Нови моменти в областта на обществените поръчки

На 18.10.2018 г. в извънреден брой на Държавен вестник /бр. 86/ бяха обнародвани нови изменения в Закона за обществените поръчки. Някои от по-важните промени са следните:

1. Електронно възлагане на обществени поръчки чрез използване на централизирана електронна платформа

Голяма част от промените са свързани с преминаването към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки. За целта се предвиди създаването на общодостъпна централизирана електронна платформа. Идеята е платформата да обхване цялостния процес по възлагане на обществени поръчки. Част от процеса на електронизация е свързан и с новото задължение на възложителите да приемат и обработват електронни фактури във връзка с изпълнението на договорите.

Посредством използването на централизираната електронна платформа следва да става подготовката и публикуването на съответната документация за обществената поръчка, ведно с информация относно нейното изпълнение.

Промените предвиждат въвеждането в експлоатация на централизираната електронна платформа да става поетапно, като частичната й функционалност е предвидено да стартира на 01.11.2019 г. Предвид това, възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до 01.11.2019 г. е взето решение за откриване или е публикувана обява за събиране на оферти или покана до определени лица се приключват по реда, действащ към момента на откриването им.

Платформата ще е задължителна за използване от всички възложители. Изключение е допуснато само по отношение на централните органи за покупки, които имат възможност да използват свои платформи за електронно възлагане, които обаче следва да бъдат свързани с централната. Изискването всички профили на купувача на възложителите – държавни и общински структури, да са качени в централизираната електронна платформа, е предвидено да влезе в сила едва от 01.01.2021 г.

 

2. Създаване на профил на купувача в централизираната електронна платформа

Предвидено е възложителите на обществени поръчки да поддържат профил на купувача в рамките на централизираната електронна платформа. Чрез профила на купувача ще се осигурява по-голяма прозрачност и публичност на информацията, свързана с проведени пазарни консултации. На него ще се публикува цялата документация по обществената поръчка, в това число и информация относно евентуално производство по обжалване.

С публикуването на документите на профила на купувача ще се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго е предвидено в закона. В тази връзка, предвидено е електронните документи в досието на дадена обществена поръчка да са публично достъпни за срок от 5 години, считано от годината, в която е приключило изпълнението на договора или е прекратено възлагането.

 

3. Увеличаване на стойностните прагове над които ще се правят обществени поръчки

В съответствие с промените в европейското законодателство от 01.03.2019 г. е предвидено повишаване на стойностните прагове, над които ще се правят обществени поръчки – средно с около 5 на сто за доставки и стандартни услуги. По-значително увеличение е предвидено единствено на праговете за строителство, за социални дейности и други специфични услуги.

 

4. Въведена е възможност за връчване на призовки и съобщения на страните по електронен път

С промените е въведена възможност на страните да бъдат връчвани призовки и съобщения на посочени от тях електронен адрес или факс. Само когато страните не са посочили електронен адрес или факс, призоваването и връчването на съобщения по делото се извършва по реда на Гражданския процесуален кодекс.

 

5. Осигурено е по-ефективно сътрудничество между Агенцията по обществени поръчки и контролните органи в областта на обществените поръчки

На първо място, промените целят да оптимизират и прецизират вида и обхвата на осъществявания от Агенцията по обществени поръчки предварителен контрол върху обществените поръчки.

Наред с това, досега действащият Методически съвет се преименува на Експертен съвет за сътрудничество, като е променена неговата основна задача. Предвидено е експертният съвет по сътрудничество да приема експертни становища, имащи характер на насоки по въпроси, свързани с прилагане на разпоредби от закона. Целта е да се подпомогне еднаквото разбиране и прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки.

 

6. Редуцирани са сроковете за получаване на оферти

Съкратени са минималните срокове за получаване на оферти от страна на възложителите, като тези промени са в сила от 18.10.2018 г. Промените са въведени с цел ускоряване на обществените поръчки.

Така например съкратен е минималният срок за получаване на оферти от публичните възложители:

  • При открита процедура минималният срок за получаване на оферти е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване;
  • При ограничена процедура – 25 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти;
  • При състезателна процедура с договаряне, минималният срок за получаване на първоначалните оферти е 25 дни от датата на изпращане на поканата от възложителя до кандидатите, които той е поканил след проведен предварителен подбор.

7. Промени в административнонаказателните разпоредби на закона

Предвидени са нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказания за нарушения, извършени повторно.

Така например уредено е, че възложител, който прекрати процедура, без да са налице предвидените в закона основания за прекратяването й, или не прекрати процедура при наличие на тези основания, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.

Пълният текст на промените може да видите тук.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси