• Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφκαι Συνεργάτες»

  Επαγγελματικες νομικες υπηρεσιες, που προσφερουμε για σας

Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφ και Συνεργάτες»

Πρακτικές δραστηριότητες

Συμβάσεις και Πληρεξούσια έγγραφα

Κατάρτιση γραπτών συμβάσεων
 • Προσύμφωνο,
 • Σύμβαση μεταβίβασης απαίτησης (εκχώρηση),
 • Σύμβαση ενεχυρίασης περιουσιακών στοιχείων,
 • Σύμβαση ενεχυρίασης απαιτήσεων,
 • Σύμβαση πώλησης,
 • Σύμβαση αντικατάστασης;
 • Σύμβαση δωρεάς;
 • Σύμβαση ενοικίασης πράγματος,
 • Σύμβαση του δανείου και δάνειο χρήσης,
 • Σύμβαση κατασκευής,
 • Σύμβαση παραγγελίας,
 • Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας.
Συμβουλές σχετικά με τις συμβάσεις ή αυτές που πρόκειται να συναφθούν
 • Ερμηνεία των διατάξεων της σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί,
 • Συμβουλές σχετικά με την αποζημίωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων,
 • Συμβουλές σχετικά με την αναστολή και διακοπή της παραγραφής,
 • Συμβουλές σχετικά με την ενεχυρίαση κινητής περιουσίας και την ενεχυρίαση απαιτήσεων,
 • Επιβεβαίωση συμβάσεων, οι οποίες έχουν συνταχτεί χωρίς άδεια.
Πληρεξούσια έγγραφα
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη μορφή εξουσιοδότησης,
 • Προετοιμασία οποιωνδήποτε ειδών πληρεξουσίων εγγράφων,
 • Ανάκληση πληρεξουσίων εγγράφων,
 • Εξουσιοδότηση εκ νέου.
Εξωδικαστική και δικαστική επίλυση των διαφόρων, που προκύπτουν κατά παράβαση των όρων της σύμβασης.
 • Προετοιμασία των προσκλήσεων για την εθελοντική καταβολή της χρηματικής οφειλής,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις σχετικά με τις συμβατικές προεπιλογές,
 • Διαπραγματεύσεις με το αντισυμβαλλόμενο μέρος,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σε περιπτώσεις υπερβολικής επιβάρυνσης.
Συμβατική ευθύνη
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την ευθύνη καθυστέρησης ή την αποτυχία σύμβασης και με το δικαίωμα αποζημίωσης,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την ευθύνη πωλητή για ελαττώματα του πωληθέντος ακινήτου,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την ευθύνη των δωρεών προς το δωρητή για την ακύρωση της δωρεάς,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την ευθύνη ενοικιαστή σε περίπτωση ζημίες επί του μισθωμένου ακίνητου,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την ευθύνη του δανειστή προς τον οφειλέτη για κρυμμένα μειονεκτήματα της κατεχόμενης περιουσίας,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την μη εκτέλεση των υποχρεώσεων του εργολάβου, σύμφωνα με την σύμβαση κατασκευής.
Τροποποίηση, λήξη και καταγγελία των συμβάσεων, οι οποίες έχουν συνταχτεί
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την μια ενδεχόμενη ακυρότητα ή ληξη της σύμβασης,
 • Λήξη των διμερών συμβάσεων λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης,
 • Τερματισμός των διμερών συμφωνιών, λόγω της αδυναμίας να εφαρμόσουν,
 • Προετοιμασία πρόσθετων συμφωνιών για την τροποποίηση των συμβατικών ρητρών,
 • Προετοιμασία οποιωνδήποτε ειδών αιτήσεων, προσκλήσεων, ενστάσεων, αιτημάτων, ακυρώσεων και άλλων.

Ακίνητα

Συνιδιοκτησία Ακινήτου
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνιδιοκτητών,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση και τη χρήση κοινού ακινήτου από όλους τους συνιδιοκτήτες,
 • Πώληση ιδανικού μέρους του συνιδιοκτητού ακινήτου στον τρίτο ή άλλον συνιδιοκτήτη ανάλογα με την περίπτωση,
 • Εθελοντική κατανομή του ακινήτου μεταξύ των συνιδιοκτητών.
Αγοραπωλησία ακινήτων
 • Διαδικαστική ανάλυση του ακινήτου, έλεγχος ύπαρξης των επιβαρύνσεων και περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ακινήτου, θέμα μιας μελλοντικής ή πραγματικής αγοραπωλησίας,
 • Συμβουλές σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου,
 • Συμβουλές σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια, συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις σύναψης δανειακής σύμβασης,
 • Προετοιμασία και/ή συντονισμός του προσυμφώνου αγοραπωλησίας ακινήτου,
 • Πλήρης νομική συνδρομή για την οριστικοποίηση της συναλλαγής ενώπιον συμβολαιογράφου.
Ενοικίαση ακινήτων
 • Διαπραγματεύσεις με τους μισθωτές / ιδιοκτήτες ακινήτων,
 • Κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης,
 • Εκπροσώπηση σε περίπτωση διαφόρων, που προκύπτουν από την εκμίσθωση ακινήτων – απλήρωτες οφειλές από το μισθωτή,
 • Συμβουλές σχετικά με την παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον μισθωτή ή τον εκμισθωτή,
 • Προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας μέσω υποβολής σχετικών αγωγών,
 • Καταχώρηση των μισθωτικών συμβάσεων στη Υπηρεσία εγγραφής,
 • Προετοιμασία ενημερώσεων, προσκλήσεων, εφαρμογών και άλλων.
Εμπράγματα και άλλα δικαιώματα επί ακινήτων
 • Συμβουλές σχετικά με τις δωρεές, την δημιουργία εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή δικαίωμα χρήσηςακινήτου, την άρνηση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, την δημιουργία δουλειών, το δικαίωμα προσθήκης και επέκτασης επί των ακινήτων,
 • Εξηγήσεις σχετικά με τις φορολογικές πτυχές και με τα αποτελέσματα συναλλαγών επί των ακινήτων,
 • Απόκτηση ακινήτων με χρησικτησία,
 • Συμβουλές σχετικά με την αγοραπωλησία και με τις μισθωτικές συμβάσεις γεωργικής γης.
Διαδικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις ακίνητης περιουσίας
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον οποιωνδήποτε Δικαστηρίων σχετικά με τους εμπραγμάτους και νομικούς ισχυρισμούς (π.χ. ισχυρισμοί κατοχής, ισχυρισμοί ιδιοκτησίας, ισχυρισμοί για την οριοθέτηση, κλπ),
 • Ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, ότι το προσύμφωνο αγοραπωλησίας του ακινήτου είναι οριστικό,
 • Δικαστική διανομή της συν-ιδιοκτησίας.
Κατασκευή κατοικιών
 • Νομική συνδρομή και έναρξη διοικητικών διαδικασιών απόκτησης οικοδομικής άδειας και έναρξη και των εργασιών κατασκευής,
 • Διαπραγμάτευση μιας σύμβασης, με έναν αρχιτέκτονα, προετοιμασίας ενός σχεδίου,
 • Διαπραγμάτευση μιας σύμβασης με τον κατασκευαστή,
 • Πλήρης νομική βοήθεια για την απόκτηση άδειας χρήσης στέγης.

Τραπεζικό και Οικονομικό Δίκαιο

Στεγαστικά δάνεια
 • Παροχή πληροφοριών για τον πελάτη σχετικά με τα δικαιώματά του, σύμφωνα με το Νόμο,
 • Εκπροσώπηση πελάτη ενώπιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά την διαπραγμάτευση των ορών του δανείου, συμπεριλαμβανομένων των αξιών επί των τόκων, ασφαλειών, κλπ.,
 • Προστασία δανειολήπτη σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων,
 • Παροχή εξηγήσεων σχετικά με τις διαδικασίες πρόωρης λήξης,
 • Αίτηση γνωμοδότησης της Τομεακής Επιτροπής Συμβιβασμού σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του δανειολήπτη,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων Δικαστηρίου.
Καταναλωτικά δάνεια
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος και τον όγκο της προσυμβατικής ενημέρωσης, η οποία ο πελάτης πρέπει να λάβει από τον φορέα χρηματοδότησης,
 • Προστασία δανειολήπτη σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες συμβασεων,
 • Παροχή εξηγήσεων σχετικά με τα δικαιώματα άρνησης καταναλωτικού δανείου λόγω οικονομικών και νομικών επιπτώσεών του,
 • Παροχή εξηγήσεων σχετικά με τα δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, λόγω οικονομικών και νομικών επιπτώσεών του,
 • Υποβολή καταγγελιών στην Επιτροπή προστασίας των καταναλωτών σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του πελάτη,
 • Αίτηση γνωμοδότησης της Τομεακής Επιτροπής Συμβιβασμού σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του δανειολήπτη,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων Δικαστηρίου.
Πιστωτικές εξασφαλίσεις
 • Παροχή υπηρεσιών και επαλήθευση με σκοπό προστασίας των συμφερόντων του πελάτη των συμβάσεων εγκατάστασης των πιστωτικών εξασφαλίσεων – π.χ. συμβάσεις στεγαστικά δάνεια, ενέχυρα, εγγύηση, ανάληψη χρέους, αναδοχήχρέους και άλλα.
 • Αλλαγή ή διαγραφή των υφιστάμενων εξασφαλίσεων με άλλες,
 • Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων Δικαστηρίου.
Αναχρηματοδότηση δανείων
 • Παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης υφισταμένων δανείων,
 • Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις με το ίδρυμα χρηματοδότησης, προκειμένου να επαναδιαπραγματεύονται οι όροι του δανείου,
 • Συλλογή καλύτερων όρων από τους άλλους πιθανούς δανειστές,
 • Προετοιμασία εγγράφων πρόωρης αποπληρωμής δανείου μέσω αναχρηματοδότησης του,
 • Μεταφορά υφισταμένων εξασφαλίσεων υπέρ του νέου δανειστή με τον κατάλληλο τρόπο.
Μισθωτικές συμβάσεις
 • Παροχή συμβουλών λεπτομερειών, ιδιαιτεροτήτων και νομικής κατάσταση των μερών σχετικά με τους διαφόρους τύπους μισθωτικών συμβάσεων, π.χ. σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης,
 • Προετοιμασία και έλεγχος των μισθωτικών συμβάσεων. Προστασία των δικαιωμάτων πελάτη σε σχέση με την μετάβαση κινδύνου τυχαίας απώλειας της περιουσίας και της ιδιοκτησίας,
 • Επαναδιαπραγμάτευση δυσμενών συνθηκών, μεταφορά των δικαιωμάτων στο πλαίσιο μισθωτικών συμβάσεων,
 • Μεταβίβαση ακινήτου της μισθωτικής σύμβασης μετά την εξόφλησή του,
 • Δημιουργία και έλεγχος εξασφαλίσεων μισθωτικών συμβάσεων.
Μη-εξυπηρετούμενα δάνεια
 • Έρευνα του νομικού καθεστώτος των μη εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του πελάτη,
 • Διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές για την αναβολή ή την αναδιάρθρωση των καθυστερημένων πληρωμών,
 • Προετοιμασία των απαιτήσεων και ανταπαιτήσεων, αιτήσεων για την υποκλοπή, ενστάσεων, προσφυγών, προσκλήσεων, κλπ.,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων των Δικαστηρίων και του Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαστικού επιμελητή σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του πελάτη ανάλογα με τη θέση του.

Νομική εκπροσώπηση και Επίλυση Διαφορών

Εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών
 • Αναδιάρθρωση των χρεών,
 • Εκχωρήσεις απαιτήσεων,
 • Συμψηφισμός με οφειλές,
 • Εμπορική διαμεσολάβηση.
Τομείς δικονομικής δυνατότητας εκπροσώπησης
 • Συμβατικές διαφορές (συμβατικών και μη συμβατικών διαφόρων),
 • Διαφορές στον χώρο εργασίας,
 • Οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές,
 • Διαφορές καταναλωτών,
 • Υποθέσεις αποζημίωσης παρανόμων πράξεων των δημοσίων και δημοτικών αρχών και καθυστερημένης διαδικασίας,
 • Εμπράγματες και νομικές διαφορές,
 • Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές διαφορές,
 • Διοικητικές και φορολογικές διαφορές,
 • Υποθέσεις με διεθνή χαρακτήρα,
 • Διαδικασίες ασφαλείας,
 • Διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως,
 • Διαφορές, που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
 • Ασφαλιστικές διαφορές.
Προδικαστικό στάδιο
 • Έλεγχος και ανάλυση της υπόθεσης, προμήθεια με τα αναγκαία και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία,
 • Ανάλυση και γνωμοδότηση σχετικά με το ουσιαστικό περιεχόμενο της νομικής διαμάχης. Σχεδιασμός και υλοποίηση των αναγκαίων νομικών ενεργειών,
 • Μελέτη ό,τι ο εναγόμενος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και πιθανότητες εξασφάλισης της απαίτησης
Δικαστικό στάδιο
 • Προετοιμασία ισχυρισμών και εφαρμογή ισχυρισμών, που έχουν ασκηθεί από το άλλο μέρος,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σε κάθε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας,
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε δημόσιες ακροάσεις,
 • Προσφυγές κατά των δικαστικών αποφάσεων και των ορισμών.
Μεταδικαστικό στάδιο
 • Βοήθεια εκτέλεσης των δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης,
 • Συμβουλές, σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα επιβολής, που συνιστάται να ληφθούν, παρακολούθηση κατά πόσον οι ενέργειες του δικαστικού επιμελητή είναι νόμιμες.
Διαιτησία
 • Εκπροσώπηση σε διαιτητικές διαφορές στη Βουλγαρία και σε διεθνείς θεσμούς διαιτησίας,
 • Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών Δικαστηρίων και των Θεσμών Διαιτησιών,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου σε υποθέσεις ακύρωσης των αποφάσεων, που σχετίζονται με τις διαιτητικές διαφορές στη Βουλγαρία.

Μεταναστευτικό Δίκαιο

Απόκτηση βουλγαρικής ιθαγένειας
 • Εξηγήσεις για τους νομικούς λόγους απόκτησης βουλγαρικής ιθαγενείας κατά την καταγωγή και τη γέννηση,
 • Παροχή συμβουλών για την απόκτηση βουλγαρικής ιθαγενείας με πολιτογράφηση, προετοιμασία και συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και η υποβολή τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στη Βουλγαρική διπλωματική / προξενική εκπροσώπηση,
 • Υποβολή αιτήσεων για την απαλλαγή από την βουλγαρική ιθαγένεια,
 • Υποβολή αιτήσεων για την αποκατάσταση της βουλγαρικής ιθαγένειας,
 • Προστασία στις διαδικασίες απόρριψης αίτησηςπολιτογράφησης και της στέρησης της βουλγαρικής ιθαγένειας.
Υποβολή αίτησης θεώρησης
 • Εξηγήσεις για τον τρόπο εισόδου, διαμονής, παραμονής και εξόδου από τη χώρα, από τους αλλοδαπούς,
 • Παροχή συμβουλών για την κατάρτιση και συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση θεώρησης βραχείας διαμονής (θεώρηση τύπου «C»),
 • Παροχή συμβουλών για την κατάρτιση και συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση θεώρησης μακράς διαμονής (θεώρηση τύπου «D»),
 • Ένσταση σχετικά µε την απόρριψη της αίτησηςχορήγησης θεώρησης.
Αδεία παραμονής
 • Παροχή συμβουλών, προετοιμασία και συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση άδειας για την συνεχή παραμονή,
 • Παροχή συμβουλών, προετοιμασία και συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση άδειας μακράς παραμονής στη χώρα,
 • Παροχή συμβουλών, προετοιμασία και συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση άδειας μόνιμης παραμονής στη χώρα,
 • Παροχή πιστοποιητικών παραμονής για τα μέλη της οικογένειας των πολιτών της ΕΕ.
Εγγραφή στο Μητρώο Πληθυσμού
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις επιλογές και τις διαδικασίες για την εγγραφή στο Μητρώο Πληθυσμού των Βουλγάρων πολιτών και Αλλοδαπών,
 • Διεξαγωγή διαδικασιών για την αλλαγή ονομάτων,
 • Βοήθεια για την έκδοση των πράξεων πολιτικής κατάστασης στην χώρα και στο εσωτερικό,
 • Υποβολή αίτησης εκτέλεσης παρατηρήσεων, προσθηκών και τροποποιήσεων των πράξεων πολιτικής κατάστασης,
 • Υποβολή αίτησης και αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας.
Έκδοση βουλγαρικών εγγράφων ταυτότητας
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία έκδοσης των εγγράφων βουλγαρικής ταυτότητας και τα είδη τους,
 • Παροχή απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση εγγράφων ταυτότητας,
 • Αίτηση εγγράφων αναγνώρισης των αλλοδαπών και εγγράφων διαμονής.
Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των αρχών
 • Προετοιμασία και υποβολή όλων των ειδών αιτήσεων, δηλώσεων, μηνυμάτων, κλπ.,
 • Συνολική συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων στο πλαίσιο των διαδικασιών ενώπιον των αρχών μετανάστευσης,
 • Προσφυγές κατά των πράξεων των μεταναστευτικών αρχών οι οποίες θίγουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των πελατών

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Εμπράγματα δικαιώματα με το διεθνές νομικό στοιχείο
 • Επιλογή της διεθνούς δικαιοδοσίας και του εφαρμοστέου δικαίου,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τα λεπτομερή βήματα για τη πραγματοποίηση δικαιωμάτων και της προστασίας των συμφερόντων του πελάτη,
 • Προετοιμασία, συμπλήρωση και υποβολή απαραίτητων αιτήσεων, αιτημάτων, προσκλήσεων, αρνήσεων και άλλων.
Οικογενειακές και κληρονομικές σχέσεις με το διεθνές νομικό στοιχείο
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο σύναψης, καταστροφής ή διάλυσης του πολιτικού γάμου με το διεθνές νομικό στοιχείο και τις έννομες συνέπειες του,
 • Γνωμοδότηση σχετικά με τις προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων,
 • Γνωμοδότηση σχετικά με τα θέματα καταγωγής, υιοθεσίας και επιμέλειας στις σχέσεις με το διεθνές νομικό στοιχείο,
 • Επιλογή της διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου.
Συμβατικές σχέσεις με το διεθνές νομικό στοιχείο
 • Επιλογή του εφαρμοστέου δίκαιου στις συμβατικές ενοχές,
 • Εξέταση των ειδικών κανόνων του διεθνούς εμπορίου,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις συμβάσεις με το διεθνές νομικό στοιχείο στους τομείς της αγοραπωλησίας, του δικαίου των καταναλωτών, ασφαλιστικού δίκαιου, εργατικού δίκαιου, κλπ.,
 • Επιλογή της διεθνούς δικαιοδοσίας.
Μη-συμβατικές σχέσεις με το διεθνές νομικό στοιχείο
 • Επιλογή της διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δίκαιου στο χώρο των αδικοπραξιών,
 • Επιλογή της διεθνούς δικαιοδοσίας και του εφαρμοστέου δικαίου στον αδικαιολόγητο πλουτισμό,
 • Επιλογή της διεθνούς δικαιοδοσίας και του εφαρμοστέου δικαίου περί διοίκησης αλλότριων,
 • Υποβολή εξωδίκων και δικαστικών αξιώσεων.
Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων και άλλων πράξεων
 • Συζήτηση προϋποθέσεων αποδοχής της αίτησης εκτέλεσης των πράξεων αλλοδαπών στη χώρα και στο εξωτερικό,
 • Προετοιμασία εγγράφων, που απαιτούνται για την αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων στο πλαίσιο του Κανονισμού 44/2001,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τους λόγους άρνησης της αναγνώρισης,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης.
Αποδοχή της αίτησης εκτέλεσης αποφάσεων αλλοδαπών και άλλων πράξεων
 • Εξηγήσεις για τη διαδικασία αποδοχής της αίτησης εκτέλεσης των δικαστικών αλλοδαπών αποφάσεων και άλλων πράξεων – προετοιμασία και υποβολή των κηρύξεων εκτελεστότητας και των λοιπών απαιτούμενων εγγράφων στο Αρμόδιο Δικαστήριο,
 • Προσφυγές κατά των αποφάσεων, που επηρεάζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του πελάτη στο πλαίσιο της διαδικασίας αποδοχής,
 • Παροχή συμβουλών και διεξαγωγή διαδικασιών στο πλαίσιο του Κανονισμού 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις,
 • Παροχή συμβουλών και διεξαγωγή διαδικασιών στο πλαίσιο του Κανονισμού 1896/2006 σχετικά με την Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής,
 • Αποδοχή της αίτησης εκτέλεσης των αποφάσεων αλλοδαπών και άλλων πράξεων στο πλαίσιο του Κώδικα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (ΚΙΔΔ).

Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Πνευματική Ιδιοκτησία και τα συνδυασμένα της δικαιώματα
 • Συμβουλές σε σχέση με τα αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας και των συνδεδεμένων μεταξύ τους δικαιωμάτων,
 • Ανάλυση δεδομένων σχετικά με την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνδεδεμένων μεταξύ τους δικαιωμάτων,
 • Διαμόρφωση συμβάσεων χρήσης των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνδεδεμένων μεταξύ τους δικαιωμάτων,
 • Παροχή αποδείξεων για την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και πραγματοποίηση της ευθύνης των παραβατών,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων αρμοδίων αρχών και του Δικαστηρίου.
Εμπορικά σήματα
 • Έλεγχος ομοιότητας ή ταυτότητας με τα εμπορικά σήματα που έχουν πια καταχωριστεί,
 • Συμβουλές σχετικά με απόλυτους και σχετικούς λόγους απόρριψης καταχωρήσεως εμπορικού σήματος,
 • Προετοιμασία και συμπλήρωση της αίτησης για ένα εμπορικό σήμα στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων διεθνούς καταχώρισης του σήματος,
 • Κοινοποίησηαιτιάσεων κατά των δηλωμένων εμπορικών σημάτων, αποτελεσμάτων υποβεβλημένων αιτιάσεων, αιτήσεων διαγραφής και ακύρωσης των εμπορικών σημάτων,
 • Συμβουλές σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ εμπορικών σημάτων και επωνυμιών των εταιρειών,
 • Παρακολούθηση του εμπορικού σήματος για τα περαιτέρω ζητημένα παρόμοια ή πανομοιότυπα σήματα,
 • Προστασία δικαιωμάτων επί των σημάτων σχετικα με την Αστική, Διοικητική και Ποινική Νομοθεσία.
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Μελέτηγια τη Μέτρηση τηςΚαινοτοµίας, της τέχνης και της κατοχυρωσιμότητας των εφευρέσεων,
 • Διαμόρφωση, συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης για την καταχώρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο,
 • Υποστήριξη και συνέχισητης διαδικασίας κατάθεσης αίτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 • Προετοιμασία και παροχής συμβουλών σχετικά με τις συμβάσεις χρήσης και μεταβίβαση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 • Άσκηση αγωγής σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Υπόδειγμα χρησιμότητας
 • Εξέταση νεωτερισμού, της εφευρετικής δραστηριότητας και της βιομηχανικής εφαρμογής των υποδειγμάτων χρησιμότητας,
 • Καταχώρηση υποδειγμάτων χρησιμότητας ενώπιων του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
 • Επέκταση της προθεσμίας καταχώρησης,
 • Άσκηση αγωγής σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων επί του υποδείγματος χρησιμότητας.
Βιομηχανικός σχεδιασμός
 • Μελέτη καινοτομιών και πρωτοτυπίας του βιομηχανικού σχεδιασμού,
 • Εγγραφή βιομηχανικού σχεδιασμού στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
 • Συνέχιση της εγγραφής ενός σχεδιασμού,
 • Προετοιμασία συμφωνιών χορήγησης αδειών χρήσης του σχεδιασμού,
 • Άσκηση αγωγής σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων επί του βιομηχανικού σχεδιασμού.
Δίκαιο του διαδικτύου
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την καταχώρηση των εμπορικών σημάτων ως ένα όνομα χώρου (domain name),
 • Ανάλυση των τρόπων κατά της βλάβης προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδες,
 • Αδικαιολόγητη βλάβη του ονόματος χώρου (domain name) με σκοπό απόκτησης δημοτικότητας της αντίστοιχης επωνυμίας του σήματος,
 • Προστασία, στο δικτυακό τόπο, των πνευματικών δικαιωμάτων επί των αντικειμένων,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων Αρμοδίων Αρχών και Δικαστηρίου.

Κληρονομικό δίκαιο

Παροχή συμβουλών για την επιλογή του καλύτερου τρόπου διάθεσης ακινήτου με την έναρξη της κληρονομικής διαδοχής
 • Διευκρίνιση σχετικά με τις διάφορες έννομες εναλλακτικές λύσεις ως προς την διάθεση της περιουσίας του αποβιώσαντος μετά το θάνατό του,
 • Υπολογισμός του βαθμού συγγενείας και της δυνατότητας να αμφισβητηθούν οι διαθήκες, που προέρχονται από τον κύκλο των κληρονόμων με το αναφαίρετο τμήμα της κληρονομίας,
 • Σύνταξη συμβάσεων πώλησης κληρονομιάς, διαθήκων, δηλώσεων, κ.λ.π.
Υπολογισμός της κληρονομικής μερίδας
 • Διορισμός των προσώπων, που δικαιούνται ένα μερίδιο της κληρονομιάς, της ταξης και των ποσοστώσεων, που κληρονομούν,
 • Έλεγχος για την παρουσία άλλων καθολικών ή ιδιωτικών διαδόχων του κληρονομούμενου και των ποσοστώσεών τους,
 • Υπολογισμός των κληρονομικών ποσοστώσεων σε κλάσματα.
Αποδοχή και παραίτηση από την κληρονομία
 • Εξηγήσεις για τους τρόπους και τις διαδικασίες αποδοχής κληρονομιάς,
 • Παροχή συμβουλών για τις νομικές συνέπειες στη περίπτωση έγκρισης της κληρονομιάς με τη γενική σειρά και την απογραφή, καθώς και στη περίπτωση παραίτησης από την κληρονομία,
 • Καθορισμός της προθεσμίας για την αποδοχή της κληρονομιάς κατόπιν αιτήματος του πιστωτή του κληροδότη,
 • Προετοιμασία ρητών αιτημάτων αποδοχής και παραίτησης κληρονομίας για το Δικαστήριο,
 • Εξηγήσεις για τις φορολογικές και νομικές συνέπειες της διαδοχής.
Προετοιμασία και ανακοίνωση των διαθηκών
 • Εξηγήσεις για τους τύπους των διαθηκών, την μορφή τους και για τον τρόπο σύνταξής τους,
 • Βοήθεια στη περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικής ή ιδιόγραφης διαθήκης,
 • Βοήθεια στη περίπτωση ανακοίνωσης και καταχώρησης της διαθήκης στο Μητρώο Ακινήτων,
 • Κήρυξη της ακυρότητας των διατάξεων τελευταίας βούλησης.
Αποκατάσταση της νόμιμης μοίρας της κληρονομίας
 • Προσδιορισμός της διαθέσιμης και νόμιμης μοίρας της κληρονομίας,
 • Προσδιορισμός των κληρονόμων με την νόμιμη μοίρα της κληρονομίας και καθορισμός των ποσοστώσεών τους,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αποκατάστασης νόμιμης μοίρας της κληρονομίας.
Διαίρεση των κληρονομικών ακινήτων – δικαστικώς και εξωδίκως
 • Προσδιορισμός των κληρονόμων, που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη κατανομή ακίνητης περιουσίας και καθορισμός των ποσοστώσεων, που κληρονομούνται,
 • Καθορισμός των ποσοστών κατανομής σε περίπτωση συν-ιδιοκτησίας,
 • Προετοιμασία σύμβασης για την εθελοντική κατανομή ακίνητης περιουσίας στην απαιτούμενη νομική μορφή, καταχώριση της σύμβασης στο κτηματολόγιο,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση στο πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής.
Διαβάστε περισσότερα
Ubi concordia, ibi victoria. Οπου υπαρχει συναινεση, επισης υπαρχει και νικη.
Facta, non verba. Με εργα και οχι με λογια.
Ad eundum quo nemo ante iit. Παμε με τολμη εκει που κανεις αλλος δεν ειχε παει ποτε πριν.
Nam et ipsa scientia potestas es. Η γνωση ειναι δυναμη.
Concordia res parvae crescent. Συνεργαστουμε για να πετυχουμε περισσοτερα.
Ad augusta per angusta. Απο τα υψη στα φαραγγια.

Παρουσιαση της δικηγορικης εταιρειας

Η Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφ & Συνεργάτες» παρέχει υπηρεσίες πρώτης τάξης και νομικές υπηρεσίες σε τιμές προσιτές στους ντόπιους και ξένους ιδιώτες πελάτες. Η ομάδα μας αποτελείται από ένα ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ειδίκευσης σε διάφορους τομείς του δικαίου, που παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση της υπόθεσής σας με τη μέγιστη δυνατή προστασία των συμφερόντων σας. Οι υπηρεσίες μας στηρίζονται στην εμπειρία, παράδοση και βέλτιστη πρακτική, καθώς και σε δημιουργικότητα στην εποχή των νέων τεχνολογιών. Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα νομικών αναλύσεων και ελέγχων, νομικών συμβουλών, συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις, υπηρεσίες νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης ενώπιον των δικαστικών και εξωδικαστικών οργάνων, κρατικής διοίκησης και τρίτων...

Η ομάδα μας

Factum est.

Τα τελευταία νέα

Introduction Since August 2023, a new type of commercial entity has been introduced into the Bulgarian legal landscape – the Limited Liability Company with Variable Capital (LLC-VC). This innovative form of business combines the advantages of a Limited Liability Company (LLC) and a Joint Stock...
Cannabis, commonly known as marijuana or hemp, is a plant distinguished by its rich cannabinoid components. These active substances possess not only psychoactive properties but also hold significant importance in the fields of medicine, recreation, and industry. In this article, we will analyze...
А long-standing client of ours – a renown Bulgarian company selling leading cleaning systems worldwide, has been subject to VAT tax inspection by the National Revenue Agency (NRA). As part of the audit proceedings, the tax authorities concluded that no actual supplies had been made to our...

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας


δρόμο Pozitano No 9, Κτίριο 1, Είσοδος B, Όροφος 2, Γραφείο 4, 1000 Σόφια, Βουλγαρία

+359 2 474 43 06 / +359 879 498 865