Нова програма за безвъзмездна помощ на предприятия, засегнати от противоепидемичните мерки

Беше даден старт на Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Целта на програмата е в кратки срокове да бъдат предоставени безвъзмездни средства за преодоляване на икономическите последици от пандемията от COVID-19.

За Ваше улеснение Ви представяме условията на програмата в резюме под формата на въпроси и отговори:

 

1. Кой може да кандидатства?

Бенефициери могат да бъдат търговски дружества или еднолични търговци, кооперации, както и сдружения и фондации, които са регистрирани не по-късно от 01.10.2020 г. и са:

    • Микропредприятия – имат персонал до 10 души, годишен оборот до 3 900 000 лв. и/или стойност на активите до 3 900 000 лв.;
    • Малки предприятия – имат персонал до 50 души, годишен оборот до 19 500 000 лв. и/или стойност на активите до 19 500 000 лв.;
    • Средни предприятия – имат персонал под 250 души, годишен оборот до 97 500 000 лв. и/или стойност на активите до 84 000 000 лв.

 

2. Има ли допълнителни условия за кандидатите?

Да, задължително условие е упражняваната от кандидата дейност да е преустановена изцяло или частично, съгласно властнически акт на държавен орган (заповедите на министъра на здравеопазването, въвеждащи ограничения за осъществяване на определени дейности можете да откриете тук). В това число попадат магазините в търговски центрове, ресторанти, сладкарници, питейни заведения, игрални зали, фитнес центрове и др.

 

3. Каква е максималната стойност, която бенефициерът може да получи?

Максималната стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 150 хил. лв. за едно предприятие. Кандидатът подава един проект, който включва всички негови обекти, засегнати от мерките.

 

4. Как се изчислява точният размер на помощта?

Помощта е в размер на 10% или 20% от оборота на конкретните обекти, който е регистриран за периода на 2019 г., съответстващ на периода, през който обектите са преустановили дейност през тази година поради въведените противоепидемични мерки. Конкретният размер на помощта зависи от вида дейност, която изпълнява предприятието.

В случай че обектите не са функционирали през 2019 г., тоест дейността им е започнала след 01.01.2020 г., базата за определяне на помощта е оборотът за месец октомври 2020 г.

 

5. Кои ще са допустимите разходи?

Предоставените по схемата средства могат да бъдат използвани за покриване на текущите разходи на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал. (т.е. суровини, материали, външни услуги,  възнаграждения и др.).

Средствата не могат да бъдат използвани за придобиване на дълготрайни материални активи, както и на стока за препродаване.

 

6. До кога може да се кандидатства?

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20.01.2021 година.


В случай че се нуждаете от съдействие във връзка с получаване на помощ по програмата – от преценка дали Вашият бизнес може да се ползва от нея, през подготовка и подаване на необходимите документи, до проследяване на хода на производство – не се колебайте да се свържете с нас.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси