• Адвокатско дружество "Василев и партньори"

  Професионално правно обслужване за вас

Адвокатско дружество „Василев и партньори“

Практика

Договори и пълномощни

Изготвяне на писмени договори
 • Предварителен договор;
 • Договор за прехвърляне на вземане (цесия);
 • Договор за залог на вещи;
 • Договор за залог на вземания;
 • Договор за продажба;
 • Договор за замяна;
 • Договор за дарение;
 • Договор за наем на вещ;
 • Договор за заем и заем за послужване;
 • Договор за изработка;
 • Договор за поръчка;
 • Договор за спогодба.
Консултации по сключени договори или такива, които предстои да бъдат сключени
 • Тълкуване на разпоредбите на сключен договор;
 • Консултации във връзка с прихващане на насрещни задължения;
 • Консултации във връзка със спиране и прекъсване на погасителна давност;
 • Консултации във връзка със залог на движими вещи и залог на вземания;
 • Потвърждаване на договори, сключени без представителна власт.
Пълномощни
 • Консултиране във връзка с формата на упълномощаване;
 • Изготвяне на всякакви видове пълномощни;
 • Оттегляне на пълномощни;
 • Преупълномощаване.
Извънсъдебно и съдебно решаване на спорове, произтичащи от неизпълнение на договор
 • Изготвяне на покани за доброволно изпълнение на парично задължение;
 • Процесуално представителство по съдебни дела, свързани с договорно неизпълнение;
 • Провеждане на преговори с насрещната страна;
 • Процесуално представителство по дела за прекомерност на неустойка.
Договорна отговорност
 • Консултации във връзка с отговорността за забава или неизпълнение на договор, както и правото на обезщетение;
 • Консултации във връзка с отговорността на продавача за недостатъци на продадената вещ;
 • Консултации във връзка с отговорността на дарения спрямо дарителя при отмяна на дарението;
 • Консултации във връзка с отговорността на наемателя при нанасяне на вреди върху наетата вещ;
 • Консултации във връзка с отговорността на заемодателя спрямо заемателя за скрити недостатъци на заетата вещ;
 • Консултации във връзка с неизпълнение на задълженията на изпълнителя по договор за изработка.
Изменение, прекратяване и разваляне на сключени договори
 • Консултиране във връзка с потенциална нищожност или унищожаемост на договор;
 • Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение;
 • Разваляне на двустранни договори поради невъзможност за изпълнение;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения за изменение на договорни клаузи;
 • Изготвяне на всякакъв вид заявления, покани, възражения, молби, откази и др.

Недвижими имоти

Съсобственост на недвижим имот
 • Консултации във връзка с правата и задълженията на съсобствениците;
 • Консултации във връзка с управление и използване на съсобствен недвижим имот;
 • Продажба на идеална част от недвижим имот от съсобственик на трето лице или на друг съсобственик по съответния ред;
 • Доброволна делба на недвижим имот между съсобствениците.
Покупко-продажба на недвижими имоти
 • Правен анализ на собствеността, проверка за наличието на тежести и ограничени вещни права върху недвижимия имот, предмет на бъдеща или извършена покупко-продажба;
 • Консултации във връзка с необходимите документи за прехвърляне на собствеността на имота;
 • Консултации във връзка с ипотечно кредитиране, участие в преговори по договор за банков кредит;
 • Изготвяне и/или съгласуване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
 • Пълно правно съдействие за изповядване на сделката при нотариус.
Наем на недвижими имоти
 • Водене на преговори с наематели/наемодатели;
 • Изготвяне на договори за наем;
 • Представителство по спорове, произтичащи от наем на недвижим имот – неплатени задължения от наемател;
 • Консултации в случай на нарушаване на договорни задължения от наемател или наемодател;
 • Защита на правото на собственост чрез завеждане на съответните искове;
 • Вписване на договори за наем в служба по вписванията;
 • Подготвяне на известия, покани, заявления и др.
Вещни и други права върху недвижим имот
 • Консултации във връзка с дарения, учредяване на вещно право на ползване, отказ от право на собственост, учредяване на сервитути, право на пристрояване и надстрояване върху недвижими имоти;
 • Разясняване на данъчните аспекти и последствия от сделки с недвижими имоти;
 • Придобиване на недвижими имоти по давност;
 • Консултации във връзка с покупко-продажби и договори за аренда на земеделска земя.
Процесуално представителство по дела за недвижими имоти
 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по вещноправни искове (владелчески искове, собственически искове, искове за определяне на граници и пр.);
 • Обявяване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот за окончателен по съдебен ред;
 • Съдебна делба на съсобствен имот.
Строителство на къщи
 • Правна помощ и задействане на административните процедури за получаване на разрешение за строеж и започване на строителни работи;
 • Съгласуване на договор с архитект за изготвяне на проект;
 • Съгласуване на договор със строител;
 • Пълно правно съдействие за получаване на разрешение за ползване на къщата.

Банково и финансово право

Ипотечни кредити
 • Предоставяне на информация на клиента относно правата му по закон;
 • Представителство на клиента пред финансиращите институции в процеса по договаряне на условията на кредита, вкл. неговите лихвени стойности, обезпечения и пр.;
 • Предпазване на кредитополучателя от включването на неравноправни клаузи в договора;
 • Разясняване на правата и реда за предсрочно прекратяване;
 • Сезиране на секторна помирителна комисия при наличие на нарушаване на права на кредитополучателя;
 • Процесуално представителство пред съд.
Потребителски кредити
 • Консултации относно вида и обема на преддоговорната информация, която клиентът трябва да получи от финансиращата институция;
 • Предпазване на кредитополучателя от включването на неравноправни клаузи в договора;
 • Разясняване на правото на отказ от договора за потребителски кредит относно неговите финансови и правни последици;
 • Разясняване на правото на предсрочно погасяване на кредита, както и неговите финансови и правни последици;
 • Завеждане на жалби до Комисията за защита на потребителите при нарушени права на клиента;
 • Сезиране на секторна помирителна комисия при наличие на нарушаване на права на кредитополучателя;
 • Процесуално представителство пред съд.
Кредитни обезпечения
 • Консултации и проверка с цел защита на интересите на клиента на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.
 • Промяна и заличаване на съществуващи обезпечения с други;
 • Участие в преговори с финансиращите институции;
 • Процесуално представителство пред съд.
Рефинансиране на кредити
 • Консултиране на клиенти относно възможността за рефинансиране на съществуващи кредити;
 • Участие в преговори с финансиращата институция с цел предоговаряне на условията по кредита;
 • Събиране на по-добри условия от други потенциални кредитори;
 • Подготовка на документация за предсрочно изплащане на кредит чрез рефинансирането му;
 • Прехвърляне на съществуващи обезпечения в полза на новия кредитор по надлежния ред.
Лизингови договори
 • Консултация относно особеностите, спецификите и правното положение на страните при отделните видове договори за лизинг – оперативен и финансов;
 • Изготвяне и проверка на договори за лизинг. Защита на правата на клиента във връзка с момента на преминаването на риска от случайно погиване на вещта и собствеността;
 • Предоговаряне на неизгодни условия, прехвърляне на права по договори за лизинг;
 • Прехвърляне на обекта на лизинговия договор след неговото изплащане;
 • Учредяване и проверка на обезпечения по лизингови договори.
Необслужвани задължения
 • Изследване на правното положение на необслужвани задължения с цел гарантиране на правата на клиента;
 • Преговори с кредиторите за отсрочване или разсрочване на забавени плащания;
 • Изготвяне на искове и насрещни искове, заявления за прихващане, възражения, жалби, покани и др.;
 • Процесуално представителство пред съд и частен или публичен съдебен изпълнител по повод защита на правата на клиента съобразно положението, което заема.

Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Алтернативни методи за разрешаване на спорове
 • Преструктуриране на дългове;
 • Прехвърляне на вземания;
 • Прихващания с дългове;
 • Медиация.
Сфери на процесуално представителство
 • Облигационни спорове (договорни и извъндоговорни спорове);
 • Трудовоправни спорове;
 • Семейни и наследствени спорове;
 • Потребителски спорове;
 • Дела за обезщетения за незаконни актове на държавни и общински органи и за забавено съдебно производство;
 • Вещноправни спорове;
 • Банкови и финансови спорове;
 • Административни и данъчни спорове;
 • Дела с международен елемент;
 • Охранителни производства;
 • Изпълнителни производства;
 • Спорове, свързани с интелектуална и индустриална собственост;
 • Застрахователни спорове.
Досъдебна фаза
 • Проверка и анализ на случая, снабдяване с необходими и относими доказателства;
 • Анализ и становище във връзка с материалноправната страна на спора.
 • Планиране и провеждане на предстоящите процесуални действия;
 • Проучване с какво имущество разполага ответникът и шансовете за обезпечаване на претенцията.
Съдебна фаза
 • Подготовка на искови молби и реакция на искови молби, предявени от другата страна;
 • Процесуално представителство на всеки от етапите на съдебното производство;
 • Участие и представителство на открити съдебни заседания;
 • Обжалване на съдебни решения и определения.
Следсъдебна фаза
 • Съдействие за изпълнението на съдебни или арбитражни решения;
 • Процесуално представителство при производства по принудително изпълнение;
 • Съвети за най-ефективните изпълнителни мерки, които е препоръчително да се вземат, следене дали действията на съдебния изпълнител са законосъобразни.
Арбитраж
 • Представителство по арбитражни спорове в България и в международни арбитражни институции;
 • Признаване и изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и арбитражи;
 • Правна защита пред Върховния касационен съд по дела за отмяна на решения, свързани с български арбитражни спорове.

Миграционно право

Придобиване на българско гражданство
 • Разясняване на законовите основания за придобиване на българско гражданство по произход и по месторождение;
 • Консултации във връзка с придобиване на българско гражданство по натурализация, подготовка и окомплектоване на необходимите документи и подаването им в Министерството на правосъдието или българско дипломатическо / консулско представителство;
 • Подаване на молби за освобождаване от българско гражданство;
 • Подаване на молби за възстановяване на българско гражданство;
 • Защита в производства по отмяна на натурализация и лишаване от българско гражданство.
Кандидатстване за виза
 • Разясняване на реда за влизане, престой, пребиваване и напускане на страната от чужденци;
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на виза за краткосрочно пребиваване (виза вид „C“);
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“);
 • Обжалване на откази за издаване на виза.
Разрешение за пребиваване
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната;
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване в страната;
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за постоянно пребиваване в страната;
 • Снабдяване с удостоверения за пребиване на членовете на семействата на граждани на Европейския съюз.
Вписване в регистрите на населението
 • Консултиране относно възможностите и реда за вписване в регистрите на населението на български граждани и чужденци;
 • Провеждане на производства по промяна на имена;
 • Съдействие за издаването на актове за гражданско състояние в страната и чужбина;
 • Заявяване да се извършат отбелязвания, допълнения и поправки на актовете за гражданско състояние;
 • Заявяване и промяна на адресна регистрация.
Издаване на български документи за самоличност
 • Консултации във връзка с реда и начина за издаване на български лични документи и техните видове;
 • Набавяне на необходимите документи за издаване на лични документи;
 • Заявяване на документи за самоличност на чужденци и документи за пребиваване.
Процесуално представителство пред властите
 • Подготвяне и подаване на всякакви видове молби, заявления, съобщения и др.;
 • Цялостно окомплектоване на изискуемите документи във връзка с производствата пред миграционните власти;
 • Обжалване на актовете на миграционните власти, с които се накърняват законните права и интереси на клиентите.

Международно частно право

Вещни права с международноправен елемент
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право;
 • Консултации във връзка с реда и стъпките за реализиране на правата и защитата на интересите на клиента;
 • Подготовка, окомплектоване и подаване на необходимите заявления, молби, покани, откази и др.
Семейни и наследствени отношения с международноправен елемент
 • Консултации във връзка с реда и начина за сключване, унищожаване или прекратяване на граждански брак с международноправен елемент и неговите правни последици;
 • Становища относно личните и имуществените отношения между съпрузите;
 • Становища относно въпросите на произхода, осиновяването и настойничеството в отношения с международноправен елемент;
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право.
Договорни отношения с международноправен елемент
 • Определяне на приложимото право към договорните отношения;
 • Изследване на специалните норми на международна търговия;
 • Консултации във връзка с договори с международноправен елемент в областта на: покупко-продажбата; потребителското право; застрахователното право; трудовото право и др.;
 • Определяне на международната компетентност.
Извъндоговорни отношения с международноправен елемент
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право при непозволено увреждане;
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право при неоснователно обогатяване;
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право при водене на чужда работа без пълномощие;
 • Завеждане на извънсъдебни и съдебни претенции.
Признаване на чуждестранни решения и други актове
 • Обсъждане на предпоставките за допускане на чужди актове в страната и чужбина;
 • Подготовка на изискуемите документи за признаване на съдебни решения по реда на Регламент 44/2001;
 • Консултации във връзка с основанията за отказ на признаване;
 • Процесуално представителство в производството по признаване.
Допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове
 • Разясняване на процедурата по допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове – подготовка и подаване на декларации за изпълняемост и останалите изискуеми документи пред компетентния съд;
 • Обжалване на решенията, с които се засягат правата и интересите на клиента в производството по допускане;
 • Консултации и провеждане на производства по реда на Регламент 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания;
 • Консултации и провеждане на производства по реда на Регламент 1896/2006 за Европейската заповед за плащане;
 • Допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове по реда на Кодекса на международното частно право (КМЧП).

Право на интелектуалната собственост

Авторско право и сродните му права
 • Консултация във връзка с обектите на авторското право и сродните му права;
 • Анализ на данни за нарушаване на авторското право и сродните му права;
 • Оформяне на договори за използване на произведения на авторското право и сродните му права;
 • Осигуряване на доказателства за нарушени авторски права и реализиране на отговорността на нарушители;
 • Процесуално представителство пред надлежните органи и съда.
Търговски марки
 • Проверка за сходство или идентичност с вече регистрирани търговски марки;
 • Консултация относно абсолютните и относителните основания за отказ за регистрация на марка;
 • Подготовка и окомплектоване на заявление за търговска марка пред Патентното ведомство, в т.ч. международна регистрация на марка;
 • Изготвяне на опозиции срещу заявени търговски марки, отговори на подадени опозиции, искания за заличаване и отмяна на търговски марки;
 • Консултиране при конфликт между търговски марки и фирмени наименования;
 • Наблюдение на търговска марка за последващо заявени сходни или идентични марки;
 • Защита на правата върху марки по гражданскоправен, административноправен и наказателноправен ред.
Патенти
 • Проучване за новост, ниво на техниката и патентоспособност на изобретения;
 • Оформяне, окомплектоване и подаване на заявка за регистрация на патенти на национално и наднационално ниво;
 • Поддържане и продължаване действието на патенти;
 • Изготвяне и консултиране на договори във връзка с използването и прехвърлянето на права върху патенти;
 • Завеждане на искове при нарушени патентни права.
Полезни модели
 • Изследване на новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост на полезни модели;
 • Регистрация на полезни модели пред Патентното ведомство;
 • Продължаване срока на регистрацията;
 • Завеждане на искове при нарушени права върху полезен модел.
Промишлен дизайн
 • Изследване на новост и оригиналност на промишлен дизайн;
 • Регистрация на промишлен дизайн в Патентното ведомство;
 • Продължаване на регистрация на дизайн;
 • Изготвяне на лицензионни договори за ползване на дизайна;
 • Завеждане на искове при нарушени права върху промишлен дизайн.
Интернет право
 • Консултации във връзка с регистрация на търговски марки като интернет домейни;
 • Анализ на възможностите за противопоставяне срещу кражба на съдържание и лични данни от интернет сайтове;
 • Недобросъвестно узурпиране на домейн с цел облагодетелстване от популярността на съответното наименование;
 • Защита на авторското право върху обекти в интернет страница;
 • Процесуално представителство пред надлежните органи и пред съда.

Наследствено право

Консултации относно избора на най-добър начин за разпореждане с имуществото при откриване на наследството
 • Разясняване на различните правни възможности за разпореждане с имуществото на наследодателя след неговата смърт;
 • Отчитане на родствените връзки и възможностите за оспорване на завещателните разпореждания от кръга от наследници със запазена част върху наследството;
 • Изготвяне на договори за продажба на наследство, завещания, заявления и др.
Изчисляване на наследствен дял
 • Определяне на лицата, имащи право на дял от наследството, реда и квотите, в които наследяват;
 • Проверка за наличие на други универсални или частни правоприемници на наследодателя и техните квоти;
 • Изчисляване на наследствените квоти в дробни числа.
Приемане и отказ от наследство
 • Разясняване на начините и реда за приемане на наследството;
 • Консултиране на правните последици при приемане на наследство по общия ред и по опис, както и при отказ от наследството;
 • Определяне на срок за приемане на наследство по искане на кредитор на наследодателя;
 • Подготвяне на изрични заявления за приемане и отказ на наследството до съда;
 • Разясняване на данъчно-правните последици от наследяването.
Изготвяне и обявяване на завещания
 • Разясняване на видовете завещания, тяхната форма и начин за съставяне;
 • Съдействие при оформяне на нотариално или саморъчно завещание;
 • Съдействие при обявяване и вписване на завещание в Имотен регистър;
 • Прогласяване на нищожност на завещателни разпореждания.
Възстановяване на запазена част от наследство
 • Определяне на разполагаемата и запазената част на наследството;
 • Посочване на кръга от лица със запазена част върху наследството и определяне на техните квоти;
 • Процесуално представителство по искове за възстановяване на запазената част.
Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна
 • Определяне на кръга от наследници, имащи право да участват в делбата, и определяне на квотите, в които наследяват;
 • Определяне на поделяемостта на съсобствените имоти;
 • Подготвяне на договор за доброволна делба в изискуемата от закона форма, вписване на договора в имотния регистър;
 • Процесуално представителство в производства по съдебна делба.
Към цялата практика
Ubi concordia, ibi victoria. Където е съгласието, там е и победата.
Facta, non verba. Дела, не думи.
Ad eundum quo nemo ante iit. Да отидеш смело там, където никой не е бил преди.
Nam et ipsa scientia potestas es. Знанието е сила.
Concordia res parvae crescent. Работим заедно, за да постигнем повече.
Ad augusta per angusta. Към височини през теснини.

Представяне на кантората

Адвокатско дружество ,,Василев и партньори’’ предоставя първокласни и достъпни юридически услуги на местни и чуждестранни частни клиенти. Екипът ни е съставен от висококвалифицирани специалисти в различни сфери на правото, което ни позволява да Ви осигурим бързо и ефективно разрешаване на Вашия казус при максимална защита на интересите Ви. В работата си се водим от опита, традицията и добрите практики, като ги съчетаваме с всички възможности на технологичната епоха. Извършваме пълен набор от правни анализи и проверки, правни консултации, участие в преговори, правна защита и представителство пред съдебни и извънсъдебни органи, държавната администрация и трети лица...

Нашият екип

Factum est.

Последни новини

С новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), приет в съответствие с Директива 2015/849 на ЕС, се въведоха задължения и конкретни мерки за постигане на прозрачност и...
С изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се въвежда нов ред за...
Скъпи Клиенти, Партньори и Приятели, Радваме се да Ви споделим, че преместихме офиса си. Новият ни адрес е: гр. София,  п.к. 1000, бул. „Позитано” № 9, бл. 1, вх. Б, етаж 2, офис № 4....

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси


ул. „Позитано“ №9, блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4, 1000 София

+359 2 474 43 06 / +359 879 498 865