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
 • Προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και στοιχείων,
 • Νομική εκπροσώπηση στο σχετικό μητρώο ή στα τρίτα πρόσωπα για την εγγραφή της αντιπροσωπείας.
Έκδοση πιστοποιητικού για τις κατηγορίες επενδύσεων
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την απόκτηση επενδυτικού βαθμού,
 • Νομική εκπροσώπηση στο Υπουργείο Οικονομίας και Βουλγαρική υπηρεσία για την προώθηση των επενδύσεων σε σχέση με τις αιτήσεις για τις διάφορες κατηγορίες.
Επενδυτικά σχέδια με εθνική ή περιφερειακή σημασία
 • Παροχή συμβουλών σχετικα με την προώθηση των επενδύσεων της εθνικής ή περιφερειακής σημασίας, που καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται,
 • Νομική εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων αρχών.
Μέτρα για την προώθηση των επενδύσεων
 • Αποσαφήνιση της εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής για την προώθηση των επενδύσεων,
 • Παροχή βοήθειας στους πελάτες για την πραγματική και αποτελεσματική χρήση των κατάλληλων μέτρων, ζητώντας μικρότερο χρόνο αναμονής για τις διοικητικές υπηρεσίες, ατομικές διοικητικές υπηρεσίες, την απόκτηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, οικονομική βοήθεια από το κράτος και ούτω καθεξής.

Ευθύνη του κράτους και των δήμων για τις ζημίες

Ευθύνη της διοίκησης για παράνομη δραστηριότητα
 • Ανάλυση των παράνομων πράξεων ή παραλείψεων της διοίκησης,
 • Έλεγχος για την παρουσία των προϋποθέσεων για την κατάθεση αγωγής,
 • Έλεγχος των τάσεων της νομολογίας για την παρουσία παρόμοιων περιπτώσεων με τον σκοπό καθορισμού του ποσού της απαίτησης,
 • Προετοιμασία και συμπλήρωση της αίτησης και των αποδεικτικών στοιχείων,
 • Δικονομική αντιπροσώπευση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
Ευθύνη των αρχών επιβολής του νόμου για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών
 • Ανάλυση των παράνομων πράξεων, ενεργειών ή αδρανειών των αρχών επιβολής του νόμου,
 • Έλεγχος για την ύπαρξη των προϋποθέσεων για την κατάθεση της μήνυσης,
 • Έλεγχος των τάσεων της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων,
 • Δικονομική αντιπροσώπευση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
Αναζήτηση για ευθύνης για τις ενέργειες της Επιτροπής την ανάκληση των περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης
 • Επαλήθευση των ολοκληρωμένων ενεργειών και των ασφαλιστικών μέτρων, που επιβάλλονται από την Επιτροπή για την απόσυρση των περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης και μια ανάλυση της νομιμότητας τους,
 • Δικονομική εκπροσώπηση ενώπιων της Επιτροπής για την απόσυρση των περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης μετά την επιβολή των μέτρων προστασίας. Υποβολή ενστάσεων και σχόλιων από το πρόσωπο, που ελέγχει,
 • Δικονομική εκπροσώπηση στη δικαστική φάση της ουσιαστικής διαδικασίας κατά του προσώπου, που ελέγχει,
 • Κατάθεση αγωγών κατά του Δημοσίου από τα πρόσωπα, που θίγονται από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις της Επιτροπής για την απόσυρση των περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης.
Αιτήσεις για την παραβίαση του δικαιώματος για την εξέταση και την επίλυση της υπόθεσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
 • Ανάλυση της δυνατότητας και των αιτιολογιών για την υποβολή των αιτήσεων κατά των πράξεων, ενεργειών ή παραλείψεων των δικαστικών αρχών, οι οποίες παραβιάζουν το δικαίωμα εξέτασης και επίλυσης  της υπόθεσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
 • Έλεγχος των τάσεων της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων με τον σκοπό καθορισμού της ζητούμενης αποζημίωσης,
 • Προετοιμασία και συμπλήρωση της αίτησης ως το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
 • Υπογραφή της συμφωνίας για την καταβολή αποζημίωσης στο όνομα και για λογαριασμό του εντολέα,
 • Δικονομική εκπροσώπηση ενώπιων αρμοδίων δικαστηρίων.
Ευθύνη για τις δραστηριότητες των δικαστικών αρχών για την παραβίαση του δικαιώματος της εξέτασης και της επίλυσης της υπόθεσης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα
 • Ανάλυση των πράξεων, ενεργειών ή παραλείψεων των δικαστικών αρχών, οι οποίες παραβιάζουν το δικαίωμα του διαδίκου, την εξέταση και την λύση της υπόθεσης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα,
 • Έλεγχος για την ύπαρξη προϋποθέσεων για την κατάθεση αγωγής,
 • Έλεγχος των τάσεων της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
Προστασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο
 • Προκαταρκτικός έλεγχος των προϋποθέσεων εκλεξιμότητας και λογικότητας μιας πιθανής προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 • Προετοιμασία της προσφυγής και συμπλήρωση των στοιχείων και των παραρτημάτων της,
 • Πραγματοποίηση προστασίας και δικονομική εκπροσώπηση ενώπιων Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Ασφαλιστικό Δίκαιο

Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τις ασφαλιστικές εταιρείες
 • Παροχή νομικής συνδρομής, προετοιμασία του πλήρους πακέτου εγγράφων και αντιπροσωπεία στην διαδικασία έκδοσης επαγγελματικής άδειας για την ασφαλιστική δραστηριότητα,
 • Παροχή νομικής συνδρομής σε μεταβολή της κατάστασης του ασφαλιστή,
 • Προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων για την επέκταση της επαγγελματικής άδειας και/ή για την διεξαγωγή επιχειρήσεων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτης χώρας,
 • Παροχή νομικής συνδρομής σε ξένους ασφαλιστές και αντασφαλιστές να λειτουργούν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας,
 • Νομικές συμβουλές σε σχέση με τη δημιουργία ενός υποχρεωτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου των ασφαλιστών και αντασφαλιστών,
 • Νομική εξασφάλιση της διαδικασίας μεταβίβασης των δραστηριοτήτων των ασφαλιστών και αντασφαλιστών προς τρίτους.
Καταχώρηση των μεσιτών ασφαλίσεων και πρακτόρων
 • Νομικές συμβουλές σε φυσικά και/ή νομικα άτομα, που συνδέονται με την εγγραφή και τις δραστηριότητες του μεσίτη ασφαλίσεων,
 • Προετοιμασία ενός πλήρους πακέτου εγγράφων και εκπροσώπηση ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας στη διαδικασία της καταγραφής των μεσιτών ασφαλίσεων,
 • Προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας των προφερόμενων αρνήσεων για την εγγραφή των μεσιτών ασφαλίσεων,
 • Προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης, νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση στη Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας για την εγγραφή των ασφαλιστικών πρακτόρων.
Ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων
 • Παροχή νομικής συνδρομής για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ένα σύνολο αντικειμένων και ασφαλιστήριο συμβόλαιο χωρίς εξουσιοδότηση,
 • Νομική ανάλυση και συμβουλές, σχετικά με την προσυμβατική ενημέρωση και με τους γενικούς όρους για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων,
 • Νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση σε διαφορές, που αφορούν τις ασφαλιστικές συμβάσεις για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων,
 • Νομική υποστήριξη σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων ασφά­λισης για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων,
 • Παροχή νομικής συνδρομής και εκπροσώπηση στην ασφαλιστική περίπ­τωση στο πλαίσιο σύμβασης για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων,
 • Νομικές συμβουλές, σχετικά με τη μεταβιβαση των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων.
Αστική Ευθύνη
 • Νομική ανάλυση και συμβουλές, σχετικά με την προσυμβατική ενημέρωση και τους γενικούς όρους στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων «Αστική Ευθύνη»,
 • Νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση στην επίλυση διαφόρων, που αφορούν την σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων «Αστική Ευθύνη»,
 • Παροχή νομικής συνδρομής και εκπροσώπηση στην ασφαλιστική περίπτωση των συμβάσεων, που συνάπτονται για την ασφάλιση «Αστική Ευθύνη»,
 • Νομικές συμβουλές στη σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία, ακύρωση των συμβάσεων ασφάλισης «Αστική Ευθύνη» των νομικών προσώπων.
Εξώδικη διεκδίκηση της ασφαλιστικής αποζημίωσης
 • Παροχή νομικής συνδρομής και εκπροσώπηση σε ασφαλιστική περίπτωση για την παραλαβή ασφαλιστικής αποζημίωσης εκτός Δικαστηρίου,
 • Νομικές συμβουλές στην τακτοποίηση των απαιτήσεων μεταξύ του ασφαλιστή για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων στον ζημιωθέντα και του ασφαλιστή στο πλαίσιο της ασφάλισης «Αστική Ευθύνη» του ατόμου, που προκάλεσε τη ζημία,
 • Εκπροσώπηση στη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και των ασφαλισμένων στο πλαίσιο σύμβασης για την ασφάλιση «Αστική Ευθύνη».
Δικαστική διεκδίκηση της ασφαλιστικής αποζημίωσης
 • Νομική εκπροσώπηση για τη διεκδίκηση ασφαλιστικών αποζημιώσεων στο Δικαστήριο πριν από όλα τα θεσμικά όργανα,
 • Σύναψη δικαστικού συμβιβασμού σε συμφωνία με το άλλο μέρος.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία και τα συνδυασμένα της δικαιώματα
 • Συμβουλές σε σχέση με τα αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας και των συνδεδεμένων μεταξύ τους δικαιωμάτων,
 • Ανάλυση δεδομένων σχετικά με την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνδεδεμένων μεταξύ τους δικαιωμάτων,
 • Διαμόρφωση συμβάσεων χρήσης των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνδεδεμένων μεταξύ τους δικαιωμάτων,
 • Παροχή αποδείξεων για την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και πραγματοποίηση της ευθύνης των παραβατών,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων αρμοδίων αρχών και του Δικαστηρίου.
Εμπορικά σήματα
 • Έλεγχος ομοιότητας ή ταυτότητας με τα εμπορικά σήματα που έχουν πια καταχωριστεί,
 • Συμβουλές σχετικά με απόλυτους και σχετικούς λόγους απόρριψης καταχωρήσεως εμπορικού σήματος,
 • Προετοιμασία και συμπλήρωση της αίτησης για ένα εμπορικό σήμα στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων διεθνούς καταχώρισης του σήματος,
 • Κοινοποίησηαιτιάσεων κατά των δηλωμένων εμπορικών σημάτων, αποτελεσμάτων υποβεβλημένων αιτιάσεων, αιτήσεων διαγραφής και ακύρωσης των εμπορικών σημάτων,
 • Συμβουλές σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ εμπορικών σημάτων και επωνυμιών των εταιρειών,
 • Παρακολούθηση του εμπορικού σήματος για τα περαιτέρω ζητημένα παρόμοια ή πανομοιότυπα σήματα,
 • Προστασία δικαιωμάτων επί των σημάτων σχετικα με την Αστική, Διοικητική και Ποινική Νομοθεσία.
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας, της τέχνης και της κατοχυρωσιμότητας των εφευρέσεων,
 • Διαμόρφωση, συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης για την καταχώρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο,
 • Υποστήριξη και συνέχισητης διαδικασίας κατάθεσης αίτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 • Προετοιμασία και παροχής συμβουλών σχετικά με τις συμβάσεις χρήσης και μεταβίβαση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 • Άσκηση αγωγής σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Υπόδειγμα χρησιμότητας
 • Εξέταση νεωτερισμού, της εφευρετικής δραστηριότητας και της βιομηχανικής εφαρμογής των υποδειγμάτων χρησιμότητας,
 • Καταχώρηση υποδειγμάτων χρησιμότητας ενώπιων του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
 • Επέκταση της προθεσμίας καταχώρησης,
 • Άσκηση αγωγής σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων επί του υποδείγματος χρησιμότητας.
Βιομηχανικός σχεδιασμός
 • Μελέτη καινοτομιών και πρωτοτυπίας του βιομηχανικού σχεδιασμού,
 • Εγγραφή βιομηχανικού σχεδιασμού στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
 • Συνέχιση της εγγραφής ενός σχεδιασμού,
 • Προετοιμασία συμφωνιών χορήγησης αδειών χρήσης του σχεδιασμού,
 • Άσκηση αγωγής σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων επί του βιομηχανικού σχεδιασμού.
Δίκαιο του διαδικτύου
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την καταχώρηση των εμπορικών σημάτων ως ένα όνομα χώρου (domain name),
 • Ανάλυση των τρόπων κατά της βλάβης προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδες,
 • Αδικαιολόγητη βλάβη του ονόματος χώρου (domain name) με σκοπό απόκτησης δημοτικότητας της αντίστοιχης επωνυμίας του σήματος,
 • Προστασία, στο δικτυακό τόπο, των πνευματικών δικαιωμάτων επί των αντικειμένων,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων Αρμοδίων Αρχών και Δικαστηρίου.

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Παροχή συμβουλών για θέματα σύναψης, τροποποίησης και καταγγελίας συμβάσεων εργασιών
 • Γνωμοδοτήσεις και νομικές συμβουλές, σχετικά με την σύνταξη και την τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας,
 • Διαβουλεύσεις σχετικά με τις αποστολές του προσωπικού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
 • Γνωμοδοτήσεις, σχετικά με τις προοπτικές για την λήξη της εργασιακής σχέσης με πρωτοβουλία του εργοδότη, διατηρώντας παράλληλα τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα,
 • Παροχή συμβουλών, σχετικά με τη χρήση της άδειας μετ’αποδοχών, με την κύρια δομή και τα συμπληρωματικά στοιχεία των αποδοχών των εργαζομένων.
Εξώδικη και δικαστική επίλυση των εργατικών διαφορών
 • Διαπραγματεύσεις με τον εργαζόμενο για την επίλυση εργατικών διαφορών,
 • Γνωμοδότηση επί της σειράς και των προϋποθέσεων, σχετικά με την άσκηση έννομων αξιώσεων έναντι του εργοδότη σε περίπτωση ανικανοποίητων απαιτήσεων του εργαζομένου,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων οποιωνδήποτε ιδρυμάτων σχετικά με τις οποιεσδήποτε εργατικές αγωγές,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τον πιο συμφέροντα τρόπο και διαδικασία τερματισμού της απασχόλησης του εργαζομένου.
Νομική προστασία έναντι απαιτήσεων αποζημίωσης από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες
 • Παροχή συμβουλών στους εργοδότες, σχετικά με τα ένδικα μέσα για τις αιτήσεις, που κατατέθηκαν από τους εργαζομένους, που αφορούν τις παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών,
 • Συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με τον υπάλληλο,
 • Νομική συνδρομή σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης των αξιώσεών κατά του εργοδότη για την εξασφάλιση των απαιτήσεων,
 • Νομική εκπροσώπηση ενώπιον όλων των Δικαστηρίων.
Απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων με σύμβαση εργασίας
 • Εξηγήσεις σε πολίτες της ΕΕ και στους υπηκόους τρίτων χώρων για την απασχόλησή τους με σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο του Νόμου,
 • Εξέταση και νομικές συμβουλές, σχετικά με όλα τα έγγραφα, που υποβάλλονται από υπηκόους της ΕΕ και υπηκόους τρίτων χωρών.
Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες περί της Ασφαλιστικής και Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας,
 • Προετοιμασία οποιωνδήποτε άλλων δηλώσεων, αιτημάτων, αιτήσεων, γνωμοδοτήσεων, κ.τ.λ.
Εκπροσώπηση ενώπιον των εποπτικών αρχών, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
 • Νομική προστασία σε περίπτωση υποβολής μηνύσεων, καταγγελιών κατά των εργοδοτών,
 • Παροχή συμβουλών στους εργοδότες, σχετικά με την ικανότητά τους να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα νόμιμά τους συμφέροντα ως εργοδότες.

Εκκαθάριση και πτώχευση

Λύση και εκκαθάριση των εμπορικών επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών ενώσεων
 • Νομική βοήθεια και παροχή συμβουλών, σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση των εμπορικών επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών ενώσεων,
 • Εφαρμογή της δραστηριότητας του εκκαθαριστή και παραχώρηση των αναγκαίων μέτρων σε διαδικασία εκκαθάρισης των εμπορικών επιχειρήσεων και ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 • Πληροφόρηση όλων των πιστωτών, ολοκλήρωση των τρεχουσών συναλλαγών,
 • Συλλογή των απαιτήσεων, εξαργύρωση των περιουσιακών στοιχείων, ικανοποίηση των πιστωτών, κοινοποίηση της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων για την έναρξη εκκαθάρισης των εμπορικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
 • Βοήθεια και εκπροσώπηση και παρουσίαση των ανικανοποίητων απαιτήσεων των πιστωτών των εμπορικών επιχειρήσεων και των ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά των οποίων υπάρχει διαδικασία εκκαθάρισης,
 • Αίτηση για διαγραφή από το Εμπορικό Μητρώο, αίτηση για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας και όλες τις άλλες συνοδευτικές, για την διαδικασία, απαραίτητες ενέργειες.
Άνοιγμα της διαδικασίας αφερεγγυότητας
 • Νομική εκπροσώπηση του πιστωτή/οφειλέτη σε περίπτωση άσκησης των ενεργειών για την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας,
 • Νομική βοήθεια για την προετοιμασία των αντιρρήσεων, αίτηση για τη επιβολή ασφαλιστικών μέτρων και/ή σχέδιο αναδιοργάνωσης σε περίπτωση κατάθεσης, στο Δικαστήριο, της αίτησης για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας,
 • Νομική βοήθεια για την προετοιμασία/συμμετοχή σε διορισμένη, από το Δικαστήριο, συνεδρίαση των πιστωτών,
 • Προσφυγές των δικαστικών αποφάσεων περί απορρίψεως της αιτήσεως για την κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας και/ή των δικαστικών αποφάσεων περί της άσκησης ή του τερματισμού της πτωχευτικής διαδικασίας,
 • Νομική διασφάλιση της δραστηριότητας του συνδίκου σε ανοιχτή διαδικασία πτώχευσης.
Συμπλήρωση της πτωχευτικής περιουσίας
 • Συλλογή των μετοχών σε κυκλοφορία ή των εισφορών,
 • Τερματισμός των εκκρεμών συμβάσεων,
 • Διεκδίκηση υποθέσεων, που έχουν αναιρεθεί,
 • Εκτέλεση μια; Απογραφή; των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,
 • Ασκηση ενεργειων για τον τερματισμό, την ακύρωση ή την καταστροφή των συμβάσεων,
 • Συλλογή χρεών του οφειλέτη.
Διεκδίκηση χρηματικών απαιτήσεων
 • Σύγκληση και διοργάνωση συνεδριάσεων των πιστωτών σε διαδικασία πτώχευσης,
 • Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση των πιστωτών σε περίπτωση αναγγελίας των απαιτήσεων στη διαδικασία πτώχευσης εναντίον οφειλετών,
 • Προετοιμασία αντιρρησης στο Δικαστηριο, κατά της αποδεκτής ή μη αποδεκτής, από τον σύνδικο, πτώχευσης,
 • Αναγγελία των αναγνωριστικών αγωγών κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας.
Διάσωση επιχειρήσεων σε πτώχευση
 • Προετοιμασία ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης,
 • Εκπροσώπηση στη διεξαγωγή της συνεδρίασης των πιστωτών για την έγκριση ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης,
 • Προσφυγή κατά της απόφασης σε περίπτωση άρνησης να επιβεβαιώσει το αποδεκτό, από τους πιστωτές, σχέδιο αναδιοργάνωσης.
Εξαργύρωση περιουσιακών στοιχείων
 • Εξαργύρωση περιουσιακών στοιχείων από την πτωχευτική περιουσία,
 • Πώληση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του οφειλέτη,
 • Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων κατά τη στιγμή της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,
 • Προετοιμασία μιας έκθεσης σχετικά με την κατανομή των πληρωμών, που συλλέγονται σε περίπτωση εξαργυρώσης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Αποζημειωσεις σε περιπτωση ματαιωσης ή μεγαλγης καθυστερηση πτησης

Προκαταβολικός έλεγχος σχετικά με την εμφάνιση του δικαιώματος αποζημίωσης
 • Λήψη δεδομένων σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες έχει ματαιωθεί ή καθυστερήσει η πτήση
 • Έρευνα όλων των απαραιτήτων εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον πελάτη.
 • Υπολογισμός της απόστασης μεταξύ του σημείου αναχώρησης και του τελικού προορισμού με τη μέθοδο της µεγιστοκύκλιας διαδρομής,
 • Έκδοση συμπεράσματος εάν η υπόθεση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 και κατά πόσον ο πελάτης δικαιούται αποζημίωση.
Αποστολή εξώδικης κλήσης για εκούσια εξόφληση της αποζημίωσης
 • Υπογραφή συμφωνίας για τη νομική συνδρομή και την εκπροσώπηση,
 • Σύνταξη πληρεξουσίου σε δικηγορικό γραφείο,
 • Αποστολή πρόσκλησης σε ηλεκτρονική μορφή ή/και εγγράφως στον αερομεταφορέα,
 • Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε περίπτωση λήψης απάντησης από τον αερομεταφορές, συζήτηση των τυχόν προτάσεων αποζημίωσης με τον πελάτη.
Προετοιμασία δικαστικής αγωγής
 • Απαίτηση πρόσθετων πληροφοριών από τις αντίστοιχες αρχές αεροδρομίων,
 • Αποστολή σήματος στη Γενική Διεύθυνση «Πολιτικής αεροπορίας» για κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους του αερομεταφορές,
 • Μετάφραση και επικύρωση των εγγράφων, εάν είναι απαραίτητο.
Υποβολή δικαστικής αγωγής στο αρμόδιο Βουλγαρικό Δικαστήριο
 • Έλεγχος της τοπικής δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004 του Συμβουλίου και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
 • Σύνταξη και υποβολή δικαστικής αγωγής κατά του αερομεταφορέα,
 • Κατάθεση των σχετικών αποδείξεων και αιτήσεων, ακρόαση και έγκριση νομικών γνωμοδοτήσεων και μαρτυρίων,
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε ανοικτές ακροάσεις,
 • Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της υπόθεσης,
 • Προμήθεια φύλλου εκτέλεσης.
Εκκίνηση διαδικασίας εκτέλεσης
 • Επιλογή αρμόδιου τοπικού ιδιωτικού δικαστικού επιμελητή,
 • Έρευνα σχετικά με την κατάσταση της περιουσιακής κατάστασης του αερομεταφορές,
 • Διεξαγωγή δραστηριοτήτων επιβολής, συμπεριλαμβανομένων: κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, περιοριστικά μέτρα επί της ιδιοκτησίας, κλπ.,
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτέλεσης.
Οργάνωση της καταβολής της αποζημίωσης στον επιβάτη
 • Συνεννόηση του τρόπου παραλαβής του ποσού που εκδικάστηκε,
 • Οργάνωση της πληρωμής της οφειλόμενης αποζημίωσης στον πελάτη.

Δικονομική εκπροσώπηση και επίλυση των διαφόρων

Εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών
 • Αναδιάρθρωση των χρεών,
 • Μεταβίβαση απαιτήσεων,
 • Αποζημιώσεις με οφειλές,
 • Διαμεσολάβηση.
Τομείς δικονομικής εκπροσώπησης
 • Ομολογιακές διαφορές (συμβατικες και μη-συμβατικές διαφορές),
 • Εργατικές διαφορές,
 • Οικογένειακες και κληρονομικές διαφορές,
 • Καταναλωτικές διαφορές,
 • Υποθέσεις αποζημιώσεως για παράνομες πράξεις των κρατικών και δημοτικών αρχών και για την καθυστερημένη ένδικη διαδικασία,
 • Διαφορές εμπράγματου δίκαιου,
 • Τραπεζικές και οικονομικές διαφορές,
 • Διοικητικές και φορολογικές διαφορές,
 • Διεθνείς υποθέσεις,
 • Διαδικασίες ασφαλείας,
 • Διαδικασία εκτέλεσης,
 • Διαφορές, που σχετίζονται με την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία,
 • Ασφαλιστικές διαφορές.
Προδικαστικό στάδιο
 • Έλεγχος και ανάλυση της περίπτωσης, προμήθεια των αναγκαίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων,
 • Ανάλυση και γνωμοδότηση σχετικά με την διαφορά επί της ουσίας,
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή των επερχόμενων διαδικασιών,
 • Μελέτη ό,τι ο εναγόμενος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και πιθανότητες εξασφάλισης της απαίτησης.
Δικαστικό στάδιο
 • Προετοιμασία των αγωγών και απάντηση στις αγωγές, που υποβλήθηκαν από το άλλο μέρος,
 • Δικονομική εκπροσώπηση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε δημόσιες ακροάσεις,
 • Αναίρεση των δικαστικών αποφάσεων και των προσδιορισμών.
Δικαστικό-εκτελεστικό στάδιο
 • Βοήθεια για την εφαρμογή των δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων,
 • Δικονομική εκπροσώπηση σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης,
 • Συμβουλές για τα πιο αποτελεσματικά μέτρα επιβολής, που συνιστάται να ληφθούν, παρακολούθηση εάν οι ενέργειες του δικαστικού επιμελητή είναι νόμιμες.
Διαιτησία
 • Αντιπροσωπεία στις διαιτησίες διαφορές στη Βουλγαρία και σε διεθνείς οργανισμούς διαιτησίας,
 • Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων και διαιτησιών,
 • Νομική προστασία ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου σε περιπτώσεις ακύρωσης των αποφάσεων, που σχετίζονται με τις διαιτησίες διαφορές της Βουλγαρίας.