Търговската тайна и нейната закрила

Условията и редът за защита от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, която се осъществява по съдебен път по реда на Гражданския процесуален кодекс, се уреждат с новия Закон за защита на търговската тайна.

Търговска тайна е всяка търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която отговаря едновременно на следните изисквания:

 • Представлява тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно използват такъв вид информация;
 • Има търговска стойност поради тайния си характер;
 • По отношение на нея са предприети мерки за запазването й в тайна от лицето, което има контрол върху информацията.

За притежател на търговска тайна законодателят е определил всяко физическо или юридическо лице, което правомерно контролира търговска тайна.

По смисъла на Закона за защита на търговската тайна нарушител е всяко физическо или юридическо лице, което неправомерно е придобило, използвало или разкрило търговска тайна.

Предмет на нарушение са стоки, чийто дизайн, проектиране, характеристики, функциониране, производствен процес или предлагане на пазара са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити.

Придобиването на търговска тайна без съгласието на нейния притежател се смята за неправомерно, когато е извършено чрез:

 • Нерегламентиран достъп, присвояване или копиране на документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, върху които се упражнява правомерен контрол от притежателя на търговската тайна и съдържат търговска тайна или информация, от която тайната може да бъде извлечена;
 • Друго поведение, което противоречи на добросъвестната търговска практика.

Използването или разкриването на търговска тайна без съгласието на нейния притежател се смята за неправомерно, когато е извършено от лице, което е:

 • Придобило неправомерно търговската тайна;
 • Нарушило споразумение за запазване на поверителност или друго задължение да не разкрива търговската тайна; или
 • Нарушило задължение за ограничаване използването на търговската тайна.

С цел осигуряването на защита срещу неправомерни действия притежателят на търговска тайна може да предяви иск пред съда срещу всеки нарушител на търговската тайна за установяване на неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, както и за:

 • Присъждане на обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи;
 • Преустановяване или забрана за използването или разкриването на търговската тайна;
 • Забрана за производството, предлагането, пускането на пазара или използването на стоките – предмет на нарушение, вноса или износа, както и съхранението на тези стоки, с тези цели;
 • Унищожаване на цели или на част от документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, които съдържат или носят търговската тайна, или когато е целесъобразно – предаването им на ищеца;
 • Забрана за предлагането или предоставянето на услугите, които са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни -неправомерно придобити, използвани или разкрити.

Пълния текст на закона може да намерите тук.

В случай че имате въпроси във връзка с приложението на закона или желаете да потърсите защита за нарушения на търговската Ви тайна, ще се радваме да Ви съдействаме – моля свържете се с нас.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси