Практика

Договори и пълномощни

Изготвяне на писмени договори
 • Предварителен договор;
 • Договор за прехвърляне на вземане (цесия);
 • Договор за залог на вещи;
 • Договор за залог на вземания;
 • Договор за продажба;
 • Договор за замяна;
 • Договор за дарение;
 • Договор за наем на вещ;
 • Договор за заем и заем за послужване;
 • Договор за изработка;
 • Договор за поръчка;
 • Договор за спогодба.
Консултации по сключени договори или такива, които предстои да бъдат сключени
 • Тълкуване на разпоредбите на сключен договор;
 • Консултации във връзка с прихващане на насрещни задължения;
 • Консултации във връзка със спиране и прекъсване на погасителна давност;
 • Консултации във връзка със залог на движими вещи и залог на вземания;
 • Потвърждаване на договори, сключени без представителна власт.
Пълномощни
 • Консултиране във връзка с формата на упълномощаване;
 • Изготвяне на всякакви видове пълномощни;
 • Оттегляне на пълномощни;
 • Преупълномощаване.
Извънсъдебно и съдебно решаване на спорове, произтичащи от неизпълнение на договор
 • Изготвяне на покани за доброволно изпълнение на парично задължение;
 • Процесуално представителство по съдебни дела, свързани с договорно неизпълнение;
 • Провеждане на преговори с насрещната страна;
 • Процесуално представителство по дела за прекомерност на неустойка.
Договорна отговорност
 • Консултации във връзка с отговорността за забава или неизпълнение на договор, както и правото на обезщетение;
 • Консултации във връзка с отговорността на продавача за недостатъци на продадената вещ;
 • Консултации във връзка с отговорността на дарения спрямо дарителя при отмяна на дарението;
 • Консултации във връзка с отговорността на наемателя при нанасяне на вреди върху наетата вещ;
 • Консултации във връзка с отговорността на заемодателя спрямо заемателя за скрити недостатъци на заетата вещ;
 • Консултации във връзка с неизпълнение на задълженията на изпълнителя по договор за изработка.
Изменение, прекратяване и разваляне на сключени договори
 • Консултиране във връзка с потенциална нищожност или унищожаемост на договор;
 • Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение;
 • Разваляне на двустранни договори поради невъзможност за изпълнение;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения за изменение на договорни клаузи;
 • Изготвяне на всякакъв вид заявления, покани, възражения, молби, откази и др.

Недвижими имоти

Съсобственост на недвижим имот
 • Консултации във връзка с правата и задълженията на съсобствениците;
 • Консултации във връзка с управление и използване на съсобствен недвижим имот;
 • Продажба на идеална част от недвижим имот от съсобственик на трето лице или на друг съсобственик по съответния ред;
 • Доброволна делба на недвижим имот между съсобствениците.
Покупко-продажба на недвижими имоти
 • Правен анализ на собствеността, проверка за наличието на тежести и ограничени вещни права върху недвижимия имот, предмет на бъдеща или извършена покупко-продажба;
 • Консултации във връзка с необходимите документи за прехвърляне на собствеността на имота;
 • Консултации във връзка с ипотечно кредитиране, участие в преговори по договор за банков кредит;
 • Изготвяне и/или съгласуване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
 • Пълно правно съдействие за изповядване на сделката при нотариус.
Наем на недвижими имоти
 • Водене на преговори с наематели/наемодатели;
 • Изготвяне на договори за наем;
 • Представителство по спорове, произтичащи от наем на недвижим имот – неплатени задължения от наемател;
 • Консултации в случай на нарушаване на договорни задължения от наемател или наемодател;
 • Защита на правото на собственост чрез завеждане на съответните искове;
 • Вписване на договори за наем в служба по вписванията;
 • Подготвяне на известия, покани, заявления и др.
Вещни и други права върху недвижим имот
 • Консултации във връзка с дарения, учредяване на вещно право на ползване, отказ от право на собственост, учредяване на сервитути, право на пристрояване и надстрояване върху недвижими имоти;
 • Разясняване на данъчните аспекти и последствия от сделки с недвижими имоти;
 • Придобиване на недвижими имоти по давност;
 • Консултации във връзка с покупко-продажби и договори за аренда на земеделска земя.
Процесуално представителство по дела за недвижими имоти
 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по вещноправни искове (владелчески искове, собственически искове, искове за определяне на граници и пр.);
 • Обявяване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот за окончателен по съдебен ред;
 • Съдебна делба на съсобствен имот.
Строителство на къщи
 • Правна помощ и задействане на административните процедури за получаване на разрешение за строеж и започване на строителни работи;
 • Съгласуване на договор с архитект за изготвяне на проект;
 • Съгласуване на договор със строител;
 • Пълно правно съдействие за получаване на разрешение за ползване на къщата.

Банково и финансово право

Ипотечни кредити
 • Предоставяне на информация на клиента относно правата му по закон;
 • Представителство на клиента пред финансиращите институции в процеса по договаряне на условията на кредита, вкл. неговите лихвени стойности, обезпечения и пр.;
 • Предпазване на кредитополучателя от включването на неравноправни клаузи в договора;
 • Разясняване на правата и реда за предсрочно прекратяване;
 • Сезиране на секторна помирителна комисия при наличие на нарушаване на права на кредитополучателя;
 • Процесуално представителство пред съд.
Потребителски кредити
 • Консултации относно вида и обема на преддоговорната информация, която клиентът трябва да получи от финансиращата институция;
 • Предпазване на кредитополучателя от включването на неравноправни клаузи в договора;
 • Разясняване на правото на отказ от договора за потребителски кредит относно неговите финансови и правни последици;
 • Разясняване на правото на предсрочно погасяване на кредита, както и неговите финансови и правни последици;
 • Завеждане на жалби до Комисията за защита на потребителите при нарушени права на клиента;
 • Сезиране на секторна помирителна комисия при наличие на нарушаване на права на кредитополучателя;
 • Процесуално представителство пред съд.
Кредитни обезпечения
 • Консултации и проверка с цел защита на интересите на клиента на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.
 • Промяна и заличаване на съществуващи обезпечения с други;
 • Участие в преговори с финансиращите институции;
 • Процесуално представителство пред съд.
Рефинансиране на кредити
 • Консултиране на клиенти относно възможността за рефинансиране на съществуващи кредити;
 • Участие в преговори с финансиращата институция с цел предоговаряне на условията по кредита;
 • Събиране на по-добри условия от други потенциални кредитори;
 • Подготовка на документация за предсрочно изплащане на кредит чрез рефинансирането му;
 • Прехвърляне на съществуващи обезпечения в полза на новия кредитор по надлежния ред.
Лизингови договори
 • Консултация относно особеностите, спецификите и правното положение на страните при отделните видове договори за лизинг – оперативен и финансов;
 • Изготвяне и проверка на договори за лизинг. Защита на правата на клиента във връзка с момента на преминаването на риска от случайно погиване на вещта и собствеността;
 • Предоговаряне на неизгодни условия, прехвърляне на права по договори за лизинг;
 • Прехвърляне на обекта на лизинговия договор след неговото изплащане;
 • Учредяване и проверка на обезпечения по лизингови договори.
Необслужвани задължения
 • Изследване на правното положение на необслужвани задължения с цел гарантиране на правата на клиента;
 • Преговори с кредиторите за отсрочване или разсрочване на забавени плащания;
 • Изготвяне на искове и насрещни искове, заявления за прихващане, възражения, жалби, покани и др.;
 • Процесуално представителство пред съд и частен или публичен съдебен изпълнител по повод защита на правата на клиента съобразно положението, което заема.

Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Алтернативни методи за разрешаване на спорове
 • Преструктуриране на дългове;
 • Прехвърляне на вземания;
 • Прихващания с дългове;
 • Медиация.
Сфери на процесуално представителство
 • Облигационни спорове (договорни и извъндоговорни спорове);
 • Трудовоправни спорове;
 • Семейни и наследствени спорове;
 • Потребителски спорове;
 • Дела за обезщетения за незаконни актове на държавни и общински органи и за забавено съдебно производство;
 • Вещноправни спорове;
 • Банкови и финансови спорове;
 • Административни и данъчни спорове;
 • Дела с международен елемент;
 • Охранителни производства;
 • Изпълнителни производства;
 • Спорове, свързани с интелектуална и индустриална собственост;
 • Застрахователни спорове.
Досъдебна фаза
 • Проверка и анализ на случая, снабдяване с необходими и относими доказателства;
 • Анализ и становище във връзка с материалноправната страна на спора.
 • Планиране и провеждане на предстоящите процесуални действия;
 • Проучване с какво имущество разполага ответникът и шансовете за обезпечаване на претенцията.
Съдебна фаза
 • Подготовка на искови молби и реакция на искови молби, предявени от другата страна;
 • Процесуално представителство на всеки от етапите на съдебното производство;
 • Участие и представителство на открити съдебни заседания;
 • Обжалване на съдебни решения и определения.
Следсъдебна фаза
 • Съдействие за изпълнението на съдебни или арбитражни решения;
 • Процесуално представителство при производства по принудително изпълнение;
 • Съвети за най-ефективните изпълнителни мерки, които е препоръчително да се вземат, следене дали действията на съдебния изпълнител са законосъобразни.
Арбитраж
 • Представителство по арбитражни спорове в България и в международни арбитражни институции;
 • Признаване и изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и арбитражи;
 • Правна защита пред Върховния касационен съд по дела за отмяна на решения, свързани с български арбитражни спорове.

Миграционно право

Придобиване на българско гражданство
 • Разясняване на законовите основания за придобиване на българско гражданство по произход и по месторождение;
 • Консултации във връзка с придобиване на българско гражданство по натурализация, подготовка и окомплектоване на необходимите документи и подаването им в Министерството на правосъдието или българско дипломатическо / консулско представителство;
 • Подаване на молби за освобождаване от българско гражданство;
 • Подаване на молби за възстановяване на българско гражданство;
 • Защита в производства по отмяна на натурализация и лишаване от българско гражданство.
Кандидатстване за виза
 • Разясняване на реда за влизане, престой, пребиваване и напускане на страната от чужденци;
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на виза за краткосрочно пребиваване (виза вид „C“);
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“);
 • Обжалване на откази за издаване на виза.
Разрешение за пребиваване
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната;
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване в страната;
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за постоянно пребиваване в страната;
 • Снабдяване с удостоверения за пребиване на членовете на семействата на граждани на Европейския съюз.
Вписване в регистрите на населението
 • Консултиране относно възможностите и реда за вписване в регистрите на населението на български граждани и чужденци;
 • Провеждане на производства по промяна на имена;
 • Съдействие за издаването на актове за гражданско състояние в страната и чужбина;
 • Заявяване да се извършат отбелязвания, допълнения и поправки на актовете за гражданско състояние;
 • Заявяване и промяна на адресна регистрация.
Издаване на български документи за самоличност
 • Консултации във връзка с реда и начина за издаване на български лични документи и техните видове;
 • Набавяне на необходимите документи за издаване на лични документи;
 • Заявяване на документи за самоличност на чужденци и документи за пребиваване.
Процесуално представителство пред властите
 • Подготвяне и подаване на всякакви видове молби, заявления, съобщения и др.;
 • Цялостно окомплектоване на изискуемите документи във връзка с производствата пред миграционните власти;
 • Обжалване на актовете на миграционните власти, с които се накърняват законните права и интереси на клиентите.

Международно частно право

Вещни права с международноправен елемент
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право;
 • Консултации във връзка с реда и стъпките за реализиране на правата и защитата на интересите на клиента;
 • Подготовка, окомплектоване и подаване на необходимите заявления, молби, покани, откази и др.
Семейни и наследствени отношения с международноправен елемент
 • Консултации във връзка с реда и начина за сключване, унищожаване или прекратяване на граждански брак с международноправен елемент и неговите правни последици;
 • Становища относно личните и имуществените отношения между съпрузите;
 • Становища относно въпросите на произхода, осиновяването и настойничеството в отношения с международноправен елемент;
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право.
Договорни отношения с международноправен елемент
 • Определяне на приложимото право към договорните отношения;
 • Изследване на специалните норми на международна търговия;
 • Консултации във връзка с договори с международноправен елемент в областта на: покупко-продажбата; потребителското право; застрахователното право; трудовото право и др.;
 • Определяне на международната компетентност.
Извъндоговорни отношения с международноправен елемент
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право при непозволено увреждане;
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право при неоснователно обогатяване;
 • Определяне на международната компетентност и приложимото право при водене на чужда работа без пълномощие;
 • Завеждане на извънсъдебни и съдебни претенции.
Признаване на чуждестранни решения и други актове
 • Обсъждане на предпоставките за допускане на чужди актове в страната и чужбина;
 • Подготовка на изискуемите документи за признаване на съдебни решения по реда на Регламент 44/2001;
 • Консултации във връзка с основанията за отказ на признаване;
 • Процесуално представителство в производството по признаване.
Допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове
 • Разясняване на процедурата по допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове – подготовка и подаване на декларации за изпълняемост и останалите изискуеми документи пред компетентния съд;
 • Обжалване на решенията, с които се засягат правата и интересите на клиента в производството по допускане;
 • Консултации и провеждане на производства по реда на Регламент 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания;
 • Консултации и провеждане на производства по реда на Регламент 1896/2006 за Европейската заповед за плащане;
 • Допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове по реда на Кодекса на международното частно право (КМЧП).

Право на интелектуалната собственост

Авторско право и сродните му права
 • Консултация във връзка с обектите на авторското право и сродните му права;
 • Анализ на данни за нарушаване на авторското право и сродните му права;
 • Оформяне на договори за използване на произведения на авторското право и сродните му права;
 • Осигуряване на доказателства за нарушени авторски права и реализиране на отговорността на нарушители;
 • Процесуално представителство пред надлежните органи и съда.
Търговски марки
 • Проверка за сходство или идентичност с вече регистрирани търговски марки;
 • Консултация относно абсолютните и относителните основания за отказ за регистрация на марка;
 • Подготовка и окомплектоване на заявление за търговска марка пред Патентното ведомство, в т.ч. международна регистрация на марка;
 • Изготвяне на опозиции срещу заявени търговски марки, отговори на подадени опозиции, искания за заличаване и отмяна на търговски марки;
 • Консултиране при конфликт между търговски марки и фирмени наименования;
 • Наблюдение на търговска марка за последващо заявени сходни или идентични марки;
 • Защита на правата върху марки по гражданскоправен, административноправен и наказателноправен ред.
Патенти
 • Проучване за новост, ниво на техниката и патентоспособност на изобретения;
 • Оформяне, окомплектоване и подаване на заявка за регистрация на патенти на национално и наднационално ниво;
 • Поддържане и продължаване действието на патенти;
 • Изготвяне и консултиране на договори във връзка с използването и прехвърлянето на права върху патенти;
 • Завеждане на искове при нарушени патентни права.
Полезни модели
 • Изследване на новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост на полезни модели;
 • Регистрация на полезни модели пред Патентното ведомство;
 • Продължаване срока на регистрацията;
 • Завеждане на искове при нарушени права върху полезен модел.
Промишлен дизайн
 • Изследване на новост и оригиналност на промишлен дизайн;
 • Регистрация на промишлен дизайн в Патентното ведомство;
 • Продължаване на регистрация на дизайн;
 • Изготвяне на лицензионни договори за ползване на дизайна;
 • Завеждане на искове при нарушени права върху промишлен дизайн.
Интернет право
 • Консултации във връзка с регистрация на търговски марки като интернет домейни;
 • Анализ на възможностите за противопоставяне срещу кражба на съдържание и лични данни от интернет сайтове;
 • Недобросъвестно узурпиране на домейн с цел облагодетелстване от популярността на съответното наименование;
 • Защита на авторското право върху обекти в интернет страница;
 • Процесуално представителство пред надлежните органи и пред съда.

Наследствено право

Консултации относно избора на най-добър начин за разпореждане с имуществото при откриване на наследството
 • Разясняване на различните правни възможности за разпореждане с имуществото на наследодателя след неговата смърт;
 • Отчитане на родствените връзки и възможностите за оспорване на завещателните разпореждания от кръга от наследници със запазена част върху наследството;
 • Изготвяне на договори за продажба на наследство, завещания, заявления и др.
Изчисляване на наследствен дял
 • Определяне на лицата, имащи право на дял от наследството, реда и квотите, в които наследяват;
 • Проверка за наличие на други универсални или частни правоприемници на наследодателя и техните квоти;
 • Изчисляване на наследствените квоти в дробни числа.
Приемане и отказ от наследство
 • Разясняване на начините и реда за приемане на наследството;
 • Консултиране на правните последици при приемане на наследство по общия ред и по опис, както и при отказ от наследството;
 • Определяне на срок за приемане на наследство по искане на кредитор на наследодателя;
 • Подготвяне на изрични заявления за приемане и отказ на наследството до съда;
 • Разясняване на данъчно-правните последици от наследяването.
Изготвяне и обявяване на завещания
 • Разясняване на видовете завещания, тяхната форма и начин за съставяне;
 • Съдействие при оформяне на нотариално или саморъчно завещание;
 • Съдействие при обявяване и вписване на завещание в Имотен регистър;
 • Прогласяване на нищожност на завещателни разпореждания.
Възстановяване на запазена част от наследство
 • Определяне на разполагаемата и запазената част на наследството;
 • Посочване на кръга от лица със запазена част върху наследството и определяне на техните квоти;
 • Процесуално представителство по искове за възстановяване на запазената част.
Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна
 • Определяне на кръга от наследници, имащи право да участват в делбата, и определяне на квотите, в които наследяват;
 • Определяне на поделяемостта на съсобствените имоти;
 • Подготвяне на договор за доброволна делба в изискуемата от закона форма, вписване на договора в имотния регистър;
 • Процесуално представителство в производства по съдебна делба.

Трудово и осигурително право

Консултиране при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
 • Становища преди сключване на трудов договор с работодател с цел максимална защита на интересите на служителя;
 • Снабдяване с всички изискуеми за длъжността документи и удостоверения за служителя при постъпване на нова работа;
 • Консултации при предложени от работодателя изменения на трудовия договор и посочване на евентуални рискове за служителя;
 • Консултации във връзка с командировки в страната и чужбина;
 • Становища относно възможностите за прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на служителя при запазване в максимална степен на интересите му;
 • Консултации относно ползването на отпуски, основната структура и допълнителни елементи на трудовото възнаграждение и др.;
 • Изготвяне на всякакви книжа и документи (заявления, молби, предложения и пр.) от името на служителя във връзка с трудовото правоотношение с работодателя.
Извънсъдебно и съдебно решаване на трудови спорове
 • Консултиране за най-изгодния начин и ред за прекратяване на трудовите правоотношения с работодателя;
 • Провеждане на преговори с работодателя за намиране на изход от трудови спорове;
 • Становища относно реда и условията за завеждане на съдебни претенции срещу работодателя при неудовлетворени вземания на служителя;
 • Процесуално представителство пред всички инстанции по всички видове трудови искове.
Искове за обезщетения от трудови злополуки и професионални заболявания
 • Консултиране на служителите за техните права при настъпване на трудова злополука и професионални заболявания;
 • Снабдяване на служителите с всички изискуеми документи, удостоверяващи настъпването на трудовата злополука или професионалната болест с цел реализирането на правата им;
 • Предявяване на извънсъдебни покани до работодателя за удовлетворяване на претенциите на служителя;
 • Провеждане на срещи и преговори с работодателя;
 • Завеждане на съдебни искове срещу работодателя, обезпечаване на претенциите по надлежния ред;
 • Процесуално представителство пред всички инстанции по исковете.
Наемане на чужденци на трудов договор
 • Разясняване на законовите възможности за наемане на трудов договор на граждани на ЕС и на трети страни;
 • Окомплектоване на необходимата документация и получаване на разрешение за работа от Агенцията по заетостта;
 • Кандидатстване и получаване на разрешение за упражняване на висококвалифицирана трудова заетост тип „Синя карта“;
 • Регистрация на краткосрочна заетост на чужденци без разрешение за работа в страната;
 • Обжалване на незаконосъобразните актове на компетентните органи по административен и съдебен ред.
Осигурително и пенсионно право
 • Консултации във връзка с осигурителното и пенсионното законодателство;
 • Установяване на трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход за минал период по административен и съдебен ред;
 • Процесуално представителство пред нои, нап и съда;
 • Подготвяне на различни видове заявления, молби, известия, становища и др.
Представителство пред контролните органи по спазване на трудовото законодателство
 • Консултиране на служители по повод възможностите за сигнализиране на компетентните органи при нарушаване на трудовите им права;
 • Окомплектоване на документи и доказателства, по които да се образуват преписки за спазване на трудовото законодателство;
 • Завеждане на искания, сигнали, жалби и др. пред контролните органи.

Данъчно право

Данъци върху доходите на физическите лица
 • Консултации във връзка с видовете необлагаеми доходи;
 • Консултации за размера и реда за ползване на данъчни облекчения;
 • Консултации за данъчните аспекти при прехвърляне на права или имущества и получаване на доходи от наем;
 • Консултации по преминаване от облагане с патентен данък към облагане по общия ред.
Данъчно облагане на стопанската дейност на физически лица
 • Определяне на годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
 • Консултации във връзка с облагаемия доход от стопанска дейност на земеделски производители;
 • Консултации във връзка с облагаемия доход от стопанска дейност на артисти – изпълнители и лица, получаващи авторски и лицензионни възнаграждения.
Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица
 • Консултации на чуждестранни лица за облагането с окончателен данък на доходи от източник в България;
 • Консултации във връзка с преизчисляване на окончателния данък на чуждестранни физически лица от Европейския съюз
 • Изготвяне на искания до НАП за издаване на удостоверение за платен данък на чуждестранно физическо лице;
 • Консултации във връзка с приоритетното прилагане на данъчни спогодби и международни договори пред местното законодателство.
Данъчни ставки и определяне на размера на данъка
 • Консултации във връзка с размера на данъчните ставки според вида на облагаемия доход;
 • Данъчен режим на получените суми от спестовни застраховки ,,Живот’’;
 • Консултации във връзка с определяне на размера на данъка.
Деклариране, удържане и внасяне на данъци
 • Консултации във връзка с попълването на годишна данъчна декларация, сроковете за подаването й и набавянето на необходимите документи за представяне към контролните органи;
 • Консултации във връзка с внасяне на промени в годишната данъчна декларация при откриване на грешки в декларираните данни;
 • Деклариране на имущества, придобити от наследници/заветници, и преизчисляване на дължимия данък;
 • Консултации относно сроковете за внасяне на данъците от лицето, придобило дохода или имуществото;
 • Подаване на декларациите до приходната администрация, вкл. по електронен път.
Неизпълнение на данъчни задължения
 • Консултации във връзка с имуществените санкции при нарушение на данъчното законодателство;
 • Консултации във връзка с наложени административни наказания;
 • Подаване на искания за разсрочване, отсрочване, заличаване и опрощаване на данъчни задължения;
 • Обжалване на актовете на данъчната администрация по административен и съдебен ред.

Административно право

Производства пред административни органи
 • Становища и консултации относно сключването, изменението и прекратяването на административен договор;
 • Консултации относно действието на сключен административен договор, който засяга права и законни интереси на трето лице;
 • Изготвяне на писмени споразумения в рамките на производството пред административния орган;
 • Процесуално представителство пред съда в производство по оспорване на административен договор.
Индивидуални административни актове
 • Консултации във с производството по издаване на индивидуален административен акт;
 • Изготвяне и завеждане на заявления от името на граждани и организации за започване на производство по издаване на индивидуален административен акт;
 • Следене на актуалното състояние на преписката на административния орган, становища и писмени възражения по събраните доказателства.
Общи административни актове
 • Консултации на граждани и граждански организации относно производството по издаване и обжалване на общ административен акт;
 • Участие в обществени обсъждания, консултативни органи и заседания от името на заинтересованите лица и техните организации;
 • Участие в производството по издаване на общ административен акт от името на заинтересовани лица от съседна държава.
Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред
 • Оспорване на законосъобразността и/или целесъобразността на индивидуални и общи административни актове пред горестоящия административен орган;
 • Участие в изслушвания пред компетентния да разгледа жалбата орган;
 • Изготвяне на искания по възобновяване на производства по влезли в сила административни актове;
 • Процесуално представителство пред съда в производство по оспорване на административни актове, потвърдени от горестоящия административен орган;
 • Процесуално представителство по колективни искове по оспорване на административни актове.
Предложения и сигнали до административни органи
 • Изготвяне на писмени сигнали от името на граждани и организации относно злоупотреба с власт, корупция, лошо управление на държавно и общинско имущество и др. действия и бездействия на административни органи;
 • Участие в производството по разглеждане на сигнала пред административния орган – представяне на допълнителни документи, сведения и обяснения;
 • Изготвяне на предложения към административни органи от името на граждани и организации.
Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията
 • Представителство в производство пред административния съд за прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице;
 • Представителство в производство пред административния съд по оспорване на бездействия на административен орган по задължения, произтичащи пряко от нормативен акт;
 • Изготвяне на жалби и сигнали до омбудсмана срещу работата на държавните и общинските органи и администрацията на съдебната власт.

Защита на личните данни (GDPR)

Предварителен анализ за съответствие с новите GDPR изисквания
 • Предоставяне на въпросник с цел предварителен анализ на текущото ниво на защита на личните данни в дейността на компанията;
 • Съдействие при отговорите на въпросника с цел по-точно изясняване на текущото състояние;
 • Провеждане на лична среща с представители на компанията за анализиране на процесите, които са свързани с обработване на лични данни;
 • Анализ на информираността на служителите в областта на защитата на личните данни и определяне на необходимост от допълнително обучение.
Доклад за съответствие с GDPR регламентацията
 • Запознаване с организационната структура на предприятието и звената, в които се обработват лични данни;
 • Изследване на фирмения документооборот;
 • Установяване на вид, цели и обхват на обработваните лични данни;
 • Преглед на наличните технологични мерки и процеси за информационна и физическа сигурност;
 • Идентифициране и оценка на рисковете при обработването на личните данни.
Пакет образци на документи за внедряване
 • Политики;
 • Процедури;
 • Декларации;
 • Искания;
 • Споразумения;
 • Уведомления и др.
Внедряване на новите GDPR системи
 • Изготвяне на план за действие при привеждане на дейността на клиента в съответствие с новите изисквания;
 • Създаване на екип за защита на личните данни (определяне на ролите и задълженията на членовете);
 • Предоставяне на указания за внедряване и последваща работа с изготвените образци и формуляри;
 • Създаване на механизми за проследяване и отчитане на изпълнението на мерките;
 • Тестване на създадените правила и изготвените разработки.
Текущ мониторинг и актуализация
 • Следене на нормативната уредба и при необходимост промяна на изготвените формуляри и внедрените информационни и технически мерки при промяна в нормативните изисквания;
 • Обсъждане с клиента на евентуални промени в неговата дейност, налагаща промени в изготвените формуляри и образци, съответно извършване на въпросните промени;
 • Изпращане на ежемесечен бюлетин за актуалните практики по прилагане на GDPR.
Длъжностно лице по защита на личните данни
 • Установяване на необходимостта за задължително определяне на длъжностно лице по защита на личните данни;
 • Съдействие при избор на външен или определяне на вътрешен експерт – длъжностно лице по защита на данните;
 • Изготвяне на договор за външно лице или длъжностна характеристика за вътрешен служител;
 • Предоставяне на услуги като външен експерт – длъжностно лице по защита на личните данни.

Отговорност на държавата и общините за вреди

Отговорност на администрацията за незаконна дейност
 • Анализ на незаконосъобразните актове, действия или бездействия на администрацията;
 • Проверка за наличието на предпоставки за завеждане на съдебен иск;
 • Проверка на съдебната практика за наличие на сходни дела с цел определяне на размера на претенцията;
 • Подготовка и окомплектоване на искова молба и доказателствен материал;
 • Процесуално представителство пред компетентните съдилища.
Отговорност на правозащитните органи за нарушаване на права по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
 • Анализ на незаконосъобразните актове, действия или бездействия на правозащитните органи;
 • Проверка за наличието на предпоставки за завеждане на съдебен иск;
 • Проверка на практиката на Европейския съд по правата на човека;
 • Процесуално представителство пред компетентните съдилища.
Търсене на отговорност за действия на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
 • Проверка на извършените действия и наложените обезпечителни мерки от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и анализ на тяхната законосъобразност;
 • Процесуално представителство пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество след налагане на обезпечителните мерки. Подаване на възражения и становища от проверяваното лице;
 • Процесуално представителство в съдебна фаза на исково производство срещу проверяваното лице;
 • Предявяване на искове срещу държавата от лица, претърпели вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
Заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок
 • Анализ на възможността и основанията за подаване на заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок;
 • Проверка на практиката на Европейския съд по правата на човека с цел определяне на размер на търсеното обезщетение;
 • Подготовка и окомплектоване на заявлението до Министерството на правосъдието;
 • Подписване на споразумение за изплащане на обезщетение от името и за сметка на доверителя;
 • Процесуално представителство пред компетентните съдилища.
Отговорност за дейност на органите на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок
 • Анализ на актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на страна в производство на разглеждане и решаване на делото в разумен срок;
 • Проверка за наличието на предпоставките за завеждане на съдебен иск;
 • Проверка на практиката на Европейския съд по правата на човека.
Защита пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург
 • Предварителна проверка на предпоставките за допустимост и основателност на евентуална жалба до Европейския съд по правата на човека;
 • Подготовка на жалбата и окомплектоване на доказателствата и приложенията към нея;
 • Осъществяване на защита и процесуално представителство пред Европейския съд по правата на човека.

Потребителско право

Извънсъдебно и съдебно решаване на потребителски спорове
 • Проверка и анализ на случая, снабдяване с необходими и относими доказателства. Планиране на предстоящите процесуални действия;
 • Подготовка на искови молби и вземане на отношение по искови молби, предявени от другата страна;
 • Процесуално представителство на всеки от етапите на съдебното производство;
 • Обжалване на съдебни решения и определения, съдействие за изпълнението на съдебни решения;
 • Участие в извънсъдебни преговори с търговеца за разсрочване и опрощаване на задължения на потребителите;
 • Завеждане на колективни съдебни искове при нарушени права на широк кръг от потребители.
Нелоялни търговски практики и неравноправни договорни условия
 • Консултации на потребители при съмнения от тяхна страна за нелоялни, заблуждаващи и агресивни търговски практики;
 • Съдействие и представителство на потребители в административно производство за установяване на нелоялни търговски практики;
 • Анализ и консултации за наличието на неравноправни клаузи в потребителски договори;
 • Установяване по съдебен ред на нищожност на неравноправни клаузи.
Безопасност и качество на стоките и услугите. Реализиране на гаранционната отговорност на стоките
 • Консултации на потребители за нормативно установените изисквания за безопасност на стоките;
 • Изготвяне на жалби и сигнали до контролните органи по отношение на безопасността на стоките и услугите и на дейностите по надзора и контрола за безопасност;
 • Разваляне на договори при неспазване на изискванията за доставка и предаване на стоката;
 • Становища относно момента на преминаване на риска от загуба или повреда на стоките върху потребителя;
 • Предявяване на устни и писмени рекламации от името на потребителя при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба;
 • Претендиране на обезщетение от страна на потребителя при претърпени вреди от несъответствието на потребителската стока с договора за продажба.
Обезщетения за вреди, причинени от дефект на стоки
 • Предявяване на претенции за имуществени и неимуществени вреди, причинени от дефект на стоки;
 • Провеждане на преговори с търговеца за определяне на справедлив размер на обезщетение;
 • Процесуално представителство по съдебни дела за получаване на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки.
Представителство пред контролните органи по спазване на законодателството, свързано със защита на правата на потребителите
 • Изготвяне на жалби, сигнали и предложения до контролните органи за нарушаване на правата на потребителите;
 • Консултации във връзка с практиката на Комисията за защита на потребителите по вече разгледани жалби, сигнали и предложения;
 • Консултации във връзка с контролните функции на Комисията за защита на потребителите и административнонаказателните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
Консултиране на потребителите при сключване, изменение или прекратяване на договор с търговец
 • Подготвяне на становища преди сключване на договор с търговец с цел максимална защита на правата на потребителя;
 • Консултации за нормативното съответствие на вече сключени договори и приложимите към тях общи условия;
 • Консултации при предложени от търговеца изменения на договора и общите условия. Посочване на евентуални рискове за потребителя;
 • Становища относно възможностите за прекратяване на договор с търговец при запазване в максимална степен на интересите на потребителя;
 • Защита на интересите на потребителя при предсрочно прекратяване на договор с търговец с начисляване на неустойки;
 • Консултации за влизането в сила и прекратяването на договор, сключен извън търговския обект, и на договор за продажба от разстояние.

Обезщетения при отменен или закъснял полет

Предварителна проверка относно възникването на правото на обезщетение
 • Получаване на данни за фактическата обстановка, при която полетът е бил отменен или е закъснял;
 • Проучване на всички необходими документи, предоставени от клиента;
 • Изчисляване на разстоянието между точката на излитане и крайният пункт на пристигане по метода на дъгата на големия кръг;
 • Даване на заключение, дали случаят попада в приложното поле на Регламент (ЕО) 261/2004 и дали клиентът има право на обезщетение.
Отправяне на извънсъдебна покана за доброволно изплащане на обезщетение
 • Подписване на договор за правна помощ и процесуално представителство;
 • Изготвяне на адвокатско пълномощно;
 • Отправяне на покана в електронен и/или писмен вид до авиопревозвача;
 • Провеждане на евентуални преговори при отговор от страна на авиопревозвача, обсъждане с клиента на постъпилите предложения за компенсация.
Подготовка на съдебен иск
 • Изискване на допълнителна информация от съответните летищни администрации;
 • Изпращане до Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на сигнали за санкции при установени нарушения от страна на авиопревозвача;
 • Превод и легализация на документи, при необходимост.
Завеждане на съдебен иск пред компетентния български съд
 • Извършване на проверка на местната компетентност по Регламент (ЕО) № 261/2004 и ГПК;
 • Изготвяне и подаване на съдебен иск срещу авиопревозвача;
 • Депозиране на съответните доказателствени искания, изслушване и приемане на съдебни експертизи и свидетелски показания;
 • Участие и представителство в рамките на открити съдебни заседания;
 • Извършване на справки по хода на делото;
 • Снабдяване с изпълнителен лист.
Завеждане на изпълнително производство
 • Избор на местно компетентен частен съдебен изпълнител;
 • Извършване на проучване на имотното състояние на авиопревозвача;
 • Извършване на изпълнителни действия, в това число: запор на вземания по банкови сметки, възбрана на недвижимо имущество и др.;
 • Приключване на изпълнителното производство.
Организиране на изплащането на обезщетението към пътника
 • Уговаряне на начина на получаване на присъдената сума;
 • Организиране на изплащане на дължимото обезщетение към клиента.

Семейно право

Имуществени отношения между съпрузите
 • Консултиране във връзка с различните режими на имуществените отношения между съпрузите;
 • Изготвяне на брачни договори и вписването им в съответните регистри;
 • Извършване на справки в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията за регистрирани брачни договори;
 • Изменение на съдържанието на брачен договор по време на брака, преминаване към друг режим на имуществени отношения;
 • Прекратяване на брачни договори.
Съдебно решаване на семейни спорове и прекратяване на брака
 • Оспорване по исков ред на актове на разпореждане с вещно право върху обща недвижима вещ от единия съпруг;
 • Прекратяване по исков ред на режим на съпружеска имуществена общност по време на брака;
 • Разваляне на брачни договори по съдебен ред;
 • Развод по взаимно съгласие – процесуално представителство пред компетентния съд;
 • Развод поради разстройство на брака – процесуално представителство пред компетентния съд.
Родителски права
 • Изготвяне на споразумение относно местоживеене на децата, упражняване на родителски права, лични отношения и издръжка, ползване на семейното жилище и др.;
 • Процесуално представителство по съдебни искове за упражняване на родителски права, издръжка, ограничаване и лишаване от родителските права;
 • Изготвяне на документи за пътуване на дете в чужбина.
Осиновяване
 • Консултиране във връзка с нормативните изисквания и условия за осиновяване;
 • Изготвяне на молби за осиновяване и подаването им пред компетентните органи;
 • Оспорване на откази за вписване в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване;
 • Обжалване на решения на съда за допускане/недопускане на осиновяване;
 • Съдействие във връзка с провеждане на процедура по международно осиновяване.
Настойничество и попечителство
 • Консултиране във връзка с учредяването на настойничество над малолетни и над лица, поставени под пълно запрещение;
 • Консултиране във връзка с учредяването на попечителство над непълнолетни и над лица, поставени под ограничено запрещение;
 • Изготвяне на уведомителни писма до органа по настойничество и попечителство и дирекция ,,Социално подпомагане’’;
 • Обжалване на действията на органа по настойничество и попечителство;
 • Консултиране във връзка с правата и задълженията на настойника и попечителя.
Управление и разпореждане с имущество на дете
 • Консултиране във връзка с правата и задълженията на родителите при управлението и разпореждането с имущество на дете;
 • Участие в производство по искане на разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на дете;
 • Участие в производство по искане на разрешение за допускане на залог или ипотека на имущество на дете.