Какви мерки и действия за борба с COVID-19 по време на извънредното положение прие народното събрание?

Както Ви съобщихме в информационния ни бюлетин от 17.03.2020 г., Парламентът прие закон, уреждащ мерките и действията по време на обявеното извънредно положение. Законът влезе с обратна сила за по-голяма част от въпросите, които регулира, а именно от датата на обявяване на извънредното положение – 13.03.2020 г.

Тъй като целим да Ви държим в течение с актуалните промени в законодателството ни в настоящата динамична обстановка, Ви представяме в резюме под формата на въпроси и отговори най-важните промени, които са вече факт за бизнеса и обществения живот в страната в условията на въведеното извънредно положение. Настоящото изложение има изключително информативен характер и не представлява правно становище.

 

I. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА ИМ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ 

 1. Могат ли работодателите едностранно да въвеждат надомна работа и работа от разстояние?

Да, работодателите вече ще са в състояние едностранно и без съгласието на служителите да възлагат на последните надомна работа или работа от разстояние, без необходимост това да е било изначално уредено в трудовия договор или допълнително договорено със служителя, както беше досега.

Компаниите трябва да уредят в съответната заповед всички задължителни елементи на променените трудови правоотношения, като е позволено само изменение на мястото на работа, но не и на характера ѝ.

 1. Какви са възможностите за въвеждане на непълно работно време?

Работодателите ще могат да установяват за целия или за част от периода на извънредното положение непълно работно време за служителите, заети до този момент на пълно работно време.

Това беше възможно и до този момент, но само при намаляване на обема на работа и след предварително обсъждане със синдикалните организации.

 1. Ще могат ли работодателите да възлагат едностранно ползването на платен годишен отпуск?

Да, това ще е възможно да се случва и без съгласието на служителите, що се отнася до ползването на до ½ от платения годишен отпуск.

 1. В кои случаи работодателите са длъжни да разрешават платен или неплатен отпуск?

След промените работодателите вече са длъжни да разрешават ползването на платен или на неплатен отпуск, по отношение на следните категории лица:

  • бременни служителки;
  • майки на деца до 12-годишна възраст или на дете с увеждания;
  • самотен баща на дете до 12-годишна възраст или дете с увреждания;
  • непълнолетни служители;
  • служители с трайно намалена работоспособност 50 и над 50%;
  • трудоустроени служители.
 1. Могат ли работодателите да спрат работата в своето предприятие?

Компаниите по своя инициатива могат да преустановят работата на цялото предприятие, на част от него или на отделни служители за целия или за част от периода на извънредно положение.

Ако по силата на заповед на компетентен държавен орган е преустановена дейността в предприятието на работодателя, последният е длъжен да забрани достъпа на служителите до работните им места за периода на извънредното положение.

В тези случаи работодателите имат право да възложат ползването на целия платен годишен отпуск на служителите без тяхно съгласие. Независимо от горното, работодателите са длъжни да изплащат цялото трудово възнаграждение на своите служители.

 

II. МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ В НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПЛАЩАТ ЗАПЛАТИ

 1. Ще може ли бизнесът да разчита на помощ от държавата за изплащането на заплати на служителите?

Да, в определени случаи. Националният осигурителен институт ще подпомага определени работодатели, като критериите, по които те ще бъдат избирани, подлежат на допълнително определяне от Министерски съвет.

 1. Какъв ще е размерът на помощта и за какъв срок бизнесът ще може да разчита на нея?

За срока на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца, държавата ще превежда на работодателите 60% от размера на осигурителния доход на служителите за месец януари 2020 г. Работодателите ще са длъжни да изплатят сами останалата част от възнагражденията на служителите си.

В случай че не го сторят, предприятията ще са длъжни да върнат получените целеви помощи.

 

III. MЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКИЯ И ТЪРГОВСКИЯ ОБОРОТ

 1. Текат ли давностни срокове?

Считано от 13.03.2020 г. – датата на въвеждането на извънредното положение в страната и до неговото отпадане няма да текат давностните срокове, с изтичане на които се погасяват или прекратяват права или се предвиждат задължения на частноправни субекти.

 1. Начислява ли се лихва за забава и дължат ли се неустойки?

До отмяна на извънредното положение няма да се начислява лихва за забава, както и неустойки поради забавяне на парично задължение не се дължат.

Също така, за този период кредиторите няма да могат да се позовават на предсрочна изискуемост и няма да могат да развалят договори поради неизпълнение, свързано със забава на плащане.

 1. Какви са последиците, в случай че определен законов срок или действие на административен акт изтича, докато трае въведеното извънредно положение?

 Сроковете, предвидени със закон, които изтичат по време на извънредното положение, се удължават с 1 месец след отмяната на извънредното положение.

Също така, удължава се с 1 месец от отмяната на извънредното положение и действието на административните актове (например: лицензии, разрешения и др.), което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

 

IV. СЪДОПРОИЗВОДСТВЕНИ И ДРУГИ МЕРКИ

 1. Ще текат ли процесуални срокове?

Не, докато трае извънредното положение спират да текат всички процесуални срокове по висящи съдебни, арбитражни  и изпълнителни производства. При пресмятането на процесуалните срокове периодът от 13.03.2020 г. до прекратяване на извънредното положение няма да се брои.

 1. Ще се гледат ли съдебни дела в открити заседания?

Не, открити съдебни заседания не се провеждат, а нови дела не се образуват, съгласно предприетите мерки от Висшия съдебен съвет. Достъпът на граждани, адвокати, съдии и служители до съдебните сгради е забранен, като съдебни книжа не се връчват.

 1. Какво се случва с изпълнителните дела?

Обявените процедури по публични продани и въводи във владение се спират, считано от 24.03.2020 г.

Също така, забранява се налагането на запори върху банковите сметки, трудовите възнаграждения и пенсиите на физически лица, както и извършването на опис на движимо и недвижимо имущество на физически лица.

След отпадане на извънредното положение съдебните изпълнители ще извършват съответното искано принудително действие или ще обявят нова публична продан, като няма да се дължат нови такси.

Извън забраната остават всички принудителни действия срещу юридически лица с изключение на извършване на публична продан.

 1. Ще работят ли нотариалните кантори?

Нотариалните удостоверявания се ограничават само до  неотложни такива, като във всеки район ще има поне 1 дежурен нотариус.

Към момента не е ясно кои нотариални удостоверявания ще се разглеждат като неотложни.

 

V. ДАНЪЧНИ МЕРКИ

 1. Има ли удължаване на сроковете за деклариране и плащане на данъци, дължими по Закона за корпоративното подоходно облагане?

Да, срокът за деклариране и плащане на данъците по Закона за корпоративното подоходно облагане е удължен до 30.06.2020 г. 

 1. Ще се ползва ли отстъпка от дължими данъци и за кои?

Всички лица ще могат да ползват 5% отстъпка от данъка за 2020 г. върху недвижимите имоти или превозните средства, ако данъкът е предплатен за цялата година до 30.06.2020 г.

 1. Кога най-късно физическите лица могат да подадат данъчна декларация за 2019 г.?

Годишните данъчни декларации на физическите лица за 2019 г. ще се подават до 30.06.2020 г., а отстъпка ще може да се ползва, ако данъчна декларация е подадена и данъкът е довнесен до 31.05.2020 г.

 1. Кога най-късно компаниите могат да заявят за публикуване финансовите си отчети?

Годишните финансови отчети на бизнеса за 2019 г. следва да бъдат заявени за публикуване по съответния начин до 30.09.2020 г., а декларациите за липса на дейност – до 30.06.2020 г.

Финансовите отчети могат да бъдат подписани и с квалифициран електронен подпис.


Знаем, че всички тези промени в законодателството са изключително важни за Вас и дейността Ви, поради което ще продължаваме да Ви поднасяме актуална правна информация и кратък анализ на възможните последици, която тя би имала върху Вас и бизнеса.

Готови сме да Ви консултираме и съдействаме по тези и други правни въпроси, възникнали с въведеното извънредно положение. Не се колебайте да се свържете с нас.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси