Кои работодатели и по какъв ред ще могат да се ползват от схемата 60:40?

Както Ви споделихме в информационния ни бюлетин от 24.03.2020 г., правителството очаквано прие конкретните условия и механизми, с които цели да подпомогне най-засегнатите сектори в бизнеса. Стремежът е да бъдат запазени работните места на възможно най-широк кръг служители в контекста на разпространението на COVID-19 и въведените ограничения в работния режим на редица предприятия в България.

Тъй като знаем, че тази мярка може да се окаже едно от решенията за съхраняване на бизнеса Ви, споделяме с Вас кратко резюме на същността на приетото Постановление № 55 от 30.03.2020 г. на Министерски съвет.

1.Кои работодатели ще имат право на компенсации от държавата?

Компенсации ще се изплащат на работодатели:

  • Които поради извънредното положение, със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, са преустановили работата на предприятието или на част от предприятието, в това число и определена категория работодатели, заети в следните икономически сектори: i) някои видове търговия на дребно; ii) пътнически сухопътен транспорт; iii) пътнически въздушен транспорт ; iv) хотелиерство; v) ресторантьорство; vi) дейност на питейни заведения; vii) прожектиране на филми; viii) туристическа агентска и операторска дейност; ix) oрганизиране на конгреси и търговски изложения; x) предучилищно образование; xi) aртистична и творческа дейност; xii) дейности в областта на културата; xiii) спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих; xiv) други икономически дейности;
  • Kоито със своя заповед, поради въведеното извънредно положение са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, или са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено, отговарят на определени условия, и са декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година (с изключение на такива, извършващи дейности в следните области: i) селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни дейности; ii) държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа, iii) дейности на домакинства като работодатели; iv) недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; v) дейности на екстериториални организации и служби).
 1. За какъв период ще се получават компенсациите?

Работодателите ще могат да получават компенсации по време на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца.

 1. Какъв ще е размерът на компенсациите?

Компенсациите ще са в размер на 60% от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки служител, на когото е запазена заетостта.

В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

 1. Компенсациите обхващат ли и дължимите към бюджета осигуровки на служителите?

Не, осигуровките остават дължими от работодателите, както досега и няма да бъдат покривани от държавата или разсрочвани.

 1. Как ще се определя осигурителният доход?

Осигурителният доход за януари 2020 г. се определя, както следва:

  • За лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за януари;
  • За лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за януари;
  • За лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;
  • За лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.
 1. Колко ще получават служителите след прилагането на мерките?

Служителите следва да получават пълния размер на трудовото възнаграждение, съгласно сключения с работодателя трудов договор.

 1. Какъв е редът за получаване на компенсациите?

Работодателите ще подават в съответната дирекция „Бюро по труда“ нарочно заявление за изплащане на компенсации, като следва да приложат към него определени документи, установяващи правото им да получат помощта.

Дирекциите „Бюро по труда“ ще извършват проверка на подадените заявления, след което ще изпращат на Агенция по заетостта списък на всички работодатели, имащи право на компенсация. От своя страна Агенция по заетостта ще подава към Националния осигурителен институт обобщената информация, на база на която последният ще извършва плащанията към работодателите.

 1. Ще имат ли работодателите право да получават компенсации, ако възобновят работата в предприятието или ако възстановят нормалното работно време на своите служите?

Не, в този случай работодателите няма да имат право на компенсация от държавата.


В случай че се нуждаете от съдействие във връзка с получаване на компенсации по схемата 60:40 – от преценка дали Вашият бизнес може да се ползва от нея, през подготовка и подаване на необходимите документи, до проследяване на хода на административното производство – не се колебайте да се свържете с нас.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси