Имотният регистър с нови електронни услуги

С Постановление № 1 от 5 януари 2021 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за вписванията бе предоставена улеснена възможност на гражданите и бизнеса за заявяване и издаване по електронен път на:

  1. удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на лице или имот (т.нар. „удостоверения за тежести“); и
  2. преписи от подлежащи на вписване актове (в това число: нотариални актове, възбрани, ипотеки, искови молби, съдебни актове и пр.).

Новите услуги са достъпни в рамките на Единния портал за заявяване на електронни административни услуги към Агенцията по вписванията (ЕПЗЕУ). За да може едно лице да се снабди с някой от посочените актове по улеснения ред, то следва да има електронна регистрация в ЕПЗЕУ. Лицето, което е поискало издаването на актове по електронен път, може да се идентифицира както чрез квалифициран електронен подпис, така и посредством цифров сертификат, издаден от Агенцията по вписванията.

Функционалностите на портала позволяват заявителите да получат незаверен препис от издадения акт, респективно удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания в електронна форма – директно в своя потребителски профил в ЕПЗЕУ. Заверен препис на подлежащ на вписване акт може да се заяви електронно, но се получава само на място в Службата по вписвания по местонахождение на имота. Удостоверения за вписвания, отбелязване и заличаване могат да се получават и на хартиен носител – отново на място в Службата по вписвания.

Финализираният проект по надграждането на Имотния регистър цели да облекчи и ускори гражданския и търговския оборот посредством предоставянето на въпросните услуги в електронна форма.

В случай че имате въпроси или желаете консултация по този или по друг правен въпрос, не се колебайте да се свържете с нас.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси