адв. Василев е включен в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност

Водени от стремежа си непрекъснато да усъвършенстваме своите услуги, ние в Адвокатско дружество “Василев и партньори” разширяваме практиката си с предоставяне на юридически консултации за компании с финансови затруднения, обявени в несъстоятелност, както и за кредитори, изпаднали в затруднение да съберат вземанията си от неплатежоспособни длъжници.

След успешно положените изпити и на основание Заповед № ЛС-04-0336 от 23 май 2019 година на Министъра на правосъдието, адв. Василев е включен в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност.

Пожелаваме му много успех и при изпълнение на функциите му като синдик, които ще бъдат съвместявани с адвокатската му дейност.

Може да разчитате на нас за предоставяне на правни консултации включително, но не само по въпроси, свързани с:

  • Прекратяване и ликвидация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел;
  • Откриване на производство по несъстоятелност;
  • Попълване на масата на несъстоятелността;
  • Предявяване на вземания;
  • Оздравяване на предприятия в несъстоятелност;
  • Осребряване на имущество.

При въпроси или нужда от съдействие сме на разположениеза съдействие  – моля свържете се с нас.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси