• Адвокатско дружество "Василев и партньори"

  Професионално правно обслужване за вас

Адвокатско дружество „Василев и партньори“

Практика

Договори и пълномощни

Изготвяне на писмени договори
 • Предварителен договор;
 • Договор за прехвърляне на вземане (цесия);
 • Договор за залог на вещи;
 • Договор за залог на вземания;
 • Договор за продажба;
 • Договор за замяна;
 • Договор за дарение;
 • Договор за наем на вещ;
 • Договор за заем и заем за послужване;
 • Договор за изработка;
 • Договор за поръчка;
 • Договор за спогодба.
Консултации по сключени договори или такива, които предстои да бъдат сключени
 • Тълкуване на разпоредбите на сключен договор;
 • Консултации във връзка с прихващане на насрещни задължения;
 • Консултации във връзка със спиране и прекъсване на погасителна давност;
 • Консултации във връзка със залог на движими вещи и залог на вземания;
 • Потвърждаване на договори, сключени без представителна власт.
Пълномощни
 • Консултиране във връзка с формата на упълномощаване;
 • Изготвяне на всякакви видове пълномощни;
 • Оттегляне на пълномощни;
 • Преупълномощаване.
Извънсъдебно и съдебно решаване на спорове, произтичащи от неизпълнение на договор
 • Изготвяне на покани за доброволно изпълнение на парично задължение;
 • Процесуално представителство по съдебни дела, свързани с договорно неизпълнение;
 • Провеждане на преговори с насрещната страна;
 • Процесуално представителство по дела за прекомерност на неустойка.
Договорна отговорност
 • Консултации във връзка с отговорността за забава или неизпълнение на договор, както и правото на обезщетение;
 • Консултации във връзка с отговорността на продавача за недостатъци на продадената вещ;
 • Консултации във връзка с отговорността на дарения спрямо дарителя при отмяна на дарението;
 • Консултации във връзка с отговорността на наемателя при нанасяне на вреди върху наетата вещ;
 • Консултации във връзка с отговорността на заемодателя спрямо заемателя за скрити недостатъци на заетата вещ;
 • Консултации във връзка с неизпълнение на задълженията на изпълнителя по договор за изработка.
Изменение, прекратяване и разваляне на сключени договори
 • Консултиране във връзка с потенциална нищожност или унищожаемост на договор;
 • Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение;
 • Разваляне на двустранни договори поради невъзможност за изпълнение;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения за изменение на договорни клаузи;
 • Изготвяне на всякакъв вид заявления, покани, възражения, молби, откази и др.

Недвижими имоти

Съсобственост на недвижим имот
 • Консултации във връзка с правата и задълженията на съсобствениците;
 • Консултации във връзка с управление и използване на съсобствен недвижим имот;
 • Продажба на идеална част от недвижим имот от съсобственик на трето лице или на друг съсобственик по съответния ред;
 • Доброволна делба на недвижим имот между съсобствениците.
Покупко-продажба на недвижими имоти
 • Правен анализ на собствеността, проверка за наличието на тежести и ограничени вещни права върху недвижимия имот, предмет на бъдеща или извършена покупко-продажба;
 • Консултации във връзка с необходимите документи за прехвърляне на собствеността на имота;
 • Консултации във връзка с ипотечно кредитиране, участие в преговори по договор за банков кредит;
 • Изготвяне и/или съгласуване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
 • Пълно правно съдействие за изповядване на сделката при нотариус.
Наем на недвижими имоти
 • Водене на преговори с наематели/наемодатели;
 • Изготвяне на договори за наем;
 • Представителство по спорове, произтичащи от наем на недвижим имот – неплатени задължения от наемател;
 • Консултации в случай на нарушаване на договорни задължения от наемател или наемодател;
 • Защита на правото на собственост чрез завеждане на съответните искове;
 • Вписване на договори за наем в служба по вписванията;
 • Подготвяне на известия, покани, заявления и др.
Вещни и други права върху недвижим имот
 • Консултации във връзка с дарения, учредяване на вещно право на ползване, отказ от право на собственост, учредяване на сервитути, право на пристрояване и надстрояване върху недвижими имоти;
 • Разясняване на данъчните аспекти и последствия от сделки с недвижими имоти;
 • Придобиване на недвижими имоти по давност;
 • Консултации във връзка с покупко-продажби и договори за аренда на земеделска земя.
Процесуално представителство по дела за недвижими имоти
 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по вещноправни искове (владелчески искове, собственически искове, искове за определяне на граници и пр.);
 • Обявяване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот за окончателен по съдебен ред;
 • Съдебна делба на съсобствен имот.
Строителство на къщи
 • Правна помощ и задействане на административните процедури за получаване на разрешение за строеж и започване на строителни работи;
 • Съгласуване на договор с архитект за изготвяне на проект;
 • Съгласуване на договор със строител;
 • Пълно правно съдействие за получаване на разрешение за ползване на къщата.

Банково и финансово право

Ипотечни кредити
 • Предоставяне на информация на клиента относно правата му по закон;
 • Представителство на клиента пред финансиращите институции в процеса по договаряне на условията на кредита, вкл. неговите лихвени стойности, обезпечения и пр.;
 • Предпазване на кредитополучателя от включването на неравноправни клаузи в договора;
 • Разясняване на правата и реда за предсрочно прекратяване;
 • Сезиране на секторна помирителна комисия при наличие на нарушаване на права на кредитополучателя;
 • Процесуално представителство пред съд.
Потребителски кредити
 • Консултации относно вида и обема на преддоговорната информация, която клиентът трябва да получи от финансиращата институция;
 • Предпазване на кредитополучателя от включването на неравноправни клаузи в договора;
 • Разясняване на правото на отказ от договора за потребителски кредит относно неговите финансови и правни последици;
 • Разясняване на правото на предсрочно погасяване на кредита, както и неговите финансови и правни последици;
 • Завеждане на жалби до Комисията за защита на потребителите при нарушени права на клиента;
 • Сезиране на секторна помирителна комисия при наличие на нарушаване на права на кредитополучателя;
 • Процесуално представителство пред съд.
Кредитни обезпечения
 • Консултации и проверка с цел защита на интересите на клиента на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.
 • Промяна и заличаване на съществуващи обезпечения с други;
 • Участие в преговори с финансиращите институции;
 • Процесуално представителство пред съд.
Рефинансиране на кредити
 • Консултиране на клиенти относно възможността за рефинансиране на съществуващи кредити;
 • Участие в преговори с финансиращата институция с цел предоговаряне на условията по кредита;
 • Събиране на по-добри условия от други потенциални кредитори;
 • Подготовка на документация за предсрочно изплащане на кредит чрез рефинансирането му;
 • Прехвърляне на съществуващи обезпечения в полза на новия кредитор по надлежния ред.
Лизингови договори
 • Консултация относно особеностите, спецификите и правното положение на страните при отделните видове договори за лизинг – оперативен и финансов;
 • Изготвяне и проверка на договори за лизинг. Защита на правата на клиента във връзка с момента на преминаването на риска от случайно погиване на вещта и собствеността;
 • Предоговаряне на неизгодни условия, прехвърляне на права по договори за лизинг;
 • Прехвърляне на обекта на лизинговия договор след неговото изплащане;
 • Учредяване и проверка на обезпечения по лизингови договори.
Необслужвани задължения
 • Изследване на правното положение на необслужвани задължения с цел гарантиране на правата на клиента;
 • Преговори с кредиторите за отсрочване или разсрочване на забавени плащания;
 • Изготвяне на искове и насрещни искове, заявления за прихващане, възражения, жалби, покани и др.;
 • Процесуално представителство пред съд и частен или публичен съдебен изпълнител по повод защита на правата на клиента съобразно положението, което заема.

Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Алтернативни методи за разрешаване на спорове
 • Преструктуриране на дългове;
 • Прехвърляне на вземания;
 • Прихващания с дългове;
 • Медиация.
Сфери на процесуално представителство
 • Облигационни спорове (договорни и извъндоговорни спорове);
 • Трудовоправни спорове;
 • Семейни и наследствени спорове;
 • Потребителски спорове;
 • Дела за обезщетения за незаконни актове на държавни и общински органи и за забавено съдебно производство;
 • Вещноправни спорове;
 • Банкови и финансови спорове;
 • Административни и данъчни спорове;
 • Дела с международен елемент;
 • Охранителни производства;
 • Изпълнителни производства;
 • Спорове, свързани с интелектуална и индустриална собственост;
 • Застрахователни спорове.
Досъдебна фаза
 • Проверка и анализ на случая, снабдяване с необходими и относими доказателства;
 • Анализ и становище във връзка с материалноправната страна на спора.
 • Планиране и провеждане на предстоящите процесуални действия;
 • Проучване с какво имущество разполага ответникът и шансовете за обезпечаване на претенцията.
Съдебна фаза
 • Подготовка на искови молби и реакция на искови молби, предявени от другата страна;
 • Процесуално представителство на всеки от етапите на съдебното производство;
 • Участие и представителство на открити съдебни заседания;
 • Обжалване на съдебни решения и определения.
Следсъдебна фаза
 • Съдействие за изпълнението на съдебни или арбитражни решения;
 • Процесуално представителство при производства по принудително изпълнение;
 • Съвети за най-ефективните изпълнителни мерки, които е препоръчително да се вземат, следене дали действията на съдебния изпълнител са законосъобразни.
Арбитраж
 • Представителство по арбитражни спорове в България и в международни арбитражни институции;
 • Признаване и изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и арбитражи;
 • Правна защита пред Върховния касационен съд по дела за отмяна на решения, свързани с български арбитражни спорове.

Миграционно право

Придобиване на българско гражданство
 • Разясняване на законовите основания за придобиване на българско гражданство по произход и по месторождение;
 • Консултации във връзка с придобиване на българско гражданство по натурализация, подготовка и окомплектоване на необходимите документи и подаването им в Министерството на правосъдието или българско дипломатическо / консулско представителство;
 • Подаване на молби за освобождаване от българско гражданство;
 • Подаване на молби за възстановяване на българско гражданство;
 • Защита в производства по отмяна на натурализация и лишаване от българско гражданство.
Кандидатстване за виза
 • Разясняване на реда за влизане, престой, пребиваване и напускане на страната от чужденци;
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на виза за краткосрочно пребиваване (виза вид „C“);
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“);
 • Обжалване на откази за издаване на виза.
Разрешение за пребиваване
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната;
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване в страната;
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за постоянно пребиваване в страната;
 • Снабдяване с удостоверения за пребиване на членовете на семействата на граждани на Европейския съюз.
Вписване в регистрите на населението
 • Консултиране относно възможностите и реда за вписване в регистрите на населението на български граждани и чужденци;
 • Провеждане на производства по промяна на имена;
 • Съдействие за издаването на актове за гражданско състояние в страната и чужбина;
 • Заявяване да се извършат отбелязвания, допълнения и поправки на актовете за гражданско състояние;
 • Заявяване и промяна на адресна регистрация.
Издаване на български документи за самоличност
 • Консултации във връзка с реда и начина за издаване на български лични документи и техните видове;
 • Набавяне на необходимите документи за издаване на лични документи;
 • Заявяване на документи за самоличност на чужденци и документи за пребиваване.
Процесуално представителство пред властите
 • Подготвяне и подаване на всякакви видове молби, заявления, съобщения и др.;
 • Цялостно окомплектоване на изискуемите документи във връзка с производствата пред миграционните власти;
 • Обжалване на актовете на миграционните власти, с които се накърняват законните права и интереси на клиентите.

Международно частно право

Вещни права с международноправен елемент
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право;
 • Консултации във връзка с реда и стъпките за реализиране на правата и защитата на интересите на клиента;
 • Подготовка, окомплектоване и подаване на необходимите заявления, молби, покани, откази и др.
Семейни и наследствени отношения с международноправен елемент
 • Консултации във връзка с реда и начина за сключване, унищожаване или прекратяване на граждански брак с международноправен елемент и неговите правни последици;
 • Становища относно личните и имуществените отношения между съпрузите;
 • Становища относно въпросите на произхода, осиновяването и настойничеството в отношения с международноправен елемент;
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право.
Договорни отношения с международноправен елемент
 • Определяне на приложимото право към договорните отношения;
 • Изследване на специалните норми на международна търговия;
 • Консултации във връзка с договори с международноправен елемент в областта на: покупко-продажбата; потребителското право; застрахователното право; трудовото право и др.;
 • Определяне на международната компетентност.
Извъндоговорни отношения с международноправен елемент
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право при непозволено увреждане;
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право при неоснователно обогатяване;
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право при водене на чужда работа без пълномощие;
 • Завеждане на извънсъдебни и съдебни претенции.
Признаване на чуждестранни решения и други актове
 • Обсъждане на предпоставките за допускане на чужди актове в страната и чужбина;
 • Подготовка на изискуемите документи за признаване на съдебни решения по реда на Регламент 44/2001;
 • Консултации във връзка с основанията за отказ на признаване;
 • Процесуално представителство в производството по признаване.
Допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове
 • Разясняване на процедурата по допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове – подготовка и подаване на декларации за изпълняемост и останалите изискуеми документи пред компетентния съд;
 • Обжалване на решенията, с които се засягат правата и интересите на клиента в производството по допускане;
 • Консултации и провеждане на производства по реда на Регламент 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания;
 • Консултации и провеждане на производства по реда на Регламент 1896/2006 за Европейската заповед за плащане;
 • Допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове по реда на Кодекса на международното частно право (КМЧП).

Право на интелектуалната собственост

Авторско право и сродните му права
 • Консултация във връзка с обектите на авторското право и сродните му права;
 • Анализ на данни за нарушаване на авторското право и сродните му права;
 • Оформяне на договори за използване на произведения на авторското право и сродните му права;
 • Осигуряване на доказателства за нарушени авторски права и реализиране на отговорността на нарушители;
 • Процесуално представителство пред надлежните органи и съда.
Търговски марки
 • Проверка за сходство или идентичност с вече регистрирани търговски марки;
 • Консултация относно абсолютните и относителните основания за отказ за регистрация на марка;
 • Подготовка и окомплектоване на заявление за търговска марка пред Патентното ведомство, в т.ч. международна регистрация на марка;
 • Изготвяне на опозиции срещу заявени търговски марки, отговори на подадени опозиции, искания за заличаване и отмяна на търговски марки;
 • Консултиране при конфликт между търговски марки и фирмени наименования;
 • Наблюдение на търговска марка за последващо заявени сходни или идентични марки;
 • Защита на правата върху марки по гражданскоправен, административноправен и наказателноправен ред.
Патенти
 • Проучване за новост, ниво на техниката и патентоспособност на изобретения;
 • Оформяне, окомплектоване и подаване на заявка за регистрация на патенти на национално и наднационално ниво;
 • Поддържане и продължаване действието на патенти;
 • Изготвяне и консултиране на договори във връзка с използването и прехвърлянето на права върху патенти;
 • Завеждане на искове при нарушени патентни права.
Полезни модели
 • Изследване на новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост на полезни модели;
 • Регистрация на полезни модели пред Патентното ведомство;
 • Продължаване срока на регистрацията;
 • Завеждане на искове при нарушени права върху полезен модел.
Промишлен дизайн
 • Изследване на новост и оригиналност на промишлен дизайн;
 • Регистрация на промишлен дизайн в Патентното ведомство;
 • Продължаване на регистрация на дизайн;
 • Изготвяне на лицензионни договори за ползване на дизайна;
 • Завеждане на искове при нарушени права върху промишлен дизайн.
Интернет право
 • Консултации във връзка с регистрация на търговски марки като интернет домейни;
 • Анализ на възможностите за противопоставяне срещу кражба на съдържание и лични данни от интернет сайтове;
 • Недобросъвестно узурпиране на домейн с цел облагодетелстване от популярността на съответното наименование;
 • Защита на авторското право върху обекти в интернет страница;
 • Процесуално представителство пред надлежните органи и пред съда.

Наследствено право

Консултации относно избора на най-добър начин за разпореждане с имуществото при откриване на наследството
 • Разясняване на различните правни възможности за разпореждане с имуществото на наследодателя след неговата смърт;
 • Отчитане на родствените връзки и възможностите за оспорване на завещателните разпореждания от кръга от наследници със запазена част върху наследството;
 • Изготвяне на договори за продажба на наследство, завещания, заявления и др.
Изчисляване на наследствен дял
 • Определяне на лицата, имащи право на дял от наследството, реда и квотите, в които наследяват;
 • Проверка за наличие на други универсални или частни правоприемници на наследодателя и техните квоти;
 • Изчисляване на наследствените квоти в дробни числа.
Приемане и отказ от наследство
 • Разясняване на начините и реда за приемане на наследството;
 • Консултиране на правните последици при приемане на наследство по общия ред и по опис, както и при отказ от наследството;
 • Определяне на срок за приемане на наследство по искане на кредитор на наследодателя;
 • Подготвяне на изрични заявления за приемане и отказ на наследството до съда;
 • Разясняване на данъчно-правните последици от наследяването.
Изготвяне и обявяване на завещания
 • Разясняване на видовете завещания, тяхната форма и начин за съставяне;
 • Съдействие при оформяне на нотариално или саморъчно завещание;
 • Съдействие при обявяване и вписване на завещание в Имотен регистър;
 • Прогласяване на нищожност на завещателни разпореждания.
Възстановяване на запазена част от наследство
 • Определяне на разполагаемата и запазената част на наследството;
 • Посочване на кръга от лица със запазена част върху наследството и определяне на техните квоти;
 • Процесуално представителство по искове за възстановяване на запазената част.
Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна
 • Определяне на кръга от наследници, имащи право да участват в делбата, и определяне на квотите, в които наследяват;
 • Определяне на поделяемостта на съсобствените имоти;
 • Подготвяне на договор за доброволна делба в изискуемата от закона форма, вписване на договора в имотния регистър;
 • Процесуално представителство в производства по съдебна делба.
Към цялата практика
Ubi concordia, ibi victoria. Където е съгласието, там е и победата.
Facta, non verba. Дела, не думи.
Ad eundum quo nemo ante iit. Да отидеш смело там, където никой не е бил преди.
Nam et ipsa scientia potestas es. Знанието е сила.
Concordia res parvae crescent. Работим заедно, за да постигнем повече.
Ad augusta per angusta. Към височини през теснини.

Представяне на кантората

Адвокатско дружество ,,Василев и партньори’’ предоставя първокласни и достъпни юридически услуги на местни и чуждестранни частни клиенти. Екипът ни е съставен от висококвалифицирани специалисти в различни сфери на правото, което ни позволява да Ви осигурим бързо и ефективно разрешаване на Вашия казус при максимална защита на интересите Ви. В работата си се водим от опита, традицията и добрите практики, като ги съчетаваме с всички възможности на технологичната епоха. Извършваме пълен набор от правни анализи и проверки, правни консултации, участие в преговори, правна защита и представителство пред съдебни и извънсъдебни органи, държавната администрация и трети лица...

Нашият екип

Factum est.

Последни новини

На 18.10.2018 г. в извънреден брой на Държавен вестник /бр. 86/ бяха обнародвани нови изменения в Закона за обществените поръчки. Някои от по-важните промени са следните: 1....
Съгласно изискванията на Директива 849/2015 и с цел постигане на прозрачност по отношение на собствеността, акциите на приносител ще бъдат премахнати и постепенно ще бъдат...
С изменение на Декларацията по член единствен на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагска...

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси


ул. „Позитано“ №9, блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4, 1000 София

+359 2 474 43 06 / +359 879 498 865