Компенсации за служители, чиято работа е ограничена поради въведените противоепидемични мерки

С Постановление № 325 от 26.11.2020 г. Министерски съвет въведе нова мярка за подпомагане на работниците и служителите, чиято дейност е ограничена с акт на държавен орган в периода на обявената извънредна обстановка.

1. Кой ще може да се ползва от компенсациите?

От новите компенсации ще могат да се ползват работници или служители в неплатен отпуск, чиято работа е била ограничена поради мерки, въведени с акт на компетентен държавен орган. За да могат да се ползват от помощта, работниците или служителите следва да са постъпили на работа преди въвеждането на конкретните ограничения и да не ползват друг вид платен отпуск.

Секторите, при които има въведени ограничения, както и съответните периоди на засягане, са описани в Заповед РД-06-42/27.11.2020 г. на министъра на труда и социалната политика.

2. Ще могат ли работници и служители, наети от чуждестранни работодатели, да се ползват от тези компенсации?

Да, стига мястото на осъществяване на трудовата дейност да е на територията на Република България и тази дейност да е била ограничена с акт на компетентен държавен орган.

3. Какъв ще е размерът на компенсацията?

Размерът на компенсацията ще е 24 лв. на ден, ако работникът или служителят е нает на пълен 8-часов работен ден. Когато работник или служител работи на непълен работен ден, размерът се изчислява пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

4. Колко време ще може да се ползва тази мярка?

Мярката ще може да се ползва за не повече от 60 дни – между 29.10.2020 г. и 31.12.2020 г.

5. Какъв е редът за кандидатстване?

Работодателят или упълномощен негов представител следва да подаде до Дирекция „Бюро по труда“ съответните документи за всички наети лица, които са в неплатен отпуск и са заявили желание да получат компенсации.

6. Какви задължения има работодателят?

Работодателят следва да запази заетостта на работниците и служителите, които са ползвали компенсации, за период, равен на периода, за който са изплащани компенсациите.


Екипът ни е на разположение да Ви съдейства за изготвяне и подаване на необходимите документи за получаване на компенсации по тази мярка.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси