Акциите на приносител се заменят с поименни

Съгласно изискванията на Директива 849/2015 и с цел постигане на прозрачност по отношение на собствеността, акциите на приносител ще бъдат премахнати и постепенно ще бъдат заменени с поименни акции. Това предвижда новият Закон за изменение на Търговския закон (Обн. ДВ, бр.88 от 23.10.2018г. , в сила от 23.10.2018).Текстовете, даващи възможност за издаване на акции на приносител, се отменят, а акциите на приносител, издадени до влизането в сила на промените, се заменят с поименни акции.

Дружествата, издали акции на приносител или заместващите ги временни удостоверения, са длъжни до 23 юли 2019 година:

  • Да изменят уставите си, като предвидят, че акциите им са поименни;
  • Да заменят акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции;
  • Да започнат воденето на книги на акционерите;
  • Да заявят за вписване промените и представят за обявяване изменените устави в търговския регистър.

При непредставянето за замяна на акциите на приносител, респективно заместващите ги временни удостоверения, в предвидения по-горе срок, същите следва да се обезсилят от дружеството. Акционерите, чиито акции са обезсилени биха могли да изискат равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.

Търговският регистър е длъжен до 23 септември  2019 да състави списък на търговските дружества, които не са привели дейността си в съответствие с изискванията или имат влязъл в сила отказ за вписване на заявените промени. Този списък ще се изпрати на прокуратурата за завеждане на искове за прекратяване на акционерните дружества по реда на Търговския закон.

Пълния текст на Закон за изменение на Търговския закон може да прочетете тук.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси