Πρακτικές δραστηριότητες

Συμβάσεις και Πληρεξούσια έγγραφα

Κατάρτιση γραπτών συμβάσεων
 • Προσύμφωνο,
 • Σύμβαση μεταβίβασης απαίτησης (εκχώρηση),
 • Σύμβαση ενεχυρίασης περιουσιακών στοιχείων,
 • Σύμβαση ενεχυρίασης απαιτήσεων,
 • Σύμβαση πώλησης,
 • Σύμβαση αντικατάστασης;
 • Σύμβαση δωρεάς;
 • Σύμβαση ενοικίασης πράγματος,
 • Σύμβαση του δανείου και δάνειο χρήσης,
 • Σύμβαση κατασκευής,
 • Σύμβαση παραγγελίας,
 • Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας.
Συμβουλές σχετικά με τις συμβάσεις ή αυτές που πρόκειται να συναφθούν
 • Ερμηνεία των διατάξεων της σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί,
 • Συμβουλές σχετικά με την αποζημίωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων,
 • Συμβουλές σχετικά με την αναστολή και διακοπή της παραγραφής,
 • Συμβουλές σχετικά με την ενεχυρίαση κινητής περιουσίας και την ενεχυρίαση απαιτήσεων,
 • Επιβεβαίωση συμβάσεων, οι οποίες έχουν συνταχτεί χωρίς άδεια.
Πληρεξούσια έγγραφα
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη μορφή εξουσιοδότησης,
 • Προετοιμασία οποιωνδήποτε ειδών πληρεξουσίων εγγράφων,
 • Ανάκληση πληρεξουσίων εγγράφων,
 • Εξουσιοδότηση εκ νέου.
Εξωδικαστική και δικαστική επίλυση των διαφόρων, που προκύπτουν κατά παράβαση των όρων της σύμβασης.
 • Προετοιμασία των προσκλήσεων για την εθελοντική καταβολή της χρηματικής οφειλής,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις σχετικά με τις συμβατικές προεπιλογές,
 • Διαπραγματεύσεις με το αντισυμβαλλόμενο μέρος,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σε περιπτώσεις υπερβολικής επιβάρυνσης.
Συμβατική ευθύνη
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την ευθύνη καθυστέρησης ή την αποτυχία σύμβασης και με το δικαίωμα αποζημίωσης,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την ευθύνη πωλητή για ελαττώματα του πωληθέντος ακινήτου,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την ευθύνη των δωρεών προς το δωρητή για την ακύρωση της δωρεάς,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την ευθύνη ενοικιαστή σε περίπτωση ζημίες επί του μισθωμένου ακίνητου,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την ευθύνη του δανειστή προς τον οφειλέτη για κρυμμένα μειονεκτήματα της κατεχόμενης περιουσίας,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την μη εκτέλεση των υποχρεώσεων του εργολάβου, σύμφωνα με την σύμβαση κατασκευής.
Τροποποίηση, λήξη και καταγγελία των συμβάσεων, οι οποίες έχουν συνταχτεί
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την μια ενδεχόμενη ακυρότητα ή ληξη της σύμβασης,
 • Λήξη των διμερών συμβάσεων λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης,
 • Τερματισμός των διμερών συμφωνιών, λόγω της αδυναμίας να εφαρμόσουν,
 • Προετοιμασία πρόσθετων συμφωνιών για την τροποποίηση των συμβατικών ρητρών,
 • Προετοιμασία οποιωνδήποτε ειδών αιτήσεων, προσκλήσεων, ενστάσεων, αιτημάτων, ακυρώσεων και άλλων.

Ακίνητα

Συνιδιοκτησία Ακινήτου
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνιδιοκτητών,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση και τη χρήση κοινού ακινήτου από όλους τους συνιδιοκτήτες,
 • Πώληση ιδανικού μέρους του συνιδιοκτητού ακινήτου στον τρίτο ή άλλον συνιδιοκτήτη ανάλογα με την περίπτωση,
 • Εθελοντική κατανομή του ακινήτου μεταξύ των συνιδιοκτητών.
Αγοραπωλησία ακινήτων
 • Διαδικαστική ανάλυση του ακινήτου, έλεγχος ύπαρξης των επιβαρύνσεων και περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ακινήτου, θέμα μιας μελλοντικής ή πραγματικής αγοραπωλησίας,
 • Συμβουλές σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου,
 • Συμβουλές σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια, συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις σύναψης δανειακής σύμβασης,
 • Προετοιμασία και/ή συντονισμός του προσυμφώνου αγοραπωλησίας ακινήτου,
 • Πλήρης νομική συνδρομή για την οριστικοποίηση της συναλλαγής ενώπιον συμβολαιογράφου.
Ενοικίαση ακινήτων
 • Διαπραγματεύσεις με τους μισθωτές / ιδιοκτήτες ακινήτων,
 • Κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης,
 • Εκπροσώπηση σε περίπτωση διαφόρων, που προκύπτουν από την εκμίσθωση ακινήτων – απλήρωτες οφειλές από το μισθωτή,
 • Συμβουλές σχετικά με την παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον μισθωτή ή τον εκμισθωτή,
 • Προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας μέσω υποβολής σχετικών αγωγών,
 • Καταχώρηση των μισθωτικών συμβάσεων στη Υπηρεσία εγγραφής,
 • Προετοιμασία ενημερώσεων, προσκλήσεων, εφαρμογών και άλλων.
Εμπράγματα και άλλα δικαιώματα επί ακινήτων
 • Συμβουλές σχετικά με τις δωρεές, την δημιουργία εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή δικαίωμα χρήσηςακινήτου, την άρνηση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, την δημιουργία δουλειών, το δικαίωμα προσθήκης και επέκτασης επί των ακινήτων,
 • Εξηγήσεις σχετικά με τις φορολογικές πτυχές και με τα αποτελέσματα συναλλαγών επί των ακινήτων,
 • Απόκτηση ακινήτων με χρησικτησία,
 • Συμβουλές σχετικά με την αγοραπωλησία και με τις μισθωτικές συμβάσεις γεωργικής γης.
Διαδικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις ακίνητης περιουσίας
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον οποιωνδήποτε Δικαστηρίων σχετικά με τους εμπραγμάτους και νομικούς ισχυρισμούς (π.χ. ισχυρισμοί κατοχής, ισχυρισμοί ιδιοκτησίας, ισχυρισμοί για την οριοθέτηση, κλπ),
 • Ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, ότι το προσύμφωνο αγοραπωλησίας του ακινήτου είναι οριστικό,
 • Δικαστική διανομή της συν-ιδιοκτησίας.
Κατασκευή κατοικιών
 • Νομική συνδρομή και έναρξη διοικητικών διαδικασιών απόκτησης οικοδομικής άδειας και έναρξη και των εργασιών κατασκευής,
 • Διαπραγμάτευση μιας σύμβασης, με έναν αρχιτέκτονα, προετοιμασίας ενός σχεδίου,
 • Διαπραγμάτευση μιας σύμβασης με τον κατασκευαστή,
 • Πλήρης νομική βοήθεια για την απόκτηση άδειας χρήσης στέγης.

Τραπεζικό και Οικονομικό Δίκαιο

Στεγαστικά δάνεια
 • Παροχή πληροφοριών για τον πελάτη σχετικά με τα δικαιώματά του, σύμφωνα με το Νόμο,
 • Εκπροσώπηση πελάτη ενώπιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά την διαπραγμάτευση των ορών του δανείου, συμπεριλαμβανομένων των αξιών επί των τόκων, ασφαλειών, κλπ.,
 • Προστασία δανειολήπτη σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων,
 • Παροχή εξηγήσεων σχετικά με τις διαδικασίες πρόωρης λήξης,
 • Αίτηση γνωμοδότησης της Τομεακής Επιτροπής Συμβιβασμού σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του δανειολήπτη,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων Δικαστηρίου.
Καταναλωτικά δάνεια
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος και τον όγκο της προσυμβατικής ενημέρωσης, η οποία ο πελάτης πρέπει να λάβει από τον φορέα χρηματοδότησης,
 • Προστασία δανειολήπτη σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες συμβασεων,
 • Παροχή εξηγήσεων σχετικά με τα δικαιώματα άρνησης καταναλωτικού δανείου λόγω οικονομικών και νομικών επιπτώσεών του,
 • Παροχή εξηγήσεων σχετικά με τα δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, λόγω οικονομικών και νομικών επιπτώσεών του,
 • Υποβολή καταγγελιών στην Επιτροπή προστασίας των καταναλωτών σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του πελάτη,
 • Αίτηση γνωμοδότησης της Τομεακής Επιτροπής Συμβιβασμού σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του δανειολήπτη,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων Δικαστηρίου.
Πιστωτικές εξασφαλίσεις
 • Παροχή υπηρεσιών και επαλήθευση με σκοπό προστασίας των συμφερόντων του πελάτη των συμβάσεων εγκατάστασης των πιστωτικών εξασφαλίσεων – π.χ. συμβάσεις στεγαστικά δάνεια, ενέχυρα, εγγύηση, ανάληψη χρέους, αναδοχήχρέους και άλλα.
 • Αλλαγή ή διαγραφή των υφιστάμενων εξασφαλίσεων με άλλες,
 • Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων Δικαστηρίου.
Αναχρηματοδότηση δανείων
 • Παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης υφισταμένων δανείων,
 • Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις με το ίδρυμα χρηματοδότησης, προκειμένου να επαναδιαπραγματεύονται οι όροι του δανείου,
 • Συλλογή καλύτερων όρων από τους άλλους πιθανούς δανειστές,
 • Προετοιμασία εγγράφων πρόωρης αποπληρωμής δανείου μέσω αναχρηματοδότησης του,
 • Μεταφορά υφισταμένων εξασφαλίσεων υπέρ του νέου δανειστή με τον κατάλληλο τρόπο.
Μισθωτικές συμβάσεις
 • Παροχή συμβουλών λεπτομερειών, ιδιαιτεροτήτων και νομικής κατάσταση των μερών σχετικά με τους διαφόρους τύπους μισθωτικών συμβάσεων, π.χ. σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης,
 • Προετοιμασία και έλεγχος των μισθωτικών συμβάσεων. Προστασία των δικαιωμάτων πελάτη σε σχέση με την μετάβαση κινδύνου τυχαίας απώλειας της περιουσίας και της ιδιοκτησίας,
 • Επαναδιαπραγμάτευση δυσμενών συνθηκών, μεταφορά των δικαιωμάτων στο πλαίσιο μισθωτικών συμβάσεων,
 • Μεταβίβαση ακινήτου της μισθωτικής σύμβασης μετά την εξόφλησή του,
 • Δημιουργία και έλεγχος εξασφαλίσεων μισθωτικών συμβάσεων.
Μη-εξυπηρετούμενα δάνεια
 • Έρευνα του νομικού καθεστώτος των μη εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του πελάτη,
 • Διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές για την αναβολή ή την αναδιάρθρωση των καθυστερημένων πληρωμών,
 • Προετοιμασία των απαιτήσεων και ανταπαιτήσεων, αιτήσεων για την υποκλοπή, ενστάσεων, προσφυγών, προσκλήσεων, κλπ.,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων των Δικαστηρίων και του Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαστικού επιμελητή σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του πελάτη ανάλογα με τη θέση του.

Νομική εκπροσώπηση και Επίλυση Διαφορών

Εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών
 • Αναδιάρθρωση των χρεών,
 • Εκχωρήσεις απαιτήσεων,
 • Συμψηφισμός με οφειλές,
 • Εμπορική διαμεσολάβηση.
Τομείς δικονομικής δυνατότητας εκπροσώπησης
 • Συμβατικές διαφορές (συμβατικών και μη συμβατικών διαφόρων),
 • Διαφορές στον χώρο εργασίας,
 • Οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές,
 • Διαφορές καταναλωτών,
 • Υποθέσεις αποζημίωσης παρανόμων πράξεων των δημοσίων και δημοτικών αρχών και καθυστερημένης διαδικασίας,
 • Εμπράγματες και νομικές διαφορές,
 • Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές διαφορές,
 • Διοικητικές και φορολογικές διαφορές,
 • Υποθέσεις με διεθνή χαρακτήρα,
 • Διαδικασίες ασφαλείας,
 • Διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως,
 • Διαφορές, που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
 • Ασφαλιστικές διαφορές.
Προδικαστικό στάδιο
 • Έλεγχος και ανάλυση της υπόθεσης, προμήθεια με τα αναγκαία και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία,
 • Ανάλυση και γνωμοδότηση σχετικά με το ουσιαστικό περιεχόμενο της νομικής διαμάχης. Σχεδιασμός και υλοποίηση των αναγκαίων νομικών ενεργειών,
 • Μελέτη ό,τι ο εναγόμενος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και πιθανότητες εξασφάλισης της απαίτησης
Δικαστικό στάδιο
 • Προετοιμασία ισχυρισμών και εφαρμογή ισχυρισμών, που έχουν ασκηθεί από το άλλο μέρος,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σε κάθε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας,
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε δημόσιες ακροάσεις,
 • Προσφυγές κατά των δικαστικών αποφάσεων και των ορισμών.
Μεταδικαστικό στάδιο
 • Βοήθεια εκτέλεσης των δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης,
 • Συμβουλές, σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα επιβολής, που συνιστάται να ληφθούν, παρακολούθηση κατά πόσον οι ενέργειες του δικαστικού επιμελητή είναι νόμιμες.
Διαιτησία
 • Εκπροσώπηση σε διαιτητικές διαφορές στη Βουλγαρία και σε διεθνείς θεσμούς διαιτησίας,
 • Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών Δικαστηρίων και των Θεσμών Διαιτησιών,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου σε υποθέσεις ακύρωσης των αποφάσεων, που σχετίζονται με τις διαιτητικές διαφορές στη Βουλγαρία.

Μεταναστευτικό Δίκαιο

Απόκτηση βουλγαρικής ιθαγένειας
 • Εξηγήσεις για τους νομικούς λόγους απόκτησης βουλγαρικής ιθαγενείας κατά την καταγωγή και τη γέννηση,
 • Παροχή συμβουλών για την απόκτηση βουλγαρικής ιθαγενείας με πολιτογράφηση, προετοιμασία και συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και η υποβολή τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στη Βουλγαρική διπλωματική / προξενική εκπροσώπηση,
 • Υποβολή αιτήσεων για την απαλλαγή από την βουλγαρική ιθαγένεια,
 • Υποβολή αιτήσεων για την αποκατάσταση της βουλγαρικής ιθαγένειας,
 • Προστασία στις διαδικασίες απόρριψης αίτησηςπολιτογράφησης και της στέρησης της βουλγαρικής ιθαγένειας.
Υποβολή αίτησης θεώρησης
 • Εξηγήσεις για τον τρόπο εισόδου, διαμονής, παραμονής και εξόδου από τη χώρα, από τους αλλοδαπούς,
 • Παροχή συμβουλών για την κατάρτιση και συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση θεώρησης βραχείας διαμονής (θεώρηση τύπου «C»),
 • Παροχή συμβουλών για την κατάρτιση και συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση θεώρησης μακράς διαμονής (θεώρηση τύπου «D»),
 • Ένσταση σχετικά µε την απόρριψη της αίτησηςχορήγησης θεώρησης.
Αδεία παραμονής
 • Παροχή συμβουλών, προετοιμασία και συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση άδειας για την συνεχή παραμονή,
 • Παροχή συμβουλών, προετοιμασία και συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση άδειας μακράς παραμονής στη χώρα,
 • Παροχή συμβουλών, προετοιμασία και συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση άδειας μόνιμης παραμονής στη χώρα,
 • Παροχή πιστοποιητικών παραμονής για τα μέλη της οικογένειας των πολιτών της ΕΕ.
Εγγραφή στο Μητρώο Πληθυσμού
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις επιλογές και τις διαδικασίες για την εγγραφή στο Μητρώο Πληθυσμού των Βουλγάρων πολιτών και Αλλοδαπών,
 • Διεξαγωγή διαδικασιών για την αλλαγή ονομάτων,
 • Βοήθεια για την έκδοση των πράξεων πολιτικής κατάστασης στην χώρα και στο εσωτερικό,
 • Υποβολή αίτησης εκτέλεσης παρατηρήσεων, προσθηκών και τροποποιήσεων των πράξεων πολιτικής κατάστασης,
 • Υποβολή αίτησης και αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας.
Έκδοση βουλγαρικών εγγράφων ταυτότητας
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία έκδοσης των εγγράφων βουλγαρικής ταυτότητας και τα είδη τους,
 • Παροχή απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση εγγράφων ταυτότητας,
 • Αίτηση εγγράφων αναγνώρισης των αλλοδαπών και εγγράφων διαμονής.
Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των αρχών
 • Προετοιμασία και υποβολή όλων των ειδών αιτήσεων, δηλώσεων, μηνυμάτων, κλπ.,
 • Συνολική συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων στο πλαίσιο των διαδικασιών ενώπιον των αρχών μετανάστευσης,
 • Προσφυγές κατά των πράξεων των μεταναστευτικών αρχών οι οποίες θίγουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των πελατών

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Εμπράγματα δικαιώματα με το διεθνές νομικό στοιχείο
 • Επιλογή της διεθνούς δικαιοδοσίας και του εφαρμοστέου δικαίου,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τα λεπτομερή βήματα για τη πραγματοποίηση δικαιωμάτων και της προστασίας των συμφερόντων του πελάτη,
 • Προετοιμασία, συμπλήρωση και υποβολή απαραίτητων αιτήσεων, αιτημάτων, προσκλήσεων, αρνήσεων και άλλων.
Οικογενειακές και κληρονομικές σχέσεις με το διεθνές νομικό στοιχείο
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο σύναψης, καταστροφής ή διάλυσης του πολιτικού γάμου με το διεθνές νομικό στοιχείο και τις έννομες συνέπειες του,
 • Γνωμοδότηση σχετικά με τις προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων,
 • Γνωμοδότηση σχετικά με τα θέματα καταγωγής, υιοθεσίας και επιμέλειας στις σχέσεις με το διεθνές νομικό στοιχείο,
 • Επιλογή της διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου.
Συμβατικές σχέσεις με το διεθνές νομικό στοιχείο
 • Επιλογή του εφαρμοστέου δίκαιου στις συμβατικές ενοχές,
 • Εξέταση των ειδικών κανόνων του διεθνούς εμπορίου,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις συμβάσεις με το διεθνές νομικό στοιχείο στους τομείς της αγοραπωλησίας, του δικαίου των καταναλωτών, ασφαλιστικού δίκαιου, εργατικού δίκαιου, κλπ.,
 • Επιλογή της διεθνούς δικαιοδοσίας.
Μη-συμβατικές σχέσεις με το διεθνές νομικό στοιχείο
 • Επιλογή της διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δίκαιου στο χώρο των αδικοπραξιών,
 • Επιλογή της διεθνούς δικαιοδοσίας και του εφαρμοστέου δικαίου στον αδικαιολόγητο πλουτισμό,
 • Επιλογή της διεθνούς δικαιοδοσίας και του εφαρμοστέου δικαίου περί διοίκησης αλλότριων,
 • Υποβολή εξωδίκων και δικαστικών αξιώσεων.
Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων και άλλων πράξεων
 • Συζήτηση προϋποθέσεων αποδοχής της αίτησης εκτέλεσης των πράξεων αλλοδαπών στη χώρα και στο εξωτερικό,
 • Προετοιμασία εγγράφων, που απαιτούνται για την αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων στο πλαίσιο του Κανονισμού 44/2001,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τους λόγους άρνησης της αναγνώρισης,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης.
Αποδοχή της αίτησης εκτέλεσης αποφάσεων αλλοδαπών και άλλων πράξεων
 • Εξηγήσεις για τη διαδικασία αποδοχής της αίτησης εκτέλεσης των δικαστικών αλλοδαπών αποφάσεων και άλλων πράξεων – προετοιμασία και υποβολή των κηρύξεων εκτελεστότητας και των λοιπών απαιτούμενων εγγράφων στο Αρμόδιο Δικαστήριο,
 • Προσφυγές κατά των αποφάσεων, που επηρεάζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του πελάτη στο πλαίσιο της διαδικασίας αποδοχής,
 • Παροχή συμβουλών και διεξαγωγή διαδικασιών στο πλαίσιο του Κανονισμού 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις,
 • Παροχή συμβουλών και διεξαγωγή διαδικασιών στο πλαίσιο του Κανονισμού 1896/2006 σχετικά με την Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής,
 • Αποδοχή της αίτησης εκτέλεσης των αποφάσεων αλλοδαπών και άλλων πράξεων στο πλαίσιο του Κώδικα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (ΚΙΔΔ).

Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Πνευματική Ιδιοκτησία και τα συνδυασμένα της δικαιώματα
 • Συμβουλές σε σχέση με τα αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας και των συνδεδεμένων μεταξύ τους δικαιωμάτων,
 • Ανάλυση δεδομένων σχετικά με την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνδεδεμένων μεταξύ τους δικαιωμάτων,
 • Διαμόρφωση συμβάσεων χρήσης των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνδεδεμένων μεταξύ τους δικαιωμάτων,
 • Παροχή αποδείξεων για την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και πραγματοποίηση της ευθύνης των παραβατών,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων αρμοδίων αρχών και του Δικαστηρίου.
Εμπορικά σήματα
 • Έλεγχος ομοιότητας ή ταυτότητας με τα εμπορικά σήματα που έχουν πια καταχωριστεί,
 • Συμβουλές σχετικά με απόλυτους και σχετικούς λόγους απόρριψης καταχωρήσεως εμπορικού σήματος,
 • Προετοιμασία και συμπλήρωση της αίτησης για ένα εμπορικό σήμα στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων διεθνούς καταχώρισης του σήματος,
 • Κοινοποίησηαιτιάσεων κατά των δηλωμένων εμπορικών σημάτων, αποτελεσμάτων υποβεβλημένων αιτιάσεων, αιτήσεων διαγραφής και ακύρωσης των εμπορικών σημάτων,
 • Συμβουλές σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ εμπορικών σημάτων και επωνυμιών των εταιρειών,
 • Παρακολούθηση του εμπορικού σήματος για τα περαιτέρω ζητημένα παρόμοια ή πανομοιότυπα σήματα,
 • Προστασία δικαιωμάτων επί των σημάτων σχετικα με την Αστική, Διοικητική και Ποινική Νομοθεσία.
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Μελέτηγια τη Μέτρηση τηςΚαινοτοµίας, της τέχνης και της κατοχυρωσιμότητας των εφευρέσεων,
 • Διαμόρφωση, συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης για την καταχώρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο,
 • Υποστήριξη και συνέχισητης διαδικασίας κατάθεσης αίτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 • Προετοιμασία και παροχής συμβουλών σχετικά με τις συμβάσεις χρήσης και μεταβίβαση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 • Άσκηση αγωγής σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Υπόδειγμα χρησιμότητας
 • Εξέταση νεωτερισμού, της εφευρετικής δραστηριότητας και της βιομηχανικής εφαρμογής των υποδειγμάτων χρησιμότητας,
 • Καταχώρηση υποδειγμάτων χρησιμότητας ενώπιων του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
 • Επέκταση της προθεσμίας καταχώρησης,
 • Άσκηση αγωγής σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων επί του υποδείγματος χρησιμότητας.
Βιομηχανικός σχεδιασμός
 • Μελέτη καινοτομιών και πρωτοτυπίας του βιομηχανικού σχεδιασμού,
 • Εγγραφή βιομηχανικού σχεδιασμού στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
 • Συνέχιση της εγγραφής ενός σχεδιασμού,
 • Προετοιμασία συμφωνιών χορήγησης αδειών χρήσης του σχεδιασμού,
 • Άσκηση αγωγής σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων επί του βιομηχανικού σχεδιασμού.
Δίκαιο του διαδικτύου
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την καταχώρηση των εμπορικών σημάτων ως ένα όνομα χώρου (domain name),
 • Ανάλυση των τρόπων κατά της βλάβης προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδες,
 • Αδικαιολόγητη βλάβη του ονόματος χώρου (domain name) με σκοπό απόκτησης δημοτικότητας της αντίστοιχης επωνυμίας του σήματος,
 • Προστασία, στο δικτυακό τόπο, των πνευματικών δικαιωμάτων επί των αντικειμένων,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων Αρμοδίων Αρχών και Δικαστηρίου.

Κληρονομικό δίκαιο

Παροχή συμβουλών για την επιλογή του καλύτερου τρόπου διάθεσης ακινήτου με την έναρξη της κληρονομικής διαδοχής
 • Διευκρίνιση σχετικά με τις διάφορες έννομες εναλλακτικές λύσεις ως προς την διάθεση της περιουσίας του αποβιώσαντος μετά το θάνατό του,
 • Υπολογισμός του βαθμού συγγενείας και της δυνατότητας να αμφισβητηθούν οι διαθήκες, που προέρχονται από τον κύκλο των κληρονόμων με το αναφαίρετο τμήμα της κληρονομίας,
 • Σύνταξη συμβάσεων πώλησης κληρονομιάς, διαθήκων, δηλώσεων, κ.λ.π.
Υπολογισμός της κληρονομικής μερίδας
 • Διορισμός των προσώπων, που δικαιούνται ένα μερίδιο της κληρονομιάς, της ταξης και των ποσοστώσεων, που κληρονομούν,
 • Έλεγχος για την παρουσία άλλων καθολικών ή ιδιωτικών διαδόχων του κληρονομούμενου και των ποσοστώσεών τους,
 • Υπολογισμός των κληρονομικών ποσοστώσεων σε κλάσματα.
Αποδοχή και παραίτηση από την κληρονομία
 • Εξηγήσεις για τους τρόπους και τις διαδικασίες αποδοχής κληρονομιάς,
 • Παροχή συμβουλών για τις νομικές συνέπειες στη περίπτωση έγκρισης της κληρονομιάς με τη γενική σειρά και την απογραφή, καθώς και στη περίπτωση παραίτησης από την κληρονομία,
 • Καθορισμός της προθεσμίας για την αποδοχή της κληρονομιάς κατόπιν αιτήματος του πιστωτή του κληροδότη,
 • Προετοιμασία ρητών αιτημάτων αποδοχής και παραίτησης κληρονομίας για το Δικαστήριο,
 • Εξηγήσεις για τις φορολογικές και νομικές συνέπειες της διαδοχής.
Προετοιμασία και ανακοίνωση των διαθηκών
 • Εξηγήσεις για τους τύπους των διαθηκών, την μορφή τους και για τον τρόπο σύνταξής τους,
 • Βοήθεια στη περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικής ή ιδιόγραφης διαθήκης,
 • Βοήθεια στη περίπτωση ανακοίνωσης και καταχώρησης της διαθήκης στο Μητρώο Ακινήτων,
 • Κήρυξη της ακυρότητας των διατάξεων τελευταίας βούλησης.
Αποκατάσταση της νόμιμης μοίρας της κληρονομίας
 • Προσδιορισμός της διαθέσιμης και νόμιμης μοίρας της κληρονομίας,
 • Προσδιορισμός των κληρονόμων με την νόμιμη μοίρα της κληρονομίας και καθορισμός των ποσοστώσεών τους,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αποκατάστασης νόμιμης μοίρας της κληρονομίας.
Διαίρεση των κληρονομικών ακινήτων – δικαστικώς και εξωδίκως
 • Προσδιορισμός των κληρονόμων, που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη κατανομή ακίνητης περιουσίας και καθορισμός των ποσοστώσεων, που κληρονομούνται,
 • Καθορισμός των ποσοστών κατανομής σε περίπτωση συν-ιδιοκτησίας,
 • Προετοιμασία σύμβασης για την εθελοντική κατανομή ακίνητης περιουσίας στην απαιτούμενη νομική μορφή, καταχώριση της σύμβασης στο κτηματολόγιο,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση στο πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής.

Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο

Παροχή συμβουλών για θέματα σύναψης, τροποποίησης και καταγγελίας συμβάσεων εργασιών
 • Παροχή συμβουλών πριν από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας με τον εργοδότη για τη μέγιστη προστασία των συμφερόντων του εργαζομένου,
 • Συλλογή όλων των απαιτουμένων, για την θέση εργασίας, εγγράφων και πιστοποιητικών για τον εργαζόμενο, που αναλαμβάνει νέα εργασία,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις προτεινόμενες, από τον εργοδότη, τροποποίησεις των όρων της σύμβασης εργασίας και ένδειξη ενδεχομένων κινδύνων για τον εργαζόμενο,
 • Παροχή συμβουλών για εκτός έδρας εργασία στην χώρα και στο εξωτερικό,
 • Γνωμοδότηση επί των δυνατοτήτων καταγγελίας εργασιακής σχέσεως επί της δηλώσεως της βουλήσεως του εργαζομένου, διατηρώντας παράλληλα τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα του εργαζομενου,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρήση άδειων, βασικής διάρθρωσης και επιπρόσθετων στοιχείων αποδοχών και άλλων,
 • Προετοιμασία οποιωνδήποτε στοιχείων και εγγράφων (αιτήσεων, αιτημάτων, προτάσεων, κλπ) εκ μέρους του εργαζομένου σχετικά με τη εργασιακή σχέση με τον εργοδότη.
Εξώδικη και δικαστική επίλυση των εργατικών διαφορών
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο και σειρά καταγγελίας εργασιακής σχέσης με τον εργοδότη,
 • Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τον εργοδότη για την επίλυση των εργατικών διαφορών,
 • Γνωμοδότηση επί της σειράς και των προϋποθέσεων, σχετικά με την άσκηση έννομων αξιώσεων έναντι του εργοδότη σε περίπτωση ανικανοποίητων απαιτήσεων του εργαζομένου,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων οποιωνδήποτε ιδρυμάτων σχετικά με τις οποιεσδήποτε εργατικές αγωγές,
Αγωγές αποζημιώσεων λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
 • Διαβούλευση εργαζομένων για τα δικαιώματά τους σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών,
 • Χορήγηση οποιωνδήποτε εγγράφων, που είναι αναγκαία και βεβαιώνουν την επέλευση του ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων,
 • Υποβολή εξωδίκων προσκλήσεων, ως προς τον εργοδότη, για την ικανοποίηση των αξιώσεων του εργαζομένου,
 • Διεξαγωγή συναντήσεων και διαβουλεύσεων με τον εργοδότη,
 • Άσκηση αγωγής κατά του εργοδότη, ζημίωση των αξιώσεων με τον κατάλληλο τρόπο,
 • Διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής ή διαδικαστικής πράξης ενώπιον όλων των Δικαστηρίων.
Απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων με σύμβαση εργασίας
 • Εξηγήσεις σε πολίτες της ΕΕ και στους υπηκόους τρίτων χώρων για την απασχόλησή τους με σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο του Νόμου,
 • Συλλογή των απαραίτητων εγγράφων τεκμηρίωσης και απόκτηση άδειας εργασίας από την Υπηρεσία απασχόλησης,
 • Αιτήσεις για τη χορήγηση και την απόκτηση άδειας για την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε κάρτα»,
 • Καταχώρηση της βραχυχρόνιας απασχόλησης για αλλοδαπούς χωρίς άδεια εργασίας στη χώρα,
 • Προσφυγές κατά παράνομων πράξεων των αρμοδίων αρχών από την διοικητική και έννομη τάξη,
Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες περί της Ασφαλιστικής και Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας,
 • Ενημέρωση ως προς τα χρόνια απασχόλησης και συνταξιοδότησης και τις ασφαλιστέες αποδοχές για τη προηγούμενη περίοδο από την διοικητική και έννομη τάξη,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων του ΙΚΑ, της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων και του Δικαστηρίου,
 • Προετοιμασία οποιωνδήποτε άλλων δηλώσεων, αιτημάτων, αιτήσεων, γνωμοδοτήσεων, κ.τ.λ.
Εκπροσώπηση ενώπιον των Εποπτικών Αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας
 • Παροχή συμβουλών για εργαζομένους για την έγκαιρη ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών σε περίπτωση παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων τους,
 • Συλλογή εγγράφων και στοιχείων επί των οποίων να σχηματιστεί φάκελο τεκμηρίωσης ώστε να τηρηθούν οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας,
 • Υποβολή αιτημάτων, ειδοποιήσεων, καταγγελίων κ.τ.λ. ενώπιων Εποπτικών Αρχών.

Φορολογικό δίκαιο

Οι φόροι επί των εισοδημάτων φυσικών προσώπων
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τα ειδή μη φορολογητέων εισοδημάτων,
 • Παροχή συμβουλών βασισμένες σχετικά με το μέγεθος και τους όρους χρήσης φορολογικών ελαφρύνσεων,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις φορολογικές πτυχές της μεταβίβασης των δικαιωμάτων ή των ιδιοκτησιών και παραλαβή εισοδημάτων από ενοίκιο,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη μεταβίβαση φόρου – από τη φορολόγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε φορολόγηση με τις γενικές διατάξεις.
Φορολόγηση εισοδήματος φυσικού προσώπου από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Προσδιορισμός του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος της επιχειρηματικής δραστηριότητας ως ατομική επιχείρηση,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με το φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες των παραγωγών γεωργικών προϊόντων,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με το φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες των καλλιτεχνών – εργολάβων και ιδιωτών, λαμβάνοντας αμοιβές, σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άδειας χρήσης.
Φορολόγηση των εισοδημάτων των αλλοδαπών
 • Παροχή συμβουλών στους αλλοδαπούς φορείς για την φορολόγηση με το τελικό φόρο εισοδημάτων από μια πηγή στη Βουλγαρία,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τον επανυπολογισμό του τελικού φόρου επί των αλλοδαπών φυσικών προσώπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • Προετοιμασία των αιτήσεων για την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων για τη χορήγηση πιστοποιητικού φόρου, που έχει καταβληθεί σε αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την προτεραιότητα εφαρμογής φορολογικών συνθηκών και διεθνών συμφωνιών, σύμφωνα με την Τοπική Νομοθεσία.
Φορολογικοί συντελεστές και καθορισμός του ποσού φόρου
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την άξια φορολογικών συντελεστών ανάλογα με τον τύπο του φορολογητέου εισοδήματος,
 • Φορολογική μεταχείριση των ποσών, που έχουν εισπραχθεί από ασφαλιστικές αποταμιεύσεις «Ζωή»,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τον καθορισμό του ποσού φόρου.
Δήλωση, παρακράτηση και πληρωμή φόρων
 • Συμβουλές σχετικά με την συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, τις προθεσμίες για την υποβολή της και τη λήψη των απαραίτητων έγγραφων για την παρουσίαση ενώπιων των Εποπτικών Αρχών,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις τροποποιήσεις της ετήσιας φορολογικής δήλωσης για τον εντοπισμό σφαλμάτων στα δηλούμενα στοιχεία,
 • Δήλωση περιουσίων, που αποκτήθηκαν από τους κληρονόμους/κληροδόχους, και επανυπολογισμός του οφειλόμενου φόρου,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις προθεσμίες κατάθεσης φόρων από το πρόσωπο, που έλαβε το εισόδημα ή την περιουσία,
 • Υποβολή δηλώσεων σε Διοίκηση εσόδων, μεταξύ άλλων και ηλεκτρονικά.
Αποτυχία των φορολογικών υποχρεώσεων
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις χρηματικές κυρώσεις για παράβαση της Φορολογικής Νομοθεσίας,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις οποιεσδήποτε διοικητικές κυρώσεις,
 • Υποβολή αιτήσεων για την αναδιάρθρωση, αναβολή, ακύρωση και συγχώρεση φορολογικών χρεών,
 • Προσφύγη κατά των πράξεων της φορολογικής διοίκησης με τη διοικητική εντολή και ένδικα μέσα.

Διοικητικό δίκαιο

Διαδικασία ενώπιον διοικητικών οργάνων
 • Γνωμοδότηση και συμβουλές σχετικά με τη σύναψη, τροποποίηση και την λήξη της διοικητικής σύμβασης,
 • Συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία της συνημμένης διοικητικής σύμβασης, που επηρεάζει τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα του ενός τρίτου,
 • Προετοιμασία των έγγραφων συμφωνιών στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον της διοικητικής αρχής,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του Δικαστηρίου στην διαδικασία προσφυγής κατά της διοικητικής σύμβασης.
Ατομικές διοικητικές πράξεις
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης ατομικής διοικητικής πράξης,
 • Προετοιμασία και υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των πολιτών και των οργανώσεων για την έναρξη διαδικασίας έκδοσης διοικητικής πράξης,
 • Παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης αλληλογραφίας της διοικητικής αρχής, απόψεων και γραπτών αντιρρήσεων για τα αποδεικτικά στοιχεία, που έχουν συγκεντρωθεί.
Γενικές διοικητικές πράξεις
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τους πολίτες και τις οργανώσεις πολιτών κατά τη διαδικασία έκδοσης και με την έφεση της γενικής διοικητικής πράξης
 • Συμμετοχή σε δημόσιες ακροάσεις, συμβουλευτικά όργανα και συνεδριάσεις για λογαριασμό των ενδιαφερομένων και των οργανώσεών τους,
 • Συμμετοχή στη διαδικασία έκδοσης γενικής διοικητικής πράξης εκ μέρους των ενδιαφερομένων από τη γειτονική χώρα.
Αμφισβήτηση νομιμότητας των διοικητικών πράξεων μέσω διοικητικής εντολής και ενδίκων μέσων
 • Αμφισβήτηση της νομιμότητας και/ή καταλληλότητας των ατομικών και γενικών διοικητικών πράξεων ενώπιων ανώτερης διοικητικής αρχής,
 • Συμμετοχή σε ακροάσεις ενώπιον του αρμόδιου οργάνου, που θα ασχοληθεί με την καταγγελία,
 • Προετοιμασία αιτήσεων επανάληψης διαδικασιών βάσει της ισχύος μιας διοικητικής πράξης,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του Δικαστηρίου στο πλαίσιο προσφυγής κατά των διοικητικών πράξεων, που έχουν επιβεβαιωθεί από την ανώτερη διοικητική αρχή,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σχετικά με τις ομαδικές αγωγές, σύμφωνα με την αμφισβήτηση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.
Προτάσεις και σήματα προς τους φορείς διοίκησης
 • Προετοιμασία γραπτών αναφορών για λογαριασμό των πολιτών και οργανισμών σχετικά με τις καταχρηστικές πρακτικές με εξουσία, διαφθορά, κακοδιαχείριση των δημοσίων και δημοτικών ακινήτων και οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις των διοικητικών οργάνων,
 • Συμμετοχή σε οποιεσδήποτε στάδιο εξέτασης του σήματος από τον φορέα διοίκησης – παρουσίαση συμπληρωματικών εγγράφων, πληροφοριών και εξηγήσεων,
 • Προετοιμασία προτάσεων για τις δημόσιες αρχές από το όνομα πολιτών και οργανισμών.
Προστασία κατά των παράλογων πράξεων και παραλείψεων της διοίκησης
 • Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου για την ολοκλήρωση ενεργειών, που έχουν εκτελεστεί από το διοικητικό όργανο ή αρμόδιο πρόσωπο,
 • Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου για την αμφισβήτηση της αδράνειας της διοικητικής αρχής σχετικά με τις υποχρεώσεις, που προκύπτουν άμεσα από την κανονιστική πράξη,
 • Προετοιμασία καταγγελιών και εφέσεων ως προς τον Συνήγορο κατά των ενεργειών δημοσίων και δημοτικών αρχών και διοικητικών και δικαστικών αρχών.

Πολιτικη Προστασιασ Προσωπικων Δεδομενων (GDPR)

Προκαταρκτική ανάλυση της συμμόρφωσης με τις νέες GDPR απαιτήσεις
 • Παροχή ερωτηματολογίου για την προκαταρκτική ανάλυση του σημερινού επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Παροχή βοήθειας για την απάντηση στο ερωτηματολόγιο για καλύτερη αποσαφήνιση της τρέχουσας κατάστασης.
 • Διεξαγωγή προσωπικής συνάντησης με εκπροσώπους της εταιρείας για την ανάλυση των διαδικασιών, που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Έλεγχος της ευαισθητοποίησης του προσωπικού στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προσδιορισμός της ανάγκης για περαιτέρω κατάρτιση.
Έκθεση συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR
 • Κατανόηση της οργανωτικής διάρθρωσης της επιχείρησης και των μονάδων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • ΄Μελέτη της κυκλοφορίας των εταιρικών εγγράφων.
 • Καθορισμός του τύπου, του σκοπού και του εύρους των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων.
 • Επισκόπηση των διαθέσιμων τεχνολογικών μέτρων και διαδικασιών πληροφοριακής και φυσικής ασφάλειας.
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση κινδύνων κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Πακέτο υποδειγμάτων εγγράφων εφαρμογής
 • Πολιτικές;
 • Διαδικασίες;
 • Δηλώσεις;
 • Αιτήσεις;
 • Συμφωνίες;
 • Ειδοποιήσεις κ.α.
Εφαρμογή των νέων συστημάτων GDPR
 • Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την ευθυγράμμιση της δραστηριότητας του πελάτη με τις νέες απαιτήσεις.
 • Δημιουργία ομάδας προστασίας προσωπικών δεδομένων (καθορισμός των ρόλων και των ευθυνών των μελών).
 • Παροχή οδηγιών για εφαρμογή και επακόλουθη εργασία με τα καταρτιστέντα πρότυπα και έντυπα.
 • Δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων.
 • Εξέταση των καθιερωμένων κανόνων και των καταρτιστέντων εργασιών.
Συνεχήσ παρακολούθηση και ενημέρωση
 • Παρακολούθηση του νομικού πλαισίου και αλλαγή των καταρτιστέντων εντύπων και των εφαρμοζόμενων πληροφοριακών και τεχνικών μέτρων σε περίπτωση μεταβολών στις κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Συζήτηση με τον πελάτη για τυχόν αλλαγές στη δραστηριότητά του, που απαιτούν αλλαγές στα καταρτισμένα έντυπα και υποδείγματα και αντίστοιχα, πραγματοποίηση των εν λόγω μεταβολών.
 • Αποστολή μηνιαίου δελτίου σχετικά με τις επίκαιρες πρακτικές εφαρμογής GDPR.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
 • Καθιέρωση της ανάγκης υποχρεωτικού διορισμού υπευθύνου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Παροχή βοήθειας για την επιλογή ενός εμπειρογνώμονα – υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων εντός ή εκτός της εταιρείας.
 • Κατάρτιση σύμβασης για πρόσωπο εκτός της εταιρείας ή περιγραφή της εργασίας για υπάλληλο της εταιρείας.
 • Παροχή υπηρεσιών ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας – υπεύθυνος προστασίας δεδομένων.

Ευθύνη του Δημόσιου και των Δήμων για τις ζημίες

Ευθύνη της διοίκησης για την παράνομη δραστηριότητα
 • Ανάλυση παράνομων πράξεων ή παραλείψεων της διοίκησης,
 • Έλεγχος ύπαρξης των προϋποθέσεων κατάθεσης αγωγής;
 • Επισκόπηση της διαδικασίας για τυχόν παρόμοιες περιπτώσεις με σκοπό καθορισμού του ποσού της απαίτησης,
 • Προετοιμασία και συλλογή στοιχείων απαραιτήτων για την σύνταξη της αγωγής,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
Ευθύνη των αρμοδίων αρχών επιβολής του νόμου για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών
 • Ανάλυση των παράνομων πράξεων, ενεργειών ή παραλείψεων των αρμοδίων αρχών επιβολής του νόμου,
 • Έλεγχος ύπαρξης των προϋποθέσεων κατάθεσης της αγωγής,
 • Επισκόπηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων.
Αναζήτηση της ευθύνης για τις ενέργειες της Επιτροπής κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης
 • Επαλήθευση των εκτελεσμένων δράσεων και των μέτρων ασφαλείας, που επιβάλλονται από την Επιτροπή για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης και ανάλυση της νομιμότητάς τους,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση πριν από την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης μετά την επιβολή προστατευτικών μέτρων. Υποβολή ενστάσεων και γνωμοδότηση του επιθεωρητή,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση στο στάδιο της δίκης ουσιαστικής διαδικασίας κατά του προσώπου, που ελέγχεται,
 • Διεκδίκηση των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου από πρόσωπα, που ζημιώθηκαν από παράνομες πράξεις, ενέργειες ή παραλείψεις της Επιτροπής κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης.
Αιτήσεις παραβίασης του δικαιώματος για την αναθεώρηση και την επίλυση της υπόθεσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
 • Ανάλυση των δυνατοτήτων και των λόγων υποβολής αιτήσεων κατά πράξεων, εναργειών ή παραλείψεων των Δικαστικών Αρχών, οι οποίες παραβιάζουν το δικαίωμα αναθεώρησης και επίλυσης της υπόθεσης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα,
 • Επισκόπηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με σκοπό καθορισμού του ποσού της οφειλόμενης αποζημίωσης,
 • Προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων της αίτησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
 • Υπογραφή συμφωνίας για την πληρωμή αποζημίωσης εκ μέρους και για λογαριασμό του πελάτη,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων.
Ευθύνη για την δραστηριότητα των δικαστικών αρχών για παραβίαση του δικαιώματος αναθεώρησης και επίλυσης της υπόθεσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
 • Ανάλυση των πράξεων, εναργειών ή παραλείψεων των δικαστικών αρχών, οι οποίες παραβιάζουν το δικαίωμα του διαδίκου για την αναθεώρηση και την επίλυση της υπόθεσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
 • Έλεγχος ύπαρξης των προϋποθέσεων κατάθεσης της αγωγής,
 • Επισκόπηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Προστασία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο
 • Προκαταρκτική επαλήθευση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας και λογικότητας μιας ενδεχόμενης καταγγελίας ως προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 • Προετοιμασία μιας καταγγελίας και συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων και των παραρτημάτων της,
 • Προστασία και Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δίκαιο του καταναλωτή

Εξώδικη και δικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφόρων
 • Εξέταση και ανάλυση της περίπτωσης, παροχή των αναγκαίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Προγραμματισμός επικείμενων διαδικασιών,
 • Προετοιμασία των δηλώσεων της αξίωσης και αντιμετώπιση των σχετικών δηλώσεων της αξίωσης, που ασκήθηκαν από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σε κάθε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας,
 • Εφέσεις κατά δικαστικών αποφάσεων και ορισμών, συνδρομή για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων,
 • Συμμετοχή σε εξώδικες διαπραγματεύσεις με τον έμπορο για την αναβολή και την διαγραφή των δασμών των καταναλωτών,
 • Άσκηση συλλογικών αγωγών σε περιπτώσεις παραβιασμένων δικαιωμάτων του ευρέος φάσματος καταναλωτών.
Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και καταχρηστικοί όροι συμβάσεων
 • Παροχή συμβουλών προς τους καταναλωτές, σε περίπτωση υποψίας από αυτούς, για τις αθέμιτες, παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές πρακτικές,
 • Συνδρομή και αντιπροσώπευση των καταναλωτών στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας για την επιβολή άδικων εμπορικών πρακτικών,
 • Ανάλυση και παροχή συμβουλών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των καταχρηστικών όρων στις συμβάσεις καταναλωτών,
 • Κήρυξη της ακυρότητας της καταχρηστικής ρήτρας από το Δικαστήριο.
Ασφάλεια και ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών. Ανάληψη της εγγυητικής ευθύνης των αγαθών
 • Παροχή συμβουλών σε καταναλωτές για τις κανονιστικές απαιτήσεις, που ισχύουν για τα συγκεκριμένα προϊόντα,
 • Προετοιμασία καταγγελιών και σημάτων ως προς τους φορείς ελέγχου σχετικά με την ασφάλεια αγαθών και εξυπηρετήσεων, καθώς και σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο ασφάλειας,
 • Λύση των συμβάσεων κατά παράβασης των απαιτήσεων περί προμήθειας και παράδοσης των εμπορευμάτων,
 • Γνωμοδοτήσεις για τυχόν ζημιά ή απώλεια στα εμπορεύματα του καταναλωτή,
 • Υποβολή προφορικών και γραπτών καταγγελιών για λογαριασμό του καταναλωτή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης,
 • Διεκδίκηση των αποζημιώσεων, από την πλευρά του καταναλωτή, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης,
Αποζημιώσεις για την εκτίμηση των ζημιών, που έχουν προκληθεί από τα ελαττώματα των προϊόντων
 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για περιουσιακή ζημία και μη περιουσιακή ζημία λόγω ελαττωματικών προϊόντων,
 • Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τον έμπορο για τον καθορισμό του δίκαιου ποσού αποζημίωσης,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αποζημίωσης λόγω ελαττωμάτων των προϊόντων.
Εκπροσώπηση ενώπιον των Εποπτικών Αρχών, σύμφωνα με τη Νομοθεσία προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών
 • Προετοιμασία καταγγελιών, σημάτων και προτάσεων προς τις αρχές ελέγχου για την παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την πρακτική δραστηριότητα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών, επί των καταγγελιών, σημάτων και προτάσεων, που ήδη έχουν εξεταστεί,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις λειτουργίες ελέγχου της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών και τις διοικητικές ποινικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών.
Παροχή συμβουλών σε καταναλωτές σε περίπτωση σύναψης, τροποποίησης ή καταγγελίας της σύμβασης με έναν έμπορο
 • Προετοιμασία γνωμοδοτήσεων πριν από την υπογραφή της σύμβασης με τον έμπορο για την μέγιστη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την κανονιστική συμμόρφωση των ήδη υφιστάμενων συμβάσεων και με τους εφαρμοσμένους προς τις συμβάσεις αυτές γενικούς όρους,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις προτεινόμενες, από τον έμπορο, τροποποιήσεις της σύμβασης και σχετικά με τους γενικούς όρους. Ένδειξη των πιθανών κινδύνων για τον καταναλωτή,
 • Γνωμοδότηση σχετικά με τις δυνατότητες τερματισμού σύμβασης με έναν έμπορο με τη διατήρηση, όσο το δυνατόν περισσότερο, των συμφερόντων του καταναλωτή,
 • Προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης με έναν έμπορο, με τη είσπραξη κυρώσεων,
 • Παροχή συμβουλών για την έναρξη ισχύος και για την καταγγελία της σύμβασης, που συνάπτεται εκτός εμπορικού καταστήματος, και της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως.

Αποζημειωσεις σε περιπτωση ματαιωσης ή μεγαλγης καθυστερηση πτησης

Προκαταβολικός έλεγχος σχετικά με την εμφάνιση του δικαιώματος αποζημίωσης
 • Λήψη δεδομένων σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες έχει ματαιωθεί ή καθυστερήσει η πτήση
 • Έρευνα όλων των απαραιτήτων εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον πελάτη.
 • Υπολογισμός της απόστασης μεταξύ του σημείου αναχώρησης και του τελικού προορισμού με τη μέθοδο της µεγιστοκύκλιας διαδρομής,
 • Έκδοση συμπεράσματος εάν η υπόθεση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 και κατά πόσον ο πελάτης δικαιούται αποζημίωση.
Αποστολή εξώδικης κλήσης για εκούσια εξόφληση της αποζημίωσης
 • Υπογραφή συμφωνίας για τη νομική συνδρομή και την εκπροσώπηση,
 • Σύνταξη πληρεξουσίου σε δικηγορικό γραφείο,
 • Αποστολή πρόσκλησης σε ηλεκτρονική μορφή ή/και εγγράφως στον αερομεταφορέα,
 • Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε περίπτωση λήψης απάντησης από τον αερομεταφορές, συζήτηση των τυχόν προτάσεων αποζημίωσης με τον πελάτη.
Προετοιμασία δικαστικής αγωγής
 • Απαίτηση πρόσθετων πληροφοριών από τις αντίστοιχες αρχές αεροδρομίων,
 • Αποστολή σήματος στη Γενική Διεύθυνση «Πολιτικής αεροπορίας» για κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους του αερομεταφορές,
 • Μετάφραση και επικύρωση των εγγράφων, εάν είναι απαραίτητο.
Υποβολή δικαστικής αγωγής στο αρμόδιο Βουλγαρικό Δικαστήριο
 • Έλεγχος της τοπικής δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004 του Συμβουλίου και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
 • Σύνταξη και υποβολή δικαστικής αγωγής κατά του αερομεταφορέα,
 • Κατάθεση των σχετικών αποδείξεων και αιτήσεων, ακρόαση και έγκριση νομικών γνωμοδοτήσεων και μαρτυρίων,
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε ανοικτές ακροάσεις,
 • Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της υπόθεσης,
 • Προμήθεια φύλλου εκτέλεσης.
Εκκίνηση διαδικασίας εκτέλεσης
 • Επιλογή αρμόδιου τοπικού ιδιωτικού δικαστικού επιμελητή,
 • Έρευνα σχετικά με την κατάσταση της περιουσιακής κατάστασης του αερομεταφορές,
 • Διεξαγωγή δραστηριοτήτων επιβολής, συμπεριλαμβανομένων: κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, περιοριστικά μέτρα επί της ιδιοκτησίας, κλπ.,
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτέλεσης.
Οργάνωση της καταβολής της αποζημίωσης στον επιβάτη
 • Συνεννόηση του τρόπου παραλαβής του ποσού που εκδικάστηκε,
 • Οργάνωση της πληρωμής της οφειλόμενης αποζημίωσης στον πελάτη.

Οικογενειακό Δίκαιο

Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τους διάφορους τρόπους περιουσιακών σχέσεων μεταξύ συζύγων,
 • Σύνταξη γαμήλιων συμβάσεων και η εγγραφή τους στα σχετικά μητρώα,
 • Εφαρμογή των αναφορών στο μητρώο των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων από την Υπηρεσία εγγραφής για εγγεγραμμένες γαμήλιες συμβάσεις,
 • Τροποποίηση της σύμβασης γάμου κατά τη διάρκεια του γάμου, μετάβαση σε ένα άλλο καθεστώς των σχέσεων ιδιοκτησίας,
 • Λύση συμβάσεων γάμου.
Δικαστική επίλυση των οικογενειακών διαφορών και λύση του γάμου
 • Αμφισβήτηση σε μια αστική αγωγή των πράξεων διαθέσεως εμπράγματος δικαιώματος πάνω από την κοινή ακίνητη περιουσία του ενός συζύγου,
 • Λήξη, σε μια αστική αγωγή, του καθεστώτος των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου,
 • Καταγγελία των συμβάσεων του γάμου ενώπιον του Δικαστηρίου,
 • Συναινετικό διαζύγιο – Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον Αρμοδίου Δικαστηρίου,
 • Διαζύγιο λόγω της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης – Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον Αρμοδίου Δικαστηρίου.
Γονικά δικαιώματα
 • Προετοιμασία μιας συμφωνίας, σχετικά με τον τόπο κατοικίας των τέκνων, την επιμέλεια των τέκνων, τις προσωπικές σχέσεις και τη διατροφή, την χρήση της οικογενειακης στεγης, κλπ.,
 • Διαδικαστική εκπροσώπηση σε αγωγές για την επιμέλεια των τέκνων, την διατροφή, τον περιορισμό και την στέρηση των γονικών δικαιωμάτων,
 • Προετοιμασία των εγγράφων για το ταξίδι ενός παιδιού στο εξωτερικό.
Υιοθέτηση
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις υιοθέτησης,
 • Προετοιμασία των αιτήσεων εγκρίσεως και υποβολής προς τις αρμόδιες αρχές,
 • Αντιρρήσεις κατά της αρνήσεως εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο των Υιοθετούντων,
 • Προσφυγές κατά των δικαστικών αποφάσεων αποδοχής/παρεμπόδισης της υιοθέτησης,
 • Συνδρομή σε σχέση με μια διαδικασία διεθνούς υιοθεσίας.
Επιτροπεία και Κηδεμονία
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη δημιουργία της επιτροπείας ανηλίκων και πρόσωπων, που βρίσκονται υπό δικαστική απαγόρευση,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη δημιουργία της επιμέλειας ανηλίκων και προσώπων, που βρίσκονται υπό περιορισμένη απαγόρευση,
 • Προετοιμασία επιστολών ειδοποίησης προς το Συμβούλιο κηδεμονίας και επιμέλειας και προς την Διεύθυνση «Κοινωνικής Πρόνοιας»,
 • Έφεση κατά των ενεργειών του Συμβουλίου κηδεμονίας και επιμέλειας,
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κηδεμόνα και τον επίτροπο.
Διαχείριση και διάθεση περιουσιακών στοιχείων του παιδιού
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων όσον αφορά τη διαχείριση και τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων του παιδιού,
 • Συμμετοχή στη διαδικασία, κατόπιν χορήγησης άδειας εκτέλεσης ενεργειών, για την διάθεση περιουσιακών στοιχείων του παιδιού,
 • Συμμετοχή στην διαδικασία, κατόπιν χορήγησης άδειας αποδοχής ενεχύρου ή υποθήκης της ακίνητης περιουσίας του παιδιού.